Utgiven i Forum nr 1978-06

Byggmästarens ansvar: Omfattande, komplicerat

av Torsten Ahlbom Forum 1978-06, sida 09, 12.04.1978

Taggar: Teman: byggmästare

Byggmästarens ansvar: Omfattande, komplicerat

Om en byggnadsarbetsplats anses ha skadat omgivningen genom buller, rök, damm eller liknande, ansvarar enbart ansvariga arbetsledaren = byggmästaren för skadan. Han kan också ställas under åtal om det inträffar en olycka inom arbetsplatsledningens ansvarsområde.

Det har sina risker att vara byggmästare.

7 Arbetsplatsledningens uppgifter och ställning baserar sig vanligen på ett skriftligt eller muntligt avtal. En person som tillhör arbetsplatsledningen är enligt lagen om arbetsavtal arbetsgivarens ställföreträdare, och kan av arbetsgivaren utses att leda och övervaka arbetet. Han anses också i övriga lagar vara representant för arbetsgivaren.

Det ansvar som arbetsgivarens representant har definieras bla i lagen om skydd i arbete, lagen om tillsyn av arbetarskyddet, arbetstidslagen, semesterlagen och olycksfallsförsäkringslagarna samt lagen om skydd av unga arbetstagare.

Tvådelat ansvar

Arbetsplatsledningens skyldigheter och ansvar baserar sig på stadganden, som övervakas av två olika förvaltningsgrenar. Myndigheter som lyder under inrikesministeriet övervakar att byggnadslagen och -förordningen, brandlagen och -förordningen samt allmänna ordningen iakttas. Iakttagandet av arbetarskyddsbestämmelserna övervakas av arbetarskyddsstyrelsen, -distrikten och -inspektörerna, som är underställda social- och hälsovårdsministeriet.

Om en olycka inträffar på arbetsplatsen, eller myndigheterna misstänker att där brutits mot någon bestämmelse även om detta inte för FORUM 6/7 orsakat någon olycka, kan arbetsplatsledningen ställas till svars och åtal väckas.

Att ställas under åtal redan i underdomstol innebär för den åtalade kännbara finansiella förluster — och givetvis också tidsspillan. Även om den åtalade frikänns, måste han själv stå för rättegångskostnaderna — om inte arbetsgivaren är villig att betala.

Tekniskt ansvar, projekteringsansvar

Byggnadslagen och -förordningen föreskriver, att villkoren i byggnadstillståndet och de godkända ritningarna skall iakttas. För varje byggnadsarbete skall magistraten godkänna en ansvarig arbetsledare, innan byggnadsarbetet inleds, så att någon bär ansvar för att kraven blir uppfyllda. Den ansvariga arbetsledaren bör kontinuerligt leda arbetet och bär ansvaret för alla åtgärder som vidtas i samband därmed.

Enligt de allmänna avtalsvillkoren för byggnadsentreprenader svarar den som ombestyrt projekteringen för denna. Oftast delegerar byggherren projektet åt byggnadsentreprenören, som utför arbetet. Denna står inte i avtalsförhållande till projektörerna utan endast till byggherren, som svarar för det projekt han anskaffat.

I villkoren för byggnadstillstånd in går i allmänhet en bestämmelse om att arbetet inte får inledas innan projekt och ritningar godgänts av myndighet. Den ansvariga arbetsledaren bär ansvaret för att inget arbetsskede utförs utan erforderliga projekt och ritningar.

Ansvar för omgivningen

Enligt allmän rättspraxis ansvarar företagets högsta ledning för exempelvis industriernas verksamhet, och den skada denna kan förorsaka omgivningen. Men om en byggnadsarbetsplats anses ha skadat omgivningen genom buller, rök, damm eller liknande, ansvarar enbart den ansvariga arbetsledaren för skadan. Om ärendet förs till rättsbehandling kan han ställas inför rätta och åtalas för den vållande skadan. Undantag utgör vissa schaktnings- och sprängningsarbetsplatser.

Ansvaret kan delegeras

Arbetsgivaren kan delegera ansvaret för olika funktioner på sina representanter. Dessa definieras i arbetsavtalslagen som arbetsgivarens ställföreträdare.

Arbetarskyddsansvaret på byggnadsarbetsplatsen har ålagts ansvariga arbetsledaren, som emellertid kan överföra en del av det på övriga funktionärsgrupper, som tillhör det egna företagets under- och sidoentreprenörer eller i vissa fall byggherrens linjeorganisation. Helst bör denna ansvarsdelegering dock ske skriftligen — då finns bevis på saken vid behov.

Enligt ordningsreglerna för byggnadsarbete bör varje arbetsledare på byggnadsarbetsplatsen — såväl huvudentreprenören som under- och sidoentreprenörerna — utse en person att ansvara för arbetarskyddet. Denna procedur kan ske tex genom att använda den arbetarskyddsansvarsblankett Rakentajain HKustannus Oy låtit trycka, efter ett beslut vid arbetsplatsmötet, och utnämningen medtas i protokollet. DO

Utgiven i Forum nr 1978-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."