Utgiven i Forum nr 2010-02

Älska skatter, men inte slöseri

av Nicholas Anderson Forum 2010-02, sida 13, 25.02.2010

Taggar: Teman: skatter

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2018

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland oc chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Älska skatter, men inte slöseri

Då man skriver om privatekonomi är det skäl att fästa uppmärksamhet vid den största enskilda utgiftspostenide flesta människors liv — att betala pengar till kommunen eller staten i form av skatter. Både i Sverige och i Finland pågår en diskussion om hur effektivt dessa medel används,

Jag har inget emot att betala skatter om mina barn får god utbildning, om den offentliga hälsovården fungerar och om åldringar får den vård och omsorg de behöver. Det är viktigt att den offentliga sektorn effektivt sköter vattenförsörjning och avfalls hantering, och att kollektivtrafiken fungerar väl. Det är viktigt att hjälpa små företag att starta och växa till sig. Den offentliga sektorn ska också ombesörja stöd till utsatta och arbetslösa.

Utbildningen fungerar bra, långt tack vare goda lärarkrafter i skolor, yrkesutbildningsinstitut och universitet. Det offentliga hälsovårdssystemet fungerar bra i många avseenden, men kräver en hel del ändringar för att bli effektivare. Åldringar måste kunna garanteras betydligt bättre vård än nu. Kollektivtrafiken kräver smidigare koordinering och bättre lösningar. Kollektivtrafikens brister har en koppling till att det byggs för många dyra motorvägar.

Fackförbunden och Kommunförbundet försvarar sina nuvarande privilegier med föga hänsyn till behov av produktivitetsförbättringar. Låt oss ta en titt på några olika exempel på ineffektivitet och slöseri,

Läkare som arbetar på kommunala sjukhus kan samtidigt jobba i den privata sektorn — och dessutom ha ekonomiska kopplingar till läkemedelsindustrin! Det är jämförbart med att låta Katainen eller Sailas arbeta för Nordea samtidigt som de är knut na till Finansministeriet. Hälsocentraler kan hyra in läkare från privata företag då de inte får anställa nya läkare direkt. Båda praxiserna är helt idiotiska och leder till högre kostnader.

Många städer, som Esbo och Vanda, bygger och underhåller dyra designskolor - som om imponerande skolbyggnader skulle vara en förutsättning för utbildning. Universiteten klagar En e nkel över att tvingas betala marknadsmässiga hyror. De, lik tegelbyggnad modell är faktiskt allt som behövs för skolor, universitet och kontor. Pengarna borde satsas på undervisning, böcker och forskningsfaciliteter. Kan någon upplysa mig om varför vi behöver skrytambassader, typ dei Berlin eller Stockholm, då anspråkslösa kontorslokaler gör jobbet lika bra?

Offentliga byggnader och ämbetsverk borde vara enkla, funktionella lågprisfaciliteter ägda av den offentliga sektorn. Dyra hyreslösningar för polisstationer och bibliotek som hyrs ut av den privata sektorn borde förbjudas ilag.

Kommuner som Esbo har av någon oförklarlig orsak privatiserat och sålt ut sina energiföretag och sedan investerat pengarna i aktier och obligationer. Att Fortumcheferna betalar skatt på sina bonusar täcker knappast de förluster staden Esbo på detta sätt gjort.

Tack och lov finns det många kommuner som inte gör sådana missar, men i Finland, liksom i Sverige, ökar medborgarnas snittålder. Det betyder att nya och effektivare sätt att producera samhällstjänsterna måste utvecklas och tillämpas. Det innebär inte att lönekostnaderna måste skäras ner, men däremot att arbetsmetoderna och arbetet som utförs måste inriktas på ökad produktivitet och förbättrad service- och omsorgsstandard. Vettig praxis och benchmarking bör uppmuntras på alla nivåer av systemet.

Arbetstiden måste förlängas. De dagar är förbi när man automatiskt kunde förtjäna dubbel timlön genom att jobba veckoslut. Likaså den tiden då man kunde klamra sig fast vid ett säkert jobb och där uppnådda fördelar. Och självklart måste allmänna pensionsåldern höjas.

Prioritet måste ges åt att få män att använda kollektivtrafikmedel. Det betyder i klartext att få männen på tåg, bussar och cyklar, och ut ur personbilar. Detta genererar enorma inbesparingar genom mindre behov av nya vägar och parkeringsutrymmen. Om bilisterna vill ha motorvägar kan de betala för dem i form av vägtullar.

Du betalar skatt till kommunen och till staten. Det är oacceptabelt att kommunerna klagar över att staten ökar den ekonomiska pressen på dem, Det är rutingnäll från ineffek som alla andra, måste helt en- 1 å dm Oo d ell är fakti skt tiva politiker. Kommunerna är en de kelt anpassa sig till ekonomis ka realiteter. Det samma gäl- allt som behövs fö av den offentliga sektorn och måste arbeta för uppnå största möjliga ef ler för kommuner och statliga 3 3 fektivitet under överinsyn av riksdaämbetsverk och departement. sko lo r, universitet gen. Detta förutsätter beredskap att En enkel tegelbyggnad i låd- och ko ntor. acceptera radikala förändringar. m

Utgiven i Forum nr 2010-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."