Analytisk kemist

av Heidi Backas Forum 2009-09, sida 22-25, 24.09.2009

Taggar: Personer: Timo Leppä Organisationer: Kemiindustrin rf Teman: kemi

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 28089

PROFILEN

Analytisk Kemist

Kemiindustrin rf:s nya vd TIMO LEPPÄ vill ändra vår syn på kemikalier. I stället för att se på kemikalier som farliga substanser betonar han att de har stor betydelse för vårt välmående.

HEIDI BACKAS TEXT

KARL VILHJÄLMSSON FOTO

X Kemi är lösningen på de stora frågorna om hur vi åtgärdar vattenbristen och minskar beroendet av ickeförnybara naturresurser. I alla fall om man tror TIMO LEPPÄ, ny vd för de finländska kemiföretagens intresseOrganisation KEMIINDUSTRIN RF.

”Med kemi kan man åstadkomma nya, lättare material och nya processer som sparar energi. Dessutom kan man producera biobaserade bränslen så att man i stället för att bränna upp oljan kan använda den som råvara där det inte finns andra alternativ?

Kemiindustrin har ett rykte om sig att vara en nedsmutsare, men Timo Leppä lyfter fram att kemi i stället kan lösa många miljöproblem. Kemi handlar om naturliga fenomen som är närvarande överallt i våra liv.

”När man duschar på morgonen tänker man inte att vattnet också kan karakteriseras som ett kemiskt lösningsmedel. Man kan förändra människors attityd till saker genom att byta benämningar. Kemikalier låter farligt fastän de är naturliga och närvarande överallt i vår vardag. Men de

INTERYJU

Timo Leppä Född:1957 i Lahtis. Familj: Gift med Tove Westerlund, 13-årig son Walter.

Bor: I Köklax i Esbo. Jobb: VD på Kemiindustrin rf. Utbildning: Diplomingenjör från Åbo Akademi, CEF (en europeisk finansanalytikerexamen) från Hanken. Karriär: Forskare på Teknosmaalit 198385, jobb på Kemira från 1985 med marknadsundersökning och strategisk planering, kommunikationsdirektör på Kemira och medlem iledningsguppen 20012009, VD på Kemiindu strin2009-.

flesta människor tänker inte på det. När de inser hur stor betydelse kemin har för vårt välmående förstår de hur stor roll kemin spelar i vårt liv”

Champinjonodling och växtkloning. Timo Leppä har jobbat med kemi under hela sin drygt 25-åriga karriär. Men det var endast under de två första åren som han stod i laboratoriet med vit rock.

Första arbetsplatsen var som forskare på familjeföretaget TEKNOSMAALIT som tillverkade målfärger. Bolaget hade köpt en licens för at illverka bilmålfärger, och Leppä var med och flyttade över produktionseknologin från England till Finland.

”Det var en ypperlig första arbetsplats men jag började känna att Jabbjobbet ändå inte var det jag trivdes bäst med”

Leppä flyttade då över till kemiONcernen KEMIRA och började göra marknadsundersökningar för nya produkter.

”På 80-talet sökte Kemira nya områden att bygga business och bolaget gjorde flera djärva öppningar”

Kemira gav sig bland annat in p avgaskatalysatorer för bilar och bioeknik, såsom kloning av växter.

”Vi började med att klona blomman gerbera, men vi forskade även i loning av andra växter?”

Svampodling var ett annat nytt område. ”Kemira introducerade de champinjoner som i dag odlas i Finland. Våra marknadsundersökningar visade att svampkonsumtionen i Finland låg på en betydligt lägre nivå än iresten av Europa”, säger Leppä.

Kemiras forskare reste till Holand för att lära sig om svampodling

SPLITTRAD INDUSTRI.

Timo Leppäleder intressebevakningen för kemiindustrin, som täcker allt från biodiesel och vattenreningskemikalier till sjukhusgase som används vid behandlingen av patienter.

och introducerade sedan tekniken i Finland. Bolaget lät på 80-talet bygga upp det svampodlingsställe i Kiukais i Satakunda där champinjoner av varumärket Champ fortfarande odlas. Men Kemira sålde senare bort hela den biotekniska verksamheten liksom flera andra områden.

Som marknadsforskare fick Leppä börja leva i framtiden, men ändå fokusera på väldigt konkreta frågor.

”Jag visste till exempel inget om vem som använde avgaskatalysatorer, hur framtidsvisionerna såg ut eller vilka konkurrerande produkte det fanns på marknaden. Men efter att ha jobbat intensivt i några månader och rest runt i Europa för att tala med människor ibranschen och möjliga kunder kunde jag diskutera de här sakerna på expertnivå. Det var väldigt tillfredsställande att få den här utmaningen och sedan konstatera att det gestaltar sig.”

