Utgiven i Forum nr 1975-04

Skatterna trappas upp

av I. J. Forum 1975-04, sida 07, 05.03.1975

Taggar: Teman: skatter

FORUM 4 : 7 upp trappas Skatterna

ETT LÄMMELTÅG av människor gjorde sig i slutet av februari ärende till skatteverket:

Icke bilburna löpte gatlopp mellan bilarna, sökande obefintliga gångbanor. Gamla och sjuka stapplade uppåt i snön längs de höga trätrappoötna, provisorier som för tillfället utgör det enda sättet att ta sig fram till det nya skattepalatset i Helsingfors. Upptagna och jäktade köade över en timme för att komma fram till tjänstemannen.

De var där i protest mot en förskottsskatt som de blivit ålagda att betala.

Enligt lagen om förskottsskatteuppbörd av 1959 skall skattskyldig som har inkomst av fastighet, rörelse eller yrke på vilken förskottsinnehållning inte görs, eller som har en beskattningsbar förmögenhet, åläggas en sådan förskottsskatt. Men märk väl — då gäller förskottet inte endast denna del av inkomsten, utan alla inkomster. En person som tex har en sommarstuga, kan på denna grund åläggas förskottsskatt på hela sin inkomst, trots att han i praktiken är en helt vanlig löntagare. Han anses ju, enligt den beryktade bestämmelsen om skatt på sommarstugor, ha inkomst av denna sin fastighet (trots att han sannolikt fått vidkännas endast utgifter).

DET HÄR ÅRET har skattemyndigheterna överträffat sig själva när det gäller att driva in förskottsskatten, och för de flesta skattebetalare blev debetsedlarna en chock, som de får svälja tillsammans med ofta dryga restskattbelopp. Det var framför allt förskottsskattens storlek som bekymrade många.

Lagen säger, att vid förskottsbetalning skall betalas en inkomst- och förmögenhetsskatt som motsvarar den statsskatt som vid den senast förrättade beskattningen fastställdes för den skattskyldige. Ordet ”motsvarar” tolkas så, att skatten kan höjas från år till år (hur mycket sägs inte).

FINANSMINISTERIETS BESLUT av den 8 januari detta år har inte fått den uppmärksamhet det förtjänar. Dä höjs det förskott som skall uppbäras för 1975 synnerligen markant över 1974 års nivå. Några exempel: Förskott för nettoinkomst av skogsbruk med 90 procent! För inkomst av rörelse eller yrke med 30 procent!

Det är minsann att ta till ordentligt. Det är inte precis sådana inflationsprocenter som staten annars vill vidkännas för år 1975!

Inte heller rimmar det väl med de mångomtalade sänkningarna av skatterna.

NU KAN MAN JU GISSA vad som ligger bakom beskattarens osedvanliga nit.

Dels är det väl behovet att få in pengar i statskassan för att klara av alla dessa ”skattesänkningar”.

Dels är det en inskränkning av de räntefria lån som staten beviljat medborgarna, framför allt de med extrainkomst, genom att förskottsinnehållet för extra inkomst i allmänhet är alldeles för lågt, vanligen 30 procent.

I och för sig begripliga motiv.

Men varför klämma åt bara en liten del av alla dem vars förskottsinnehållning inte motsvarar den verkliga skattesatsen?

Varför plocka bara dem på pengar i förskott som tex har en sommarstuga men annars blygsamma inkomster, men lämna dem i fred som fördriver sommaren på en lyxjakt men har betydligt högre löneinkomster av typen extraknäck?

MED ANDRA ORD: Vore det inte rättvisare att fördela förskottsinnehållningen jämnare bland alla extraknäckare t ex genom en så enkel åtgärd som att höja skatteinnehållningen till en skatteskala som ligger närmare den realistiska? Därigenom skulle de impopulära restskatterna vid årets slut också kraftigt minskas.

Det system som nu driver ett lämmeltåg av människor uppför skatteverkets provisoriska trätrappor har alltför många svaga och omotiverade punkter. Det medger tom de garvade tjänstemännen vid skatteverket för sina ”kunder”. LJ. OO

Utgiven i Forum nr 1975-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."