Utgiven i Forum nr 1975-04

Byråkratin kostar både konsumenten och producenten

av Stig Granqvist Forum 1975-04, sida 26-27, 05.03.1975

Taggar: Teman: byråkrati

26 FORUM 4 : 75 FORUM 4 - 75 27 Byråkratin kostar både konsumenten och producenten on . . gande 10 år? Ersättningens belopp har man vänta sig en grundlig utredning av som hittills kommer att lösas direkt av säljamarknadsföraren rätt. En försäljningskam- = Låt oss anta att köparen införskaffar mine- = ler för importör eller säljare ifall tillverkare ingen maximal gräns. Intressant är också lagens konsekvenser. ren och köparen gemensamt. Om detta inte panj kan lätt spolieras av ett ovannämnt ralull av tjockleken 5 cm för isolering av — eller importör inte kan anges. Endast läke- det att myndigheternas gränsvärden för hur Man måste därför allvarligt fråga sig vart lyckas har konsumenten olika alternaavbrott. Förhandsbesked av KO kan inte sin sommarstuga. Efteråt visar det sig att medel har lämnats utanför denna lag. mycket en produkt får innehålla olika äm- en sådan lagstiftning kommer att leda. tiv. Ärendet kan föras till den kommuerhållas. . tjockleken borde ha varit minst 10 cm. Den juridiska kullerbyttan i denna del av nen inte fritar producenten från ansvar om Producenten måste naturligtvis på något nala konsumentskyddsrådgivningen, = till Kapitel 3 behandlar reglering av avtalsvill- — Vems är felet, då köparen ”antog” att han = lagförslaget ligger däri att producentens skada trots allt uppstår. Paragraf tre be- — sätt skydda sig, Detta kommer att ske med- — konsumentombudsmannen eller direkt till kor och kapitel 4 ingående av avtal, avtals = skulle få ett välisolerat hus, men varan inte = ansvar inte mera beror på hans skuld; han handlar i tre punkter de fall då ersättnings- = delst försäkringar. Försäkringen är inte vanlig domstol. I de flesta fall, kommer bindande verkan och jämkning av avtal. uppfyllde förväntningarna? Man kunde = ålägges sk objektivt ansvar. T ex om frysen skyldighet inte föreligger: gratis såsom mången tycks tro. Premierna = frågorna troligen att — såsom i Sverige — Reglerna för hem- och telefonförsäljning hitta en mängd dylika exempel, som kunde upphör att fungera på grund av ett dolt . . . kommer att återverka på priserna och så- = fösas på konsumentombudsmannanivå, men skärps betydligt, men några direkta oskälig- = leda till förtidspensionering av mången säl- — fel, kan köparen av frystillverkaren kräva I) att varan ej på tillverkarens föranstaltan- = lades är det konsumenterna som i sista = ifall enighet inte uppnås kan KO bringa heter ingår inte i dessa kapitel. jare av sådana produkter vars användnings- = ersättning för de produkter som förstördes de eller för hans räkning kommit ut På — hand står för fiolerna. ärendet till reklamationsnämnden för konmöjlighet kan diskuteras. Det bör även vid nedsmältningen. Konsumenten behöver marknaden eller, om varan icke huvudsak- sumentfrågor, som besluter hur ärendet När konsumenten ”antar” konstateras att bestämmelserna om köpa- = inte visa att han/hon följt instruktionerna ligen eller i väsentlig omfattning är avsedd — yr byråkrati skall avgöras. Det största problemet kom| rens rättigheter i kapitel fem är ovillkorliga, = utan frystillverkaren måste bevisa det mot- för enskild konsumtion, utbjudits till en- mer att vara att besätta den kommunala ”Säljarens ansvar för fel i vara” är rubriken — dvs inskränkande villkor är utan verkan, satta, vilket naturligtvis är ytterst svårt och skild konsumtion, eller - . Den nya lagen kommer att kosta konsu- = konsumentrådgivningen med kompetent för lagens 5 kapitel. Begreppet ”fel” har i många fall omöjligt. Ifall konsumenten =" 2) att varan icke varit behäftad med fel när — menter och producenter en hel del också personal. Detta skulle ombesörjas av kom här en ovanligt vidsträckt betydelse. I $ 1 stadgas det att ifall varan är behäftad med fel ”eller av annan orsak icke sådan som köpare vid köp av vara av ifrågavarande slag har anledning att antaga”, är köparen berättigad att kräva felfri vara istället för den felaktiga, prisnedsättning eller återgång av köpet.

