Utgiven i Forum nr 1997-11

Behövs passion för vision?

av Marina Owren Forum 1997-11, sida 34, 20.11.1997

Marina Öwren

F Z Lu 2 Lu 0 « Z

Skribenten är projektchef vid Institutet för kompetensutveckling (ICCD) vid Svenska handelshögskolan.

”En bra vision skall alltid kännas, d.v.s. den skall anspela på känslor.”

Behövs passion för vision n förmåga att kommunicera och sprida e vision för företaget, ”att tända människorn i organisationen”, tycks vara en karakte ristisk egenskap hos framgångsrika ledare. Förmåga att skapa entusiasm och engagemang för företagets vision har länge varit undervärderade chefsegenskaper. Håller en förändring på att ske? Trenden tyder på det. Visionsledarskap handlar om att relatera till känslor, vilket man ofta intuitivt förstått men ändå ignorerat som en essentiell faktor i visionsutveckling i företag. För att visionen för företaget skall ha genomslagskraft och för att den skall generera energi i organisationen måste den basera sig på åtminstone ett visst mått av genuin passion för saken. Kristian Toivo, ansvarig för produktutveckling på I M Ericsson säger: ”Passion för saken behövs alltid, också i stora organisationer. och skall inte underskattas”

För att leda framtidens organisationer behövs en skärpt gemensam syn på företagets grundvärderingar, målsättningar och orsak för dess existens på marknaden. En gemensam vision av företagets framtid blir då ett ledningsverktyg som driver och motiverar verksamheten. Vad är då en vision? Och vad är en bra vision? Hur leder man med visioner och vad kräver det av dig som ledare?

En vision är en idealbild av företaget vid en framtida tidpunkt, t.ex. om 5-10 år. Till skillnad från ett mål kan visionen vara tidlös. En bra vision ger individerna i företaget känslan av att vara på väg mot en positiv framtid. I en bra vision kan man skönja den uppsättning av värderingar företaget står för, den rådande företagskulturen och en känsla för det unika med företaget som förankrar företaget i något “större”.

En bra vision skall alltså kännas, d.v.s. den skall anspela på känslor. Formuleringen av visionen fungerar som en symbol för innebörden. En sakligt konstaterande vision av typen ”Vi skall öka vår årsomsättning med x 4 inom de närmaste 3 åren” inspirerar knappast någon och faller då direkt in i kategorin mål istället för vision. En vision av typen ”Vi skall bli det bästa företaget på marknaden” kan också ha svårt att inspirera människor p.g.a. dess generella karaktär och brist på känsla för det unika med företaget. Visioner av den typen drunknar i otaliga andra likadana. Visioner som anspelar på vinstmaximering misslyckas också oftast i att inspirera människor. Människor vill vara med och skapa något ‘större’ än enbart vinst. En bra vision upplevs som positiv och god". En bra vision är också provocerande och överraskande. “Vi skall överraska kunden’t.ex.är en intressant och fungerande vision som ger mera än den strategiska målsättningen “Kunden i centruor’. En framgångsrik vision skall kännas inspirerande och ‘stor’ och nästan omöjlig att uppnå samtidigt som den inte kan vara fö orealistisk eftersom den då inte lyckas engagera utan t.o.m. kan ha motsatt verkan.

Visionens syfte kan ses som tvådelat;å ena sidan att ge riktning, å andra sidan att ge energi för handlandet i företaget. En bra strategisk vision innebär en klar viljeyttring och ett ställningstagande vad gäller valet av riktning bl.a. för uppgörandet av strategier och mål. En bra vision ger samtidigt tillräcklig frihet i handlandet och föder kreativiteten.

Energin i visioner föds ur åtminstone en persons genuina passion för saken. Hur kan då denna genereras vidare i organisationen? Detta är den verkliga utmaningen. Det kan enbart ske genom mötet mellan varje individs egna ouppfyllda visioner och företagets vision. Här är ledarens roll essentiell. Individen måste engageras i detta möte. Individen kan förbinda sig till visionen i den mån hon kan uppleva att den stärker hennes personliga psykologiska projekt för framtiden. Då individen ges möjlighet att relatera sig själv och sina planer och förhoppningar vad gäller det egna arbetet till företagets vision skapar hon en egen förståelse för företagets vision. Denna process innebär evaluering, ställningstagande och formande av företagets vision för sig själv. Processen kan resultera i delaktighetskänsla vad gäller företagets vision eller konstaterande att den inte svarar mot egna personliga visioner och därmed alienation. Utmaningen vad gäller implementeringen av visioner i företag skärps alltså ytterligare då man kan konstatera att det är i gränssnittet mellan individens personliga vision och företagets vision som energin till visionen kan födas.

Företags visioner är alltid också drömmar, en eller flera personers gemensamma drömmar om att åstadkomma någonting inom ramen för företaget. Det är kanske positionen i organisationen som bestämmer om individens vision för företaget blir annat än just en dröm. För att företagets vision skall ha genomslagskraft är det en absolut grundförutsättning att den genuint omfattas av den högsta ledningen. Idealet att visionen ”ägs’ av alla i Organisationen ter sig utopistiskt i större organisationer. Men om ledningen bjuder en klar förståelig vision skapas möjligheterna för alla medarbetare att förstå, känna och personligt relatera till den. Då visionen blir “ägd av individer i organisationen fyller den sin roll som ett riktgivande och energiserande ledningsverktyg i företaget där ledarens roll främst blir den visionära ledarens.

Institutet för kompetensutveckling CCD) som fungerar i anslutning till institutionen för företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan har i oktober startat ett 6 månader långt multi-client forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med 10 företag för att söka det finska visionsiedarskapets karaktär.

FORUM NR 11/97

Utgiven i Forum nr 1997-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."