Utgiven i Forum nr 1977-04

Avfall dansk importvara

av Sigyn Alenius Forum 1977-04, sida 20-22, 09.03.1977

Taggar: Orter: Danmark

Avfall dansk importvara

Sen ett halvt år tillbaka importerar danskarna avfall från Sverige och Norge. Danmarks 277 kommuner har nämligen slagit sig ihop om en väldig anstalt som renar kemiskt avfall till återanvändning eller förvandlar det till produkter som kan deponeras utan risk. Skulle varje firma som producerar kemiskt avfall själv bortskaffa det så skulle det bli både dyrare och besvärligare. I kommunernas centralanstalt är högsta priset för att få ett ton avfall renat eller förvandlat till deponeringsmöjliga produkter 1.400 finska mark. Billigaste priset är gratis — för oljeavfall betalar anstalten. Nersmutsad olja kan nästan alltid renas till användning på nytt, ”recyclas som teknikerna säger.

=» Talkoarbete kallades det under kriget. Kooperation, andelsrörelse, är ett annat namn. Rationalisering och centralisering kan man också säga. Principen är, att många tillsammans löser en uppgift bättre än om många försöker göra det bitvis, var och en i sin stad.

Staden heter i dethär fallet Nyborg. Brohuvud för färjtrafiken mellan

Förbränningsanläggningen som värmer upp hälften av alla hus i Nyborg.

20

Själland och Fyn. Det är viktigt, för det problem som löses i Nyborg är alla danska kommuners gemensamma och för att lösa det är goda trafikförbindelser viktigt.

227 till antalet har de danska kommunerna slagit sig ihop om en gemensam anstalt som behandlar det kemiska avfall som industrierna efterlämnar. Också svenskt och norsk industri sänder avfall till Nyborg. Anstalten har nämligen planlagts på växten: än så länge finns det extra-kapacitet. Och varken Sverige eller Norge — eller för den delen Finland — har än så länge en motsvarande inrättning.

De danska kommunerna fick idén 1970. Miljömedvetandet var på uppmarsch.

Det gick inte mera för sig, att fabriker och andra företag som fick kemiska avfallsprodukter helt enkelt öste dem ut i åar och sjöar. Kommunernas förvaltare upplevde eländet med allt större kraft allteftersom kloakernas innehåll i stigande grad innehöll farliga, kemiska, avfallsprodukter. De beslöt göra nånting åt saken.

Resultatet står i dag som en imponerande anläggning i Nyborg med namnet Kommunekemi. Den kostade 45 miljoner i finska mark och var färdig 1975. 60 man jobbar där. De

På laboratoriet analyseras nytt, obestämbart avfall påtar sig att regenerera eller ofar- liggöra allt som har med kemiskt avfall att göra. Flytande fast eller halvflytande.

Det kommer i tunnor och behållare, rullar in med järnväg eller lastbil. 90 000 ton kan Kommunekemi sluka varje år. Bara drygt hälften behand lades förra året. En av de 60, kemisk ingenjören Peter Henriksen leder den avdelning som tar emot avfallet och skickar det vidare.

PH: Bara en tredjedel av det kemiska avfall som uppstår i Danmark för tillfället kommer till oss. Resten?

Ja, det låter fult, men det är san ningen: det öser fabrikerna fortfarande ut i diken och i vasken fast det är förbjudet. Vi behandlar tontals med avfall för Sverige och Norge. Den dag våra egna fabriker alla skickar sitt avfall till oss kan vi säkert inte göra det mera. Avfallet kan skickas direkt till Kommunekemi från fabrikerna. Men kommunerna har dessutom 20 insamlingscentraler landet runt, där företagen kan deponera avfallet i behållare som anstalten avhämtar. Ekonomin är i balans. Meningen är inte att Kommunekemi ska ge vinst. Vad slags avfall kommer? Hur behandlas det? Hur mycket kan recyclas? Vad blir slutprodukten? Vänd!

FORUM 4/77

I Neste Oy:s arkiv installerade 1 inhemsk utrymmesbesparande Concentra-hyllställ.

Krister Castrén från Neste Oy:s kontorsservice:

Vi löste arkiveringsproblemet i vårt nya kontor genom att välja det inhemska Concentra-hyllstället. Vi ställde stora krav på utnyttjandet av utrymmena, på driftsäkerheten samt på lätt flyttbarhet.

Tätpackningssystemet fördubblar utrymmet i arkiv eller lager

Concentra-hyllstället erbjude en ekonomisk lösning på nästan alla utrymmesproblem i arkiv. Hyllställen är uppställda på vagnar och dessa bildar en rörlig, kompakt grupp. Systemet ger avsevärt större förvaringskapacitet än stationära hyllställ på samma golvyta genom att alla arbetsgångar utom en ersätts med hyllställ.

Vagnarna är lätta att förflytta

Concentra-hyllställen är antingen handdrivna, vevbara eller eldrivna. Vid eldriven anläggning har varje vagn en egen elmotor och tryckknappsdon. Spänning 220 V och flyttbarhet 5000 kg. Också trivseln på arbetsplatsen ökar genom att Concentra-hyllstället är lätt och driftsäkert.

Concentra-hyllstället ger färg åt arkivutrymmen

Hyllorna tillverkas i 1 mm:s brännlackerad stålplåt. Gavlarnas frontplåtar tillverkas i glada färger: blå, gul, grön, orange eller grå. Övriga detaljer i mellangrå brännlackerad plåt.

