Utgiven i Forum nr 2010-04

Avgörande avtal

av Betty Marschan Forum 2010-04, sida 38, 29.04.2010

Taggar: Teman: entreprenörskap

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 4 2018

I den här spalten följer virned ett nygrundat företag och beskriver hur bolaget byggs up och produkterna lanseras på marknaden.

Avgörande avta

BETTY MARSCHAN TEXT Avtal och förbindel FÖRETAGS- ser hör självklart till fö DAGBOKEN retagsvärlden, de utgör ramarna för hela verksamheten. Många dokument är obligatoriska såsom bolagsavtal eller bolagsordning, etableringsanmälan till handelsregistret och vissa tillstånd och lov (till exempel inom livsmedels- och resebranschen). Men det finns avtal man som novis inte nödvändigtvis kommer att tänka på. Avtal som i bästa fall kunde rädda vänskaper och äktenskap. Avtal som skyddar ens påhitt, planer, produkter och pengar.

Mårten Janson, jurist på Fondia, räknar upp väsentliga avtal för nygrundade företag ”Vilka avtal som är viktigast avgörs utgående från det individuella sammanhanget. Normalt är det frågan om aktionärsavtal (ifall man är flera än en aktieägare), kundavtal, sekretessavtal och arbetsavtal (ifall man anställer personal) då man grundar ett nytt bolag. Men beroende på situationen kan så klart många andra avtal vara avgörande; finansieringsavtal, franchiseavtal, inköpsavtal, konsultavtal, standardvillkor och så vidare”

Fondia har frångått det traditionella advokatbyråkonceptet och verkar som en ”utlokaliserad juridikavdelning” som ger sina kundföretag tillgång till juridisk konsultering samt en databas och modellavtalssamling. En viktig målgrupp är startup-bolag.

”Tyvärr är många nya företagare omedvetna om vad som behövs och varför. Tidigare företagar- eller motsvarande erfarenhet är värdefullt när det gäller att ha en uppfattning om vad som krävs. I Finland har vi av hävd baserat mycket på förtroende men det här har kraftigt förändrats de senaste årtiondena. I dag rekommenderar vi att alla relevanta avtal och förbindelser ingås skriftligen. Förtroende är i sig en förtjänstfull tradition, men då det brister är goda råd dyra. Därför vill vi uppmana nya företagare att inte kopiera avtalsmallar som använts i sammanhang man inte känner till, eller ännu värre —- som man googlar fram på nätet — eftersom dessa avtal kan vara rik tigt usla för ens specifika ändamål och leda till betydligt större skada än om man i stället hade gjort ett muntligt avtal. Använd juristtjänster alltid då det är möjligt — ring åt minstone och kolla ifall det i ett specifikt fall kan komma att behövas mera ingående hjälp eller inte”

Micke Paqvalén, ena parten i det nygrundade bolag vi följer med i den här spalten, håller med Mårten Janson ”När det gäller avtal så är juristhjälp en välvärd investering. Det blir alltid konflikteri företagande och vad man vill göra är att minimera dem. Det är viktigt att få ned på papper allt det man är överens om så länge man är överens om det. Sedan lägger man juiprincip avtalen på hyllan för att plocka fram dem först sedan när något oförutsätt händer. Som jag ser det finns det tre kardinalfel entreprenörer riskerar göra: (1) man har inte kontroll på kostnaderna och finansieringen, (2) man har inte tänkt igenom aktieägarstrukturen kort- och långsiktigt, och (3) man har inte ordning på eller nedtecknat sina överenskommelser”

I den här spalten har vi följt med Antti Pasilas och Micke Paqvaléns startup-företag. Deras firma ligger väl till när det gäller de viktigaste kontrakten. Ett av de första pappren Pasila och Paqvalén sammanställde var ett så kallat sekretessavtal. Därpå följde bolagets grundande och bolagsordningen, och nu senast har de gjort upp aktionärsavtal, arbetsavtal och överenskommelser berörande immaterialrättigheter.

” Egentligen bör entreprenören allra först ha koll på vilka avtal som redan är ikraft. Det kan till exempel handla om ett gällande arbetsavtal inom en angränsande bransch/” påpekar Paqvalén. ”Drömmen om eget börjar ju ofta då man ännu är i anställningsförhållande hos någon annan?”

Avtal finns till för att skydda kompetensen, idéerna och förverkligandet. Eftersom immateriella rättigheter, patent och varumärken är oerhört viktiga element i företagsvärlden i dag, kommer vi att ägna spalten i följande nummer åt dessa begrepp.

va CT > AVTAL FÖR FÖRETAGAR skriftligt.

Utgiven i Forum nr 2010-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."