Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Är vi berädda för storm?

av Patrik Lindfors Forum 2012-07-08, sida 07, 30.08.2012

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2012

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum.

I Finland riskerar 21 områden att drabbas av häftiga översvämningar. Mycket återstår att göra för att samhället ska klara påfrestningarna.

Är vi berädda för storm Översvämningar och stormar väntas bli vanligare i framtiden. De hävdar experter som bedömer att snitttemperaturen stiger på grund av klimatförändringen. Om dessa prognoser slår in kan vi räkna med att extrema väderfenomen förekommer allt oftare.

Jord- och skogsbruksministeriet publicerade i december i fjol en lista över 21 områden i Finland som löper en speciellt stor risk att drabbas av översvämningar. Risken för översvämningar från vattendrag är störst i Rovaniemi och Björneborg medan kusterna kring Helsingfors och Åbo löper största riskerna att drabbas av översvämningar från havet.

En av de mest förödande översvämningarna i Finland ägde rum i södra Österbotten 1984, då cirka 30 000 hektar åkermark täcktes av vatten. I Jalasjärvi drabbades en stor del av fastigheterna av vattenskador.

En eventuell klimatförändring med stigande temperaturer påverkar sannolikt de nordiska länderna i mindre utsträckning än till exempel Sydeuropa, men även här kommer infrastrukturen att sättas på prov. I värsta fall kan en översvämning slå ut grundläggande funktioner som vatten- och energiförsörjning samt sätta stopp för trafik och kommunikationer. På landsbygden kan skörden gå förlorad och i tätorterna riskerar byggnaderna att ta skada då vatten tränger inikällarna,

För tillfället arbetar myndigheterna med att göra upp kartor som exakt visar vilka områden som kan drabbas av översvämningar och vilka konsekvenserna kan bli. Å 2015 kommer jord- och skogsbruksministeriet att presentera riskhanteringsplaner för de berörda regionerna. I planerna finns information om vad som kan göras för att på förhand förhindra översvämningsskador och vilka räddningsinsatser som kan behövas efter att en stor översvämning har inträffat.

I glesbygden får markanvändningen en allt större betydelse för att förebygga översvämningsskador medan städerna bland annat måste dimensionera avloppssystemen för att hantera stora vattenmängder.

Häftigare stormar och regn kommer sannolikt att förorsaka stora skador i städerna då vatten tränger in i byggnaderna. En riskkategori är till exempel de vindar som byggts om till lägenheter i garnla hus i städerna. Små läckor kan vara svåra att upptäcka.

Kommuner och husbolag gör klokt i att i tid kartlägga riskerna för vattenskador och översvämningar, och åtgärda de brister som uppdagas. Att reparera vattenskador i efterhand kostar pengar och förorsakar mycket besvär för dem som drabbats. Ett ökat antal skador leder också till allt högre försäkringsavgifter. m

Vad anser du?

Vad kommer ökade regnmängder, hårda stormar och översvämningar att ha för följder för fastigheter och infrastruktur? Är husen i Finland tillräckligt väl byggda för att klara även extrema väderfenomen? Gå i i Forums grupp på Linked In (Forum —- det finlandssvenska affärsnätverket) och kommentera. Mer information om gruppen hit tar du nedan. a

Kommentera i Forumgruppen på Linked I » Forumgruppen på Linked In (Forum - det finlandssvenska affärsnätverket) har nu drygt 4450 medlemmar, och är en av de största grupperna på Linkedin i Finland. Om du ännu inte är medlem kan du ansluta dig genom att gå in på

Forums webbplats www.forummag.fi, och klicka på rutan med rubriken “Forum på LinkedIn”. Det handlar om en sluten grupp där du måste ansöka om att bli medlem. Om du har frågor kan du gärna skicka ett mejl till patriklindforsÖforum. www.forummag.fi feedback Q forum.f lorum

Forum för ekonomi och teknik Utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forummag.fi Adress: Mannerheimvägen 18, 7 vån. 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 eller www.forummag.fi/prenumerera Helårsprenumeration inom Norden: 96 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik .lindforseforum.fi

Patrik Harald, redaktionsche 010 322 5250, patrik haraldÖ&forum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Layout: Patrik Harald

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Megatrender)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikael.lonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga: 10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 8,90 euro

Tryckeri: “$ PunaMusta Tammerfors 201

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på

Galerie Art Gloss 130 g/m2 och Novapress Silk

Bog/me Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."