Strategi. Efter att ha jobbat tre år med marknadsundersökningar övergick Timo Leppä till strategisk planering.

”Jag levde kvar framtiden, men de ekonomiska kalkylerna fick en allt

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 288 ”När man studerar analytisk kemi lär man sig ett analytiskt sätt att hantera problem, och det ger färdigheter för många andra saker. störreroll. Vigjordelönsamhetskalkyler för den egna verksamheten och för konkurrenterna för att bolaget bättre skulle kunna positionera sig på marknaden. Dessutom gjordes riskanalyser för olika geografiska områden?” Medan 80-talet för både Kemiras och Timo Leppäs del handlat om att hitta nya affärsområden, handlade 90-talet om att gallra och fokusera. ”Jag var med och byggde olika scenarier för vad koncernen kunde bli” 1994 introducerades Kemira på börsen och då förändrades tankesättet i koncernledningen. ”Utomstående finansiärer ochinvesteringsbankirer besökte oss med utökad frekvens. Då började jag inse att en DI-examen inte täcker allt, hu bra den än är”

Timo Leppä sökte till ett fortbildningsprogram på HANKEN som ledde tillen så kallad CEFA-examen, en europeisk finansanalytikerexamen.

”Det var en väldigt tuff tid med föreläsningar tre kvällar i veckan och ibland på veckosluten. Professor EvA LILJEBLOM ledde studierna som var krävande men väldigt inspirerande. Flera kvällar när jag promenerade hem från tågstationen i Köklax i höstmörkret funderade jag på föreläsningarna och insåg att jag inte hade förstått någonting alls. Och då var det den inledande fasen av studierna”

De flesta övriga deltagarna hade en finansiell basutbildning och jobbade på banker eller bankirfirmor.

”Jag kom från en helt annan värld. Det var bara att börja läsa och räkna”

Efter avklarad examen konstaterade Leppä att den allra största nyttan med studierna var att han lärt sig förstå hur de som jobbar på finansmarknaden tänker.

”Den tekniska utbildningen ger färdigheter att fundera hur man bygger upp hela produktionskedjan, och hur man med forskning och utveckling optimerar helheten. På finanssidan däremot tänker man på hur man kreativt bygger upp nya företagsstrukturer, förbättrar lönsam GENOMSLAGS KRAFT.

Timo Leppä säger att många andra industrigrenar kan dra nytta av innovationer inom kemi.

heten med olika finansiella lösningar och skapar värde genom finanstransaktioner, såsom företagsförvärv, försäljningar och fusioner?”

För att skapa livskraftiga lösningar anser Leppä att båda tankesätten måste kombineras.

”Då finns det en industriell logi som ger synergi i verksamheten, och en finansiell logik som skapar värde för aktieägarna”

Nytt perspektiv. 1991 utsågs Timo Leppä till kommunikationsdirektör på Kemira och blev medlem iledningsgruppen.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 288 ”Det skedde en förändring i tidsperspektivet. Från att ha levt i framtiden i över tio år så började jag nu leva i vardagens verklighet, just nu”

Kommunikationsdirektören ska hela tiden vara anträffbar och lagstiftningen ställer stora krav på kommunikationen i ett börsbolag. Dessutom är det en utmaning att hålla över 10 000 anställda å jour om vad som händer i företaget.

”Visst är det slitande, men det ger också en tillfredsställande känsla. Det är lite som att köra med en sportbil på en kurvig väg med vinden i håret och adrenalin i blodet”

En fördel med Finland är enligt Leppä att kommunikationen mellan industrin, tjänstemännen och fackföreningarna löper naturligt.

”Hierarkiskillnaderna är minimaa och viljan att diskutera finns överallt. Europeiska kolleger förundrade sig över att det är så lätt för oss i Finand att stämma träff med personer på olika poster. I många andra länder är det mycket mer byråkratiskt”

Analytisk. När Timo Leppä summerar sina dryga tjugo år på Kemira konstaterar han att han haft nytta av studierna i analytisk kemi också på ett lite oväntat sätt.

”Vigjorde en intressant iakttagelse då jag träffade min tidigare profesSOT ARI IVASKA i Åbo nyligen. När man studerar analytisk kemi lär man sig ett analytiskt sätt att hantera problem, och det ger färdigheter för många andra saker”

Analytisk kemi handlar om att förstå helheten, men också att spjäl a upp den i mindre, hanterbara dear för att förstå var man kan gå in och påverka. Marknadsundersökningar och strategisk planering handlar om exakt samma sak.

