Utgiven i Forum nr 2012-06

Bättre mätare behövs

av Patrik Lindfors Forum 2012-06, sida 05, 14.06.2012

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2012

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum.

Jämfört med EU har USA har ett försprång när det gäller snabbheten, tillgången och kvaliteten på statistik över den ekonomiska utvecklingen.

Bättre mätare behövs

Den pågående skuldkrisen har avslöjat allvarliga brister i utvärderinge av det verkliga tillståndet i vissa euroländers ekonomi. Det har varit möjligt för enskilda länder att alltför länge dölja att ekonomin körts i botten. Den obefintliga kontrollen har gett framför allt Grekland möjligheten att strunta i de nödvändiga reformerna. Resultatet är en kris som hela Europa drabbas av.

I dag kan ingen med säkerhet säga hur valutaunionen kommer att se ut om fem eller tio år. Om integrationen av euroländerna fortsätter är det nödvändigt att utveckla effektivare mekanismer för att överblicka den ekonomiska situationen i de enskilda medlemsländerna,

Förutom effektivare kontrollmekanismer krävs en större beredskap att ingripa när ett medlemsland låter bli att följa de gemensamma överenskommelserna för bland annat underskott och skuldsättning.

Jämfört med EU har USA har ett försprång när det gäller snabbheten, tillgången och kvaliteten på statistik över den ekonomiska utvecklingen. Det ger en klar fördeli beslutsfattandet, speciellt under ekonomiskt osäkra tider.

I USA kartläggs utvecklingen inom framför allt arbetsmarknaden och förväntningarna inom industrin med en stor snabbhet och precision jämfört med EU. Statistikinstituten i USA levererar med kort fördröjning information om sysselsättningen, antalet utförda arbetstimmar och uppgifter om förtroendet inom industrin oc bland konsumenterna. Det ger beslutsfat tarna inom politiken och näringslivet möjligheten att snabbare fatta beslut utgående från de egna slutsatserna av den tillgängliga statistiken.

Med nuvarande strukturer är det inte möjligt att bland euroländerna skapa ett lika effektivt maskineri för insamling och mät ning av information som i USA. Euroområdet består av enskilda medlemsländer, och ingenting tyder på att länderna kommer att integreras i den grad att informationsinsamlingen kunde hanteras med motsvarande snabbhet och precision som i USA.

Det betyder att USA även i fortsättningen kommer att ha ett informationsövertag i beslutsfattandet. Detsamma gäller den politiska handlingskraften, a

Devalvering inget bot

En allt större del av de ekonomiska bedömarna räknar med att Grekland kommer att lämna valutaunionen EMU. Många anser ändå att Grekland kommer att stanna kvar, på grund av det kaos och de kostnader som ett utträde leder till.

Om Grekland återgår till den egna valutan drachma kan landet stärka sin konkurrenskraft över en natt genom en devalvering. Men att sänka valutans värde ger bara en tillfällig hjälp och de verkliga problemen skjuts på framtiden,

Grekland är i vilket fall som helst tvunget att avreglera ekonomin och få statsapparaten att fungera som i övriga europeiska länder. a

Diskussionen fortsätter i Forumgruppe » Forumgruppen på Linked In (Forum - det finlandssvenska affärsnätverket) har nu drygt 4360 medlemmar. Om du ännu inte är medlem igruppen kan du ansluta dig genom att gå in på Forums webbplats www.forummag.fi, och där klicka på rutan uppe till höger med rubriken ”Fo rum på LinkedIn”. Du måste vara medlem i gruppen för att kunna ta del av de diskussioner som förs där. En av diskussionerna refereras i artikeln på sidan 25 i detta nummer.

» På www.forummag,fi finns en del material som inte har publicerats i den tryckta tidningen.

www.forummag.fi feedback Q forum.f lorum

Forum för ekonomi och teknik Utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forummag.fi Adress: Mannerheimvägen 18, 7 vån. 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 eller www.forummag.fi/prenumerera Helårsprenumeration inom Norden: 96 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik .lindforseforum.fi

Patrik Harald, redaktionsche 010 322 5250, patrik haraldÖ&forum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Layout: Patrik Harald

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Megatrender)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikael.lonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga: 10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 8,90 euro

Tryckeri: “$ PunaMusta Tammerfors 201

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på

Galerie Art Gloss 130 g/m2 och Novapress Silk

Bog/me Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2012-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."