Detta kan ge upphov till synnerligen svåra och för producenten dyra situationer. Säljaren är alltså inte enbart ansvarig för varans fysiska fel utan blir beroende av hur köparen ”antar” att varan kan användas.

Dyrt produktansvar

Det sjätte kapitlet eller det som behandlar tillverkarens skadeståndsansvar, i allmänt tal produktansvar, har avgjort mest blivit utsatt för kritik av såväl representanter för konsumenter som näringslivet. Som allmän regel är stadgandena om produktansvar än så länge nya och oprövade.

Enligt lagförslaget är varans tillverkare skyldig att ersätta person- och sakskada, vilken förorsakats av fel i vara som överlämnats till konsument. Samma ansvar gäl påstår att en blomvas varit defekt och spruckit av sig själv och förstört ett antikbord, så är det ingen lätt sak för vastillverkaren att bevisa att vasen stötts omkull. I dylika fall, som jag faktiskt hoppas inte skall bli många, skulle man gärna se att också producenten till sitt stöd hade en producentskyddslag och en producentombudsman, vilket någon redan har hunnit föreslå.

Storsinnigt har lagberedarna låtit tidsgränsen för ansvaret uppgå till tio år. Hur många konsumentvaror har en livslängd översti s Kalks hela produktion har härefter ett gemensamt marknadsföringsnamn

Verksamhet på mång rtek

Utvecklin den övergick ur hans besittning, eller 3) att felet uppkommit efter det att varan kommit ut på marknaden.

Var och en som sett hur produkter tillverkas på löpande band vet att det är omöjligt att alla kanske miljoner varor är felfria när de lämnar fabriken. Denna begränsande paragraf kommer inte att ha någon större praktisk betydelse. Villkor, som inskränker rätten till ersättning, är också för detta kapitels del utan verkan. Principiella grunder för en dylig lagstiftning finns visserligen, men då problematiken är helt ny kund genom all den nya byråkrati som lagförslaget förutsätter. För det första finns proceduren för hur konsumenten får sin rättsak behandlad genom olika instanser, m ao konsumentens tillvägagångsalternativ när fel i köpt vara eller tjänst kan visas. För det andra proceduren för övervakning av marknadsföring och avtalsvillkor, m a o konsumentombudsmannens = tillvägagångsalternativ när någon anmäler eller han själv finner att otillbörlig marknadsföring eller lagstridiga avtalsvillkor förekommer.

Det är troligt och önskvärt att de flesta fal munens allmänna rättshjälpsinstitution, men man frågar sig om denna i alla fall är kvalificerad att behandla specifika konsument-. skyddsrättsliga frågor.

Övervakningen av marknadsföring och avtalsvillkor sker i främsta rummet av KO. Följande instans är antingen marknadsdomstolen eller vanlig domstol. Marknadsdomstolen kommer enligt förslaget att bestå av en ordförande samt sex ledamöter och har sin förebild närmast i arbetsmarknadsdomstolen. Dess sammansättning är därför ytterst viktig. (Stig Granqvist) och internationalism

Vi strävar till att i alla avseenden utveckla vår verksamhet, och att tillämpa den nyaste tekniken och moderna metoder.

områ en : Vårt bolag producerar idag industrimineraler, byggnadsmaterial och byggnadsdelar, idkar metall- och plastindustriverksamhet, gruvverksamhet samt

Vårt bolags officiella namn Paraisten Kalkki Oy — Pargas Kalk Ab är gammalt och välkänt, men en aning svårt att an vända. och täcker dessutom sjöfart. Vi anser att vårt nya marknadsförings- Partek blir nu ett gemensamt namn för namn Partek passar bra in i denna bild. numera endast en del av bola allt detta. Det lämpar sig dessutom utmärkt väl gets verksamhetsområde.

Vi har därför gått in för ett nytt marknadsföringsnamn, Partek, bildat av orden Pargas teknik. Härefter kommer vi att använda det i anslutning till Pargas Kalk Ab:s verksamhet och produkter.

internationella sammanhang och i exportverksamheten, vars betydelse för bolaget kontinuerligt växer.

partek

PARAISTEN KALEKI OY - PARGAS KALK AB

Säkerhet och förtroende

Den bärande tanken i vår verksamhet är pålitlighet. Vi vill att man tror på vårt ord och att man är nöjd med våra produkter. Namnet Partek symboliserar väl denna målsättning.

Utgiven i Forum nr 1975-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."