Utgiven i Forum nr 1978-06

Arbetsplatsmötet: Här fattas operativa beslut

Forum 1978-06, sida 08, 12.04.1978

Arbetsplatsmötet: Här fattas operativa beslut

Arbetsplatsmötet är en av byggnadsindustrin institutioner. Även om namnet antyder arbetsmarknadspolitik, är det fråga om nånting helt annat: deltagarna representerar byggnadsprojektets kontraktsparter, och fattar de ekonomiska och tekniska beslut som är förutsättningen för att man skall få nånting gjort.

WP” Regelbundna arbetsplatsmöten förutsätts redan i själva entreprenadkontraktet (Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader, RT 162.31, moment 5), och mötesprotokollen, som undertecknas av byggherren och entreprenören eller deras representanter, har karaktären av bindande beslut. Anmärkning eller anmälan, som framförts vid arbetsplatsmötet och medtagits i protokollet, är jämförbara med skriftligen framförda anmärkningar.

Ordförande vid arbetsplatsmötet är byggherren eller dennes representant. Mötet är beslutfört i och med att byggherren och entreprenören eller deras representanter är närvarande. I mötet kan också delta representanter för planerarkåren och olika underleverantörer — tex ino ventilations-, värme-, vatten-, sanitets- och elbranschen. Arbetsplatsmötena äger vanlige rum med två till tre veckors intervaller, men kan arrangeras oftare om behovet påkallar det.

Arbetet måste löpa

Arbetsplatsmötet är i högsta grad ett praktiskt arbetsredskap. Det innebär att besluten flyttas från centralkontorets elfenbenstorn till själva byggplatsen, där snabba beslut måste kunna fattas i löpande frågor — arbetsstopp på grund av försenade beslut är en dyr lyx. Också pappersexercisen och andra byråkratiska utväxter kan minimeras, genom att man löser problemen där de uppstår.

Vilka är då problemen?

Kort sagt att få arbetet att löpa så friktionsfritt och planenligt som möjligt. Det är inte en självklarhet, genom att byggarbetet består av så många faktorer och därmed talrika möjligheter att något slår fel. (Se Murphys lag: om något kan gå åt skogen, går det åt skogen.) Arbetsplatsmötet kan exempelvis be handla projekteringsfrågor. Ändringar kan aktualiseras genom att exempelvis uppgifterna om anläggningar som skall installeras har varit ofullständiga — man kanske måste riva en vägg eller flytta en pelare, och då denna operation ligger utom entreprenaden, kräver den ett separat beslut. Då det gäller reparation av gamla byggnader förekommer det ibland att arbetet inte utförts i enlighet med de ritningar som finns att tillgå, vilket kan betyda en ganska kaotisk situation vid reparationsprojektet.

Arbetsplatsmötet reglerar också eventuella problem under arbetstid.

Det handlar om pengar

Den strävan mot en smärtfri förlossning som är arbetsplatsmötets rättesnöre är mycket förståelig: tid är pengar. Byggherren vill få byggnaden i användning på utlovat datum. En månads hyresförlust är ganska mycket pengar. Entreprenören vill att arbetet slutförs enligt tidtabellen, bla för att undvika den straffränta som automatiskt följer med försening.

Det uppstår lätt en beslutsdragkamp vid arbetsplatsmötena och den äger vanligen rum mellan byggherren och entreprenören. Man försöker nå fram till optimala tekniska och ekonomiska lösningar — om inte annat, så genom kompromisser. Optimala tekniska lösningar är av naturliga skäl lättare att nå än de ekonomiska. Det tekniskt riktiga är inte alltid det mest ekonomiska.

Genom att byggherren betalar kalaset, är det också han som har de starka korten i detta utspel. Speciellt idag: utbudet på byggnadsarbete är begränsat, och prisnivån har hållit sig ganska konstant de senaste åren. En entreprenad innebär dessutom alltid risktagande jämfört med arbete mot räkning. Det är ogörligt att göra detaljerade kostnadskal kyler som helt håller streck, men entreprenaden ger — i bästa fall — möjlighet till bättre utdelning än arbete mot räkning.

Vid skilda bord

Om det kärvar till sig mellan byggherren och entreprenören — möjligheterna är speciellt goda om byggherren inte har tillräcklig sakkännedom och man alltså inte kan tala samma språk — kan det bli nödvändigt att tillkalla en utomstående expert att lösa upp knuten. Denna expert måste givetvis godkännas av både byggherren och entreprenören. Om en lösning inte kan nås på denna nivå, kan ärendet hänskjutas till en skiljemannadomstol.

I extrema fall finns alltid möjligheten att upplösa kontraktet. Denna åtgärd är ytterst sällsynt, då den medför kännbara olägenheter för alla parter — både tidsmässiga och ekonomiska.

FORUM 6/78

Utgiven i Forum nr 1978-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."