Utgiven i Forum nr 1996-10

Beakta beskattningen vid placeringsbeslut

av Eva Liljeblom Forum 1996-10, sida 22-23, 24.10.1996

Taggar: Teman: investering

PENGAR &

PLACERING

Beakta

BESKATTNINGE vid placeringsbeslut

TROTS ATT DET NYA BESKATTNINGSSYSTEMET ÄR MERA NEUTRALT MOT OLIKA PLACERINGSSTRATEGIER FINNS DET SÄTT ATT MINSKA SIN BESKATTNING VID HANDEL MED VÄRDEPAPPER.

et nu rådande beskattningssystemet är mera neutralt jämfört med det tidigare gällande avkastningen på olika placeringsobjekt och huruvida avkastningen utdeJas i form av dividend eller värdestegring. Det kan dock vara på sin plats att granska vissa speciella omständigheter som uppkommer under det rådande systemet. Sådana fall då en placeringsstategi kan gynonas framom en annan uppkommer bl.a. i närheten av dividendutdelningstidpunkten, i samband med kapitalvinster av långtida innehav och vid nyemissioner.

Försäljningsbeslut och dividender

I det nuvarande beskattningsystemet är dividender och kapitalvinster vid försäljning av aktier såtillvida jämställda att båda beskattas med kapitalskattegraden 28 procent. För aktier i börsbolag kan ägaren dock utnyttja sig av skattegottgörelsen för bolagsskatt, dvs. avdra den skatt som bolaget redan betalat, med påföljden att dividenden blir skattefri.

Detta leder till att det är klart optimalare att lyfta dividenden i form av dividend’ i stället för vårdestegring. Anta att du äger en aktie värd 100 mk, i tiderna inköpt för 60 mk. Aktien närmar sig da Eva Liljeblo gen då en dividend på 10 mk lossar. Säljer du aktien före dividenden lossat, beskattas du för försäljningsvinsten 100 mk - 60 mk = 40 mk, medan om du väntar och lyfter dividenden och först därefter säljer aktien, beskattas du för 90 mk - 60 mk = 30 mk och erhåller dividenden på 10 mk skattefritt (under förutsättning att ingen nyinformation nått marknaden, och aktien endast faller med dividendbeloppet på exdagen).

Omplacering efter långtida aktieinnehav?

Sedan övergår jag till att granska beskattningen av försäljningsvinster mera ingående. Försäljningsvinster vid aktiehandel beskattas enligt kapitalskattesatsen 28 procent. Vid fastställandet av försäljningsvinstens storlek är inköpstidpunkten av betydelse. Den beskattningsbara vinsten uträknas så att man från försäljningsvinsten avdrar inköpspriset och transaktionskostnaderna), eller ett schablonavdrag som approximerar inköpskostnaderna, det större beloppet av dessa två. Schablonavdraget är 50 procent av försäljningspriset ifall aktien köpts före 1.1.1989, och 30 procent för inköp därefter.

M.a.o. ifall aktien köpts för 80 mk och säljs för 200 mk (verklig försäljningsvinst 120 mk), blir den beskattningsbara vinsten endast 100 mk (200 mk - 5094 av 200 mk) ifall aktien köpts före 1989, men hela 120 mk för inköp fr.o.m. 1989 (avdraget på 3024 ger 60 mk, vilket är lägre än inköpspriset 80 mk).

Anta att du äger en aktie inköpt efter 1989 som stigit så att det för dig lönar sig att utnyttja schablonavdraget på 30 procent. Kursen är t.ex. 100 mk nu, och aktien är ursprungligen köpt för 20 mk. Du överväger att sälja aktierna och omplacera

FORUM NR 10/96

Dividehder och

Kapitalvinste 28x tack ”För aktier i börsbolag kan ägaren dock utnyttja sig av skattegottgörelsen för bolagsskatt, dvs. avdra den skatt som bolaget redan betalat, med påföljden att dividenden blir skattefri. pengarna på något som väntas avkasta mera. Om du säljer aktierna, genast omplacerar pengarna, och lyckas få en ytterligare värdestegring på 20 mk varefter du likviderar placeringen, beskattas du i detta fall för en kapitalvinst på 100 mk - 30 mk = 70 mk från den första placeringen, och för 120 mk - 100 mk = 20 mk från den andra, totalt 90 mk, allt enligt skattegraden 28 procent.

