Utgiven i Forum nr 1985-03

Även små detaljer har betydelse

av Kjell Eriksson Forum 1985-03, sida 24-25, 20.02.1985

Taggar: Teman: miljö

Latty International:

Av KJELL ERIKSSON

Modern packnings- och tätningsteknik spar miljoner inom processindustri — Det finns stora vinster att hämta inom den finländska processindustrin genom att i större utsträckning utnyttja dagens moderna packnings- och tätningsteknik.

— Uppskattningsvis beror upp till 80 procent av vissa industriella pumpfel på felaktiga packningar eller bristande kunskaper på området.

Påståendet kommer från Cyril X Latty, chef för Latty International, ett av världens ledande företag när det gäller packningar och tätningar inom industrin.

Cyril X Latty, chef för Latty International, anser att den finländska processindustrin kan spara avsevärda summor genom att satsa på modern packnings- och tätningsteknik.

24

EH — Det slarvas mycket i branschen. Genom bättre information och kunskap samt satsning på utbildning skulle enbart pappersindustrin årligen kunna spara betydande belopp, säger Cyril X Latty.

— Packningsproblematiken är mycket viktig och jag vill vädja till industrins ansvariga att ta mera allvarligt på detta. Annars kommer vi inte till rätta med med avfall. risker och miljöförstöring. Rätt val av packningar kan dessutom spara råvaror. Underhållskostnaderna kan ofta sänkas avsevärt och stillestånden begränsas penom en genomtänkt satsning på modern packnings- och tätningsteknik.

Cyril X Latty borde veta vad han talar om. För 66 år sedan, år 1919, startade hans far det företag, Latty International, som idag är bland världens fem ledande. Under de senaste 20 åren har företaget bedrivit modern packningstillverkning vid anläggningarna i Brou, sydväst om Paris. Ytterligare en fabrik har företaget i den franska huvudstadens utkanter.

Asbest en vändpunkt

Väl fungerande tätningar och packningar har alltsedan den industriella revolutionen varit något av en grundförutsättning för effektiv och lönsam industri. Att hålla tätt är likaledes viktigt för industrins anseende som helhet. Ortnamn som Seveso, Felixborough och Three Mile Island kommer för evigt att förknippas med störningar i industrins förmåga att tätä sina processer.

Processindustrins egen ambition och teknikutveckling på området har dock inte enligt Cyril X Latty varit vad den borde. Därför har man från packningstillverkarna ofta tvingats att ta långtgående initiativ och syssla med mycket industrinära produktveckling som gynnat användarna och deras applikationer.

Under mycket lång tid användes allmänt enkla men behjälpligt fungernade bomullseller asbestbaserade boxpackningar. När debatten om asbest och dess miljöfarlighet pågick som bäst i mitten av 1970-talet kunde Latty International påpassligt och som första företag i världen lansera en helt ny generation packningar.

" INFORUM

Stora pengar att spara vid rätt val av tätningar

BH En:;pump under tryck i tex kärnkraftverk, en = cellulosafabrik, ett sockerbruk, en gruva eller en kemisk anläggning får inte läcka. Bortsett från miljö och hälsorisker kan det uppstå materialskador parallellt med att värdefull råvara kanske går till spillo. Inom Latty International har man | noggrant följt upp mängder av praktikfalk från skeppsbyggnation till. kärnkräftsindustrin och funnit uppseendeväckande förtjänster genom enkla åtgärder ofta till blygsamma kostnader. | FPackningsbyten för något tiotal dollar har resulterat i tusentals inbesparade | i dollar i minskat spill, lägre underhålls |-örkostneder, etc.

