Bergström bygger ”hjärna”

av Tapani Väänänen Forum 1986-04, sida 24-25, 06.03.1986

Taggar: Personer: Matti Bergström Teman: datorer

— Man har idag alla förutsättningar att konstruera en dator med medvetande. Den skulle fungera genom att imitera den mänskliga hjärnans funktioner. Om tillräckliga resurser sätts in, är detta möjligt, säger Matti Bergström, professo i hjärnfysiologi vid Helsingfors universitet.

Ännu är den medvetna datorn teori. Professor Matti Bergström tror emellertid att uppgiften går att lösa, bara tillräckliga resurser frigörs för projektet.

atti Bergström har arbetat med M hjärnforskning i trettio år och p basen av sina undersökningar kommit till, att människans medvetande (Consciousness) bäst kan definieras som elementär/primitiv förnimmelse. Existensen är en förnimmelse som ingår som ett element i människans samtliga iakttagelser/observationer.

Professor Bergström har redan i tio år med universitetets datorer urfört experiment som gått ut på att simulera och imitera den mänskliga hjärnans funktioner. Han har i avancerade experiment också testat möjligheterna att ”skapa" medvetande. Men en enda datateknisk expert, som skall tjäna fyra olika inrättningar, hinner inte hjälpa till med programmering av en artificiell hjärna vid sidan om andra arbetsrutiner.

Först i världen — Vi är rätt ensamma på detta område, säger Bergström. — Motsvarande princip har inte tillämpats någon annanstans i världen. Just mot den bakgrunden är det lockande att utföra dessa experiment. Det är ju faktiskt fråga om att söka lösningen på ett av mänsklighetens grundproblem.

Vid utvecklandet av ett medvetande för datorer har man först koncentrerat sig på att konstruera sk random networks — slumpnätverk -— som motsvarar hjärnstammen. Nästa steg har varit att skapa mellanhjärnans informationsnät, och därefter hjärnbarkens nätverk.

— Hjärnbarkens nätverk sorterar och gallrar i de impulser som random-nivån sänder. Mellan kortikalX=hjärnbark-) och randomnivån konfronteras impulserna och får karaktären av existerande och observerbara partiklar. Existens är randomnivåns grundegenskap. Denna nivå klarar sig i princip utan den kortikala processen — men vice versa är omöjligt, konstaterar Bergström.

Tillräcklig kapacitet

Förverkligandet av ett enkelt datorsystem med medvetande är inte i detta skede något SOM stupar på datorkapacitet. Vad som behövs är en tillräcklig datorkapacitet, och ett lämpligt språk samt duktiga programmerare.

Världshistoriskt experiment inom räckhåll?

ARTIFICIELL HJÄRNA KAN BYGGAS, SÄGER BERGSTRÖ 2 4/1986 FRUN — Först måste man naturligtvis utreda om helheten kan fås att fungera, men om koordinationen ordnar sig, kan man skapa ett medvetande åt datorn, säger Matti Bergström.

Datorn skulle kopplas till omgivningen med olika ”observationsorgan” — enligt mänsklig modell. Förnimmelserna skulle inmatas i datorn via två kanaler: å ena sidan via randomnivån som motsvarar hjärnstammen, å andra sidan till en ”databanknivå” motsvarande hjärnbarken hos människan. En existerande medveten iakttagelse uppstår — liksom i den mänskliga hjärnan — då impulserna från dessa två kanaler konfronteras med varandra.

Under simulationen måste datorn kontinuerligt vara påkopplad. Om den stängs av, förstörs det medvetande som skapats I datorn.

”Existensen” i hjärnbarken

Kärnan i professors Bergströms medvetandeuppfattning är, att existensen — varandet — är en primitiv ”förnimmelse” lokaliserad