Väljer du däremot att hålla pengarna kvar i den ursprungliga aktien, som även går upp med 20 mk varefter den säljs, beskattas du endast för försäljningsvinsten 120 mk - 36 mk (304 på 120 mk) = 84 mk. Du betalar m.a.o. mindre skatt än vid omplaceringsalternativet. Medan du vid omplacering betalar skatt enligt 28 procent för varje extra mark du förtjänar (tills inköpspriset understiger schablonavdragsbeloppen), stiger i det senare fallet även avdraget i takt med placeringens värde, och du betalar skatt enligt 28 procent endast på 70 procent av varje extra mark du förtjänar. Detta ger en effektiv marginell skattegrad på endast 19.6 procent jämfört med 28 procent.

En konsekvens av detta är att det i situationer då ens aktieinnehav redan gått upp med över 70 procent (när man kan utnyttja schablonavdragent), inte lönar sig att omplacera ifall inte avkastningen på det nya objektet verkligen väntas vara så

FORUM NR 10/9 mycket bättre att det även kompenserar för den högre skattebördan man därmer påtar sig.

Beskattningskonsekvenser av nyemissioner

Jag skall till slut granska försäljningsvinstbeskattningen av aktier man fått via en nyemission via teckningsrätter. Här beskattas de gamla aktierna som vilken försäljningsvinst som helst (med referens till schablonavdraget eller det historiska inköpspriset, det högre av dessa), medan vinsten vid försäljning av de nya aktierna räknas med referens till teckningspriset eller schablonavdraget.

Det visar sig att deltagandet i en nyemission antingen kan leda till en högre, lägre, eller oförändrad beskattning vid en därpåföljande försäljning, allt efter emissionsvilkoren och det historiska priset (och huruvida det år avdraget på 50 procent eller 30 procent som gäller). Här ett exempel på en nyemission som medför skattelättnader.

Anta att aktien inköpts före 1989 till 60 mk. Kursen är nu 100 mk. Aktieägaren deltar i en nyemission N 1:1 å 20 mk, dvs. där man för varje gammal aktie får teckna en ny för teckningspriset 20 mk. Den nya aktiekursen efter att teckningsrätterna lossat är (100 rok + 20 mk) / 2 = 60 mk. Om man därefter säljer såväl den gamla som den nya aktien, blir försäljningsvinsten på den gamla O mk (nya kursen 60 mk motsvarar inköpspriset), och på den nya 60 mk - 30 mk (schablonavdraget på 5090) = 30 mk. I jämförelse med situationen före emissionen är den beskattningsbara försäljningsvinsten 10 mk lägre, ty vid försäljning av den gamla aktien på 100 mk före emissionen skulle hela skillnaden mellan 100 mk och 60 mk ha beskattats.

För att gynnsamma beskattningskonsekvenser av nyemissioner skall uppkomma bör dock teckningspriset ligga rätt lågt i förhållande till aktiekursen, och som sagt, även negativa beskattningskonsekvenser är möjliga.

Denna snabbgranskning visar att trots att man kommit en lång väg mot en mera neutral beskattning, behöver alternativa placeringsstrategier ingalunda vara beskattningsmässigt jämbördiga under det nuvarande systemet heller. Der kan sålunda vara mödan värt att granska vilka beskattningskonsekvenser ens planerade placeringsbeslut kan medföra. &

Kort om | Pengar & Placerin ank öppnar Ia PP

För tillfailet entationskontor ovinsbanken. Dess balansom(330 mrd FIM), vilket femtedel större än Merita A och Postbanken. knädsandel på drygt 30 pro in i Danmark. FN « skall introducera itkort på bankkort lårkan Postba kellskunder

Törm av ett bank ligen att tilfföra sin skaper oc ets som kan lad Oriet komme mindre betalning nsamtaleller läsk Lex, att fungera på Sommar.

automater me id betalning me nte delge e än av oktober. Den i via Helsi försfn från Köpenhamn.

andra potentielgrade finns i Stock innebär att värde a handel påsH:forsja etablerade i Finland.

Utgiven i Forum nr 1996-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."