Rätt hyllval samt placeringen av Concentra-hyllan är alltid skräddararbete. Electrolux-Kahetes expert hjälper Er att finna en lösning som fungerar och är ekonomisk.

Andra Electrolux-Kahete produkter —- Fasta hyllställ för konto — Hyllställ och pallställ för lage —- Stålelementväggar — ljudisolerande, brandsäkra mellanväggar för industri Ö Electrolux-Kahete ab

Tillverkare:

Oy Stockfors Ab Ferro-Kahete Svartå

Jag vill ha tilläggsuppgifter om följande Electrolux-Kahete produkter:

Concentratätpackningssystem | Fasta hyllställ Hyllställ för lager Pallställ Elementväggar OO

OO

Uppgifter om företagets arkiv/ lager:

Golvytans areal:

Höjd, arkiv/lager:

Hyllställets användningsändamål:

Namn Företag

Adress

Oy Electrolux-Kahete Ab

PB 34 00101 Helsingfors 10 Tilläggsuppgifter tel. 90-171 640

PH: Avfallet kommer till oss flytande, halvflytande eller fast. Behållarna renas och skickas tillbaka enligt återanvändningsprincipen.

Första stationen är laboratoriet där nytt, obestämbart avfall analyseras för att sen kunna skickas vidare. Avfallsleverantörerna är också skyldiga att skicka noggranna deklarationer över arten av avfall.

Avfallet behandlas i tre huvudavdelningar: avdelningen för oljeprodukter, avdelningen för oorganiskt avfall och avdelningen för organiskt. Oljan kan som regel renas och skickas tillbaka. Praktiskt taget 100procentig återanvändning. Avfallsprodukterna kan förstöras i förbränningsaggregatet. 25.000 ton olja kan behandlas varje år. Det är en fantastiskt tillfredsställelse detta att ta emot oanvändbart och skicka ut fin, dyrbar vara säger ingeniörerna. Avdelningen för oorganiskt avfall behandlar bla syror som har använts för att avlägsna rost oa från metall och kasserade bad från de galvaniska industrin samt slam från reningsanläggningarna.

Efter avgiftningen utfälls metallerna — mest järn, zink, bly, nickel, krom och koppar, som tungt upplösliga förbindelser, De avvattnas i en filterpress — slutprodukten är filterkakor, som Kommunekemi kör ut en bit utanför stan till en nedlagd kalkgruva. Där fyller man upp hål i jorden som har uppstått när kalken har hämtats — också ett slags recycling: naturen återges sina ursprungliga linjer. Filterkakorna med metallerna placeras på ett särskilt ställe i gruvan.

PH: En dag har metallvärdet kanske stigit så högt, samtidigt som eventuellt nya tekniker har uppstått för att frigöra dem, så att det igen blir lönande att plocka fram dem.

Det organiska avfallet går direkt till förbränning. Det finns två slags förbränning: För det första den som alstrar giftig rök, som skall tvättas. Till detta avfall hör halogenhaltiga organiska avfallsprodukter, huvud FINLAN sakligen nersmutsade klorförbindelser. Detta avfall är det dyraste i’ behandling: röktvättningsprocessen kostar. Avfall som inte ger giftig rök bränns i ett annat aggregat — hit hör avfall såsom aceton-, sprit-, bensin- och toluenhaltiga produkter, förtunnarvätska — allt ämnen som mest har kommit till användning i olika industriella rensningsprocesser.

PH: Värmen från förbränningen använder vi till att uppvärma hälften av alla husen i Nyborg — omkring 7000 hus. Och själva får vi förstås all den värme vi behöver från egna ugnar. Inte en kubikmeter varm rök går förlorad!

Kan Kommunekemi behandla allt?

PH: Nästan allt. Det finns vissa slutprodukter som vi inte kan förvandla till helt riskfria ämnen. Dem skickar vi till Västtyskland, som planlägger en anstalt efter Kommunekemi-modell. Den ska uppföras i Bayern. Men än så länge är Nyborg-anstalten världens enda. Sigyn Alenius CO

SAUDI-ARABIEN

RO/RO-TRAFIK

DIREKT TRAFIK

EFFOA öppnar i början av mars regelbunden direkt linjetrafik till Jeddah med lastning i Finland c. var sjunde vecka. Transittid Finland—Jeddah endast fyra veckor.

Det första fartyget, ms Herakles, lastar i Finland den 7 mars. Vår agent, Mideast Trading Agencies i Jeddah, kan även sköta inlandstransporter till olika destinationer i SaudiArabien.

EFFOA erbjuder snabba transporter på tre-fyra veckor med TRANSUE?Z från Finland till Saudi-Arabien för containers, storenheter, trailers och bilar. Skeppning varje vecka från Trieste och Venedig och varannan vecka från Piraeus till

Jeddah. Förtransporten sköter vi antingen med Finncarriers/

Intercontainer, med Railship eller med EFFOAs Levantlinje. Närmare upplysningar och bokningar:

EFFOA, Rainer Richter, tel. 90-178 2319.

EFFOA finsk expert på internationell sjöfart

FINSKA ÅÄÅNGFAÄARTYGS AKTIEBOLAGE 22

Södra kajen 8, 00130 Helsingfors 13

FORUM 4/77

Utgiven i Forum nr 1977-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."