4 JO0-tal ölika produkter för packning och Stätning. + Lattyflor 4788 utgör idag något av ett flaggskepp för företaget. Sex års ”s praktiska tester visar att underhållsintervallen i roterande maskiner kan ökas 3—10 gånger jämfört med andra packningsalternativ. Det temperaturområde produkten kan arbeta i under mycket långa tider sträcker sig från —220 till 144300 ”C. Tryck uppemot 200 bar uppges fSinte utgöra några problem, Denna helt I asbestfria produkt är även godkänd för | fanvändning inom känsliga område som läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Från kärnkraftssidan liksom marina applikationer redovisas fyrfaldiga livslängder jämfört med ”normalt”. Ino sockerraffinerier har man lyckats min- ska driftstörningarna avsevärt, en fak tor som är av avgörande betydelse un- der de ofta men intensiva kampanjperioderna.

Inom samma produktfamilj, men för kolvmaskiner och tryck upp till 1000 bar, återfinns Lattyflon 4758. Produk ten har med framgång ersatt V-ringar i [ applikationer inom flyg- och gummiindustrier,kemi- och livsmedelsindustrier.

För att bl a lösa det allvarliga problemet med ventilspindelkorrosion har Lattytex- och Lattygraf-programmen utvekclats, Här används en blandning av grafit och kemiskt rent asbestgarn.

Här återfinns produkter som tillsarn- mans med den speciella grafitpackningen Lattygraf El är ensamma om att ha godkänts för användning inom fransk kärnkraftsindustri.

I företagets produktnamn återfinns även en serie mekaniska tätningar främst för raffinerier och kemisk industri.

Färdiga band, ringar. etc kompletterar sortimentet och ambitionen att vara heltäckande för att kunna lösa de-flesta förekommande industriella packningsoch tätningsproblem. mn

Latty International är ett franskt företag i tätnings- och packningsbranschen med över 65 års erfarenhet. Vid företagets anläggningar i Brou, sydväst om Paris, har man i 20 års tid bedrivit modern packningstillverkning.

Basen utgjordes av Du Ponts aramidfiber Kevlar. Därmed hade polymererna gjort en ordentlig entre. Genom en egen patenterad process (Filcoat) där fibern under tryck impregneras med polytetrafluoreten, PTFE, och ett syntetiskt högtemperaturbeständigt smörjmedel, erhålls en produkt som svarar mot de flesta önskvärda egenskaperna hos en tät och ekonomisk packning. Under namnet Gula Fibern har packningskonceptet gjort segertåg över stora delar av världen som en välfungerande baspackning.

Bidragande har främst varit fiberns materialegenskaper med god kemikaliebeständighet, låg friktionskoefficient, tålighet mot höga såväl som låga temperaturer och med en styrka som överstiger stålets.

Tillverkningsprocessen ger en homogen och långlivad impregnering som har stor del i produkternas funktion.

Satsning på forskning och utveckling

Stimulerade av framgångarna investerar Latty International betydande resurser i teknisk vidareutveckling med målet att göra nya tekniska genombrott. Ett viktigt inslag i denna ambition utgör ett, med branschmått mätt, mycket välutrustat laboratorium. Här kan avancerade tätningsexperiment och produkttester genomföras vid höga varvtal, tryck och temperaturer. Genom kvalitetsbegreppet Latty Quality Assurance Scheme skall kraven från de mest krävande kunder och industrier, inklusive kärnkraftsindustrin, klaras. Detta med långtgående utfästelser och produktgarantier.

— Jag ser det som vår plikt att sätta oss in i kundernas tätningsproblem och att föra denna kunskep vidare. Detta gäller inte bara dagens uten även morgondagens frågor som vi har ambitionen att klara av. Företagets mål är att hålla positionen som tekniskt ledande i Europa. Vi investerar därför över fem procent av vår omsättning i forskning och utveckling. Latty International räknar med en fortsatt fördubbling av omsättningen ungefär vart fjärde år, säger Cyril X Latty.

Företaget har idag ca 280 anställda och omsätter över 100 miljoner franc, varav 40 procentgår på export. Det världsomspännande nätet av agenter och återförsäljare i ett 50-tal länder bidrar aktivt till exportandelen. Latty International representera i Finland av Valtameri Oy. u 25

Utgiven i Forum nr 1985-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."