”Dåjagjobbade som kommunikaionsdirektör fick jag positiva kommentarer om mitt analytiska sätt att ackla frågor. Jag medförde struktur, medan reklambyråerna kom med de reativa lösningarna > KEMIINDUSTRIN RF es De finländ a kemiföretagens intresseorganisation arbetar främst med arbetsmarknads sen (tillexempel miljölagstiftning liesäkerhet kerhe och energifrågor samtutbildning. a 450 medlemsföretag, es Tillföreni miljen hör utöver moderföreningen Kemrniindustrin rf 13 olika medlemsoch samarbetsförening åsom tillexempel Plastindustrin, Gummiindustrin och Färg industrin. a 37anställda inom hela föreningsfamiljen 25 inom moderföreningen. sm Moderföreningen ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, EHSpolitiken (Environment, Health and Safety) och utbildningen, medan dotterföreningarna självständigt har hand om äringslivsfrågor.

Reach. Ocksåidetnyajobbet på Kemiindustrin rf lär Timo Leppäs analytiska tankesätt komma till nytta. I juni tillträdde han som vd och sedan dess är det främst arbetsmarknaden, näringslivspolitiken, kemikaliesäkerheten och utbildningsbehovet som är föremål för hans analyser.

Den stora utmaningen för kemiföretagen är för tillfället den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Reach innebär att all den information om olika kemikalier som hittills varit splittrad mellan olika firmor nu ska sammanställas.

”Registreringen av kemikalier är tuff för alla företag eftersom tidsfristen är väldigt krävande med tanke på att något liknande aldrig har gjorts förut”, säger Leppä.

Under den pågående registreringsperioden ska alla konkurrenter sitta ner vid samma bord och dela information om kemikalierna.

”Det gäller enbart den tekniska och toxikologiska informationen, men den här informationen har ett ekonomiskt värde för företagen. Det är en ny situation för företag som under åren har lärt sig att vara väldigt försiktiga i informationsutbytet med konkurrenterna för att det ska råda fri konkurrens”

I några informationsforum ingår endast en handfull företag, i andra kan det vara upp till tusen företag som ska komma överens om spelreglerna. Möjligheten att ta en aktiv rolli registreringsprocessen beror långt på företagets storlek. Omkring 60 procent av Kemiindustrins 450 medlemsföretag är små eller medelstora.

”De har ett helt annat utgångsläge änen stor internationell kemikoncern med egna forskningsanläggningar och kontakter till andra på området”

Timo Leppä berömmer de finländska företagen för att ha en pragmatisk inställning till Reach.

”Man sätter inte tid på att fundera om det här är bra eller dåligt, utan konstaterar att lagstiftningen finns och funderar hur man ska gå till väg för att möjligast effektivt göra det jobb som ska göras?”

Osäkerhet. Precis som alla andra sektorer har kemiindustrin drabbats av den ekonomiska nedgången.

”Den senaste statistiken visar att nedgången har stannat, men ännu har det inte börjat gå uppåt. Driftsgraden är fortfarande låg, men försämringen fortsätter inte längre”

Problemen inom skogsindustrin har en viss inverkan för de företag som levererar till skogsindustrin.

”Skogsindustrin strävar efter bättre effektivitet och det betyder att vissa fabriker stängs, medan produktionen ökar i andra fabriker. Det kan betyda att leveransadressen förändras, men kemikalieförbrukningen minskar inte nödvändigtvis”

Leppätrorattlägetpåarbetsmarknaden ännu kommer att försämras en aning inom kemiindustrin.

”Efter att företagen omstrukturerat tar det en tid innan de börjar rekrytera på nytt. Osäkerheten som råder i dag inverkar på rekryteringen”

Kemiindustrin sysselsätter i dag omkring 36000 personer i Finland och står för 15 procent av landets industriproduktion. Enligt officiell statistik är kemiindustrin landets tredjestörstanäringslivssektor, efter teknologiindustrin och skogsindustrin.

”Men om man tittar närmare på statistiken så har kemiindustrin fortsatt att växa medan utvecklingen i skogsindustrin har varit den motsatta. Vi har under åren lärt oss att Finland lever av skogsindustrin, nu tror jagattvikankonstateraattävenkemiindustrin spelar en väldigt viktig roll i vår framtid?”

Timo Leppä anser att kemiindustrin bör satsa på innovationer för att trygga sin framtid.

”Om vi åstadkommer genombrott inom kemi så är det goda nyheter också för andra industrisektorer,eftersomgenombrottinomnaturvetenskap brukar leda till innovationer inom olika industribranscher”

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."