Utgiven i Forum nr 1989-12

Arktikum, koordinerat kunnande

av Ragnhild Artimo Forum 1989-12, sida 11, 31.08.1989

Taggar: Teman: vetenskap

ARKTIKUM,

Tvärvetenskapligt men arktiskt, internationellt men finländskt, och ett monument lagom till självständighetens 75-årsJubileum 1992 — det är Arktikum, Arktiska centret och Lapplands landskapsmuseum i Rovaniemi.

ovaniemi, som genomskärs av norR: polcirkeln, är det naturliga valet för ett internationellt arktiskt centrum, i egenskap av modernaste och mest utvecklade stad inom Arcticum. området inom nämnda cirkel. Det säger Veijo Ilmavirta, sedan maj detta år direktör för Arktiska centret. = De globala miljöproblemen har aktualiserat intensifierad och bättre koordinerad arktisk forskning genom att den arktiska — och givetvis också antarktiska — miljön på grund av sämre ”återställningsförmåga” är extremt sårbar. Men arbetet vid Arktiska centret kommer inte enbart att fokuseras på miljöskydd och -regenerering, utan också på människans anpassning till och samarbete med denna speciella livsmiljö.

Unikt koncept

Professor Hmavirta understryker att Lapin korkeakoulun Arktinen keskus/Arktiska centret vid Lapplands högskola (som centret heter i Förordning nr 1211/1988 och andra officiella urkunder) blir unikt i hela världen med avseende på målsättningar och funktioner. Verksamheten skall uppdelas på tre mer eller mindre jämnstarka tyngdpunktsområden: — forskning. = databankfunktioner och utställningsverksamhet. Nätverkstänkande utgör nyckelfilosofin.

  • Målet är att samla och koordinera arktiskt vetande och kunnande, effektive FÖRUN, 12/198 koordinerat kunnand ta informationsutbytet på denna sektor, bygga upp databanker och datanätverk för optimalt utnyttjande av expertis, skapa och tillhandahålla forskningsfaciliteter, arrangera symposier och konferenser, och producera utställningar som en del av informationsverksamheten utåt. Utställningar vid Arktikum kan förenklat sägas bli någonting mellan vetenskapscentret Heureka och ett naturvetenskapligt museum, men avser inte — och har redan på grund av läget inte potential — att bli en publikmagnet på det sättet som Heureka i Vanda.

Knutpunkt för kunskap

Centrets huvuduppgift på forskningens område är att primärt fungera som koordinator och tvärvetenskapligt institut; att erbjuda forskare, beslutsfattare och media ett forum för samarbete, informationsutbyte och beredning av beslut. Arktiska centret blir emellertid inte en traditionell forskningsinstitution genom att centret inte kommer att ha de kompletta laboratorier forskningsarbete förutsätter.

Centrets datatjänst inriktas på att bygga upp och upprätthålla egna databanker som täcker arktisk forskning, forskningsinstitutioner och experter, och att erbjuda access till internationella datanät — samt effektivera och bygga ut dessa kontakter, och fungera som en internationell brobyggare mellan arktisk expertis I väst och ö — Arktiska centret skall elektroniskt stå i förbindelse med hela världen, säger Veijo lmavirta. — Som ett exempel på dessa strävanden kan nämnas att vi siktar på att i samarbete med Lapin Posti- ja telelaitos öppna elektronisk dataöverföring till Kolahalvön och i ett senare skede till övriga delar av Sovjetunionen, och arbetar på att lösa de standardproblem som mäste tacklas för att a datatrafiken med de västliga arktiska länderna.

Utställningsverksamheten, den tredje huvudfunktionen, skall för såväl den stora

NORDEN 85

Text: Ragnhild Artimo

Arkiäkum byggs mitt inne i Rovaniemi vid stranden av OQunasjoki älv. Byggnadsarealen blir drygt 16 000 m” plus expoureal utomhus. Utöver egentliga utställningsutrymmen får Arktikum också en ”polarteater”. Polarium, med avancerad AV-utrustning och IMAX-filmscreen. Utställningen kommer att inkludera arktiska boendemiljöer, en ”urktisk trädgård”. kärrekosystem, en artificiell fjällbäck, och speciella kalla exPOUIYNDUNen.

sedan maj, är biolog till utbildningen oc fil. dr. Han har verkat som forskningschef vid

Maj och Tor Nesslings Stiftelse, och som docent och teknisk redaktör vid Helsingfors universitet.

— Arkliska cenrer blir en stor och oerhört iniressant utmaning, och ger mig också chansen att lämna Rusningsfinland för en mera naturnära arbetsmiljö.

allmänheten som experter presentera arktiska förhållanden och livsbetingelser. åskådliggöra arktiska forskningsresultat och -metoder och tillämpningar, och ta upp arktiska miljö och andra problemfrågor. Arktiska centrets fasta expo täcker ämnesområden inom hela Arktis och Nordkalotten, och kompletteras av Lapplands landskapsmuseum som i nära anslutning till Arktikurm presenterar Lapplands historia, natur och kultur. De växlande utställningarna producerar Arktikum själv eller anskaffar sådana från utlandet.

Arktiska frågor aktuella

Det finns ingen internationellträttslig ”nordlig” motsvarighet till Antarktistraktatet. Det internationella arktiska samarbetet söker sina former såväl juridiskt som praktiskt. (Se även artikel om den arktiska miljökonferensen.) Att de arktiska frågorna just nu upplever en veritabel intresseboom förklaras dels genom den ökande insikten att de globala miljöproblemen drabbar de arktiska områdena hårda dels genom att den minskande militära spänningen inom området ger bättre mö ligheter till internationellt forskningsarbete. Drivhuseffekten och förändringarna i ozonlagret i atmosfären är ocksä fenomen dår polarområdena reagerar först och kraftigast.

Också ekonomiskt är de arktiska omradena av intresse, Oljeletningen är bara en dimension; även övrig potentiell resursutvinning och arktisk livsmedelsproduk tion medför ökande satsningar på arktisk transport-, boende- och annan teknologi.

fortsättning på sid 6 11

Utgiven i Forum nr 1989-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."