Utgiven i Forum nr 1975-04

Bakslaget i konjunkturen besvärligare än väntat

av G.M-z Forum 1975-04, sida 09-10, 05.03.1975

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM 4 : 75

FORUM

Den produktiva aktiviteten låg under de tre sista månaderna av fjolåret enligt Mercators index nästan 2 procent under föregåend års nivå. I december låg indextalet, kanske tillfälligtvis, hela 4 procent lägre än året förut enligt prellminära siffror. Recessionen har kommit, det är tydligt.

Bakslaget i konjunkturen besvärligare än väntat

Statistiken antyder på ett bekymmersamt sätt att recessionen denna gång kan bli besvärligare än vad vi förut varit vana vid. Vi har inte på länge behövt räkna med att på allvar dyka ned under föregående års nivå. Recessionen har vanligen endast betytt att den ekonomiska tillväxten har stannat på obetydligt under noll för något halvår. Nu skall vi kanske inte vara så säkra på den saken.

Men det är ännu för tidigt att komma med några definitiva påståenden. Den officiell statistiken från statens statistikcentral har många skavanker och brukar undervärdera produktionsvolymen. För december är det dessutom alltid särskilt svårt att göra realistiska omräkningar till volym per arbetsdag eftersom halvarbetsdagarna är flera. Och dessutom arbetar. vi ännu delvis med helt preliminära data för julmånaden.

Men onekligen är indextalet för december nu ett skrämskott. Trots att utfallet troligen åte är något bättre i januari. Vänd 440 42 40 200

Totallndexens procentuella förändringar sedan motsvarande månad och kvartal föregående år.! 1973 månad kvartal November +9 + 7 December +6 +6 1974

Januari + 4 + 5 Februari + 4 + 4 Mars + 3 + 4 April + 6 +6 Maj st 8 st 8 Juni s+14 st 8 Juli +1 Tr 6 Augusti + 4 +1 September —0 +1 Oktober —0 -—1 November —1 —2 December —4 1) index. per arbetsdag. Kvartalsserien utgörs av glidande kvartal med förändringstalen placerad på de successiva tremånadsperiodernas respektive mittmånad. I H ul IV

MÅNADSINDEX PER ARBETSDA 180 Vv vI vil vill IX Xx Xl XI “wy”I och med decemberssiffrorna har vi preliminära data för hela”fjel= året. Totala produktionsökningen skulle enligt indextalet ha varit 3 procent I årsgenomsnitt. Till den prelimlnära tillväxtsiffran har vi under de senaste åren I regel fått addera 1—2 procentenheter föranledda av statistikmissvisning. Den verkliga ekonomiska tillväxten skulle i så fall ha varit drygt 4 procent år 1974, alltså ungefär som det förutsades.

De olika delseriernas ökning var år 1974 enligt de preliminära indextalen omkring 6 procent för jordbruket, 1 procent för industrin, 15 procent för byggnadsverksamheten, 4 procent för handeln och 1 procent för samfärdseln. Skogsbrukets produktionsvolym sjönk 2 procent.

Bland dessa serier har jordbruket och byggnadsverksamhbeten troligen en viss överskattning och industrin en underskattning..

Skogsindustrin

Läget håller på att förvärras inom skogs FORUM 4 - 7 produktionsvolym hela 20 procent under föregående års nivå. Pappersindustrins nivå sjönk i november 4 procent. I december rådde det en likartad nedgångstendens.

Siffrorna för skogsbruket bekräftar delvis detta läge. Timmeravverkningen var i november-december 34 procent mindre än året förut. Avverkningen av pappersved fortsätter däremot med ökad styrka för att fylla på de alltför små råvarulagren. I november var ökningen 9 och i december hela 24 procent.

Export

Skogsindustrin gick också tillbaka i exportvolym. Träindustrins exportvärde minskades i november med 19 procent under föregående års nivå. Då prisstegringen var närmare 70 procent skulle exportens volym alltså faktiskt ha sjunkit till endast hälften av föregående års nivå. Nedgången har förvärrats.

Pappersindustrins exportvärde var i november 40 procent större än året förut. Men då prisstegringen också här var omkring 60 procent blir exportvolymen trots allt en dryg tiondel mindre än året

Sjöfart

Tillbakagången visar sig självfallet också inom sjöfarten. Fraktmängden var på exportsidan i november och december 24 och 22 procent mindre än för ett år sedan. I november visade det sig också inom importen en tendens till starkare minskning i fraktmängden, en reduktion om 21 procent. Detta kunde innebära början till en ljusning för handelsbalansen. Men i december var nedgången åter endast 4 procent. De inhemska rederierna hade rent av en viss ökning i importfrakternas tonsiffra.

Jordbrukskris

I november och december hade jordbrukarna en allmän produktionsnedgång. Mjölkinvägningen sjönk med 13 procent. Slakten av nötkreatur sjönk ned till föregående års nivå medan den ännu i cktober låg en fjärdedel över denna. Också fläskproduktionen gick tillbaka. I julmånaden december fick man ut en 2 procent mindre mängd i marknaden: än föregående år. Inte ens äggproduktionen ökar mera utan marknadsföringsvolymen minskade där med 11 procent.

industrin. I november sjönk träindustrins — förut. (G.M-z) MERCATORS INDEX för den produktiva aktiviteten. 148=100 År Byggnadsresp. Totallindex Jordbruk Skogsbruk Industri take. Handel Samfärdsel mån. = per arbetsdag (100.0) (23.6) (12:56) (35.8) (8.7) (2.1) 0.2) 1970 283 141 156 41 256 338 272 1971 288 143 149 420 254 358 275 1972 sn 140 135 471 271 394 203 1973 327 131 136 500 287 431 317 1974 337 139 138 +507 “329 447 32 a 72 73 74 2 73 IA 73 74 23 74 73 74 13 13 74 3 TA I 301 314 327 205 318 339 118 130 175 165 st9 542 252 305 357 878 253 — 207 I 308 333 346 327 339 352 120 131 210 205 541 — 555 287 282 413 429 277 277 Ul 319 335 346 323 34 34 13 119 219 185 542 543 235 276 428 419 286 — 290 IV 306 320 340 307 320 340 118 141 215 185 484 514 236 279 408 488 294 311 V 308 s318 345 311 s322 349 134 — 148 124 157 518 534 s200 297 420 440 — 8304 325 VI 300 s294 334 309 s294 326 140 149 75 104 461 470 — si38 346 425 486 8324 366 Vil 250 262 265 247 265 274 144 153 AM 57 341 347 335 359 889 423 379 336 Vill 294 319 331 305 331 336 148 150 ee & 494 — 498 387 381 440 480 384 353 IX 315 345 343 317 338 346 144 — 180 83 9 510 514 386 386 445 453 328 323

X 325 350 347 329 363 1361 XI 322 352 350 332 364 352 XII 348 367 “352 322 332 “32 147 147 120 110 559 555 132 122 150 = 130 564 543 123 18 157 141 473 “46 974 376 469 1477 340 325 365 “357 460 478 337 323 321 “305 527 “538 315 32

Anm. 1 totallndexen per arbetsdag har variationerna I antalet arbetsdagar i månaden utrensats. I övriga serier har endast variationerna i totala antalet dagar i månaden upphävts, medan de arbetsfria dagarnas sänkande inverkan på produktionsvolymen fått kvarstå. De inom parentes angivna siffrorna i tabellhuvudet är gruppernas ursprungliga vikter, " Preliminär siffra. 1 Korrigerad siffra eller serie. s Strejkpåverkad siffra.

.. Siffra icke tillgänglig.

Utgiven i Forum nr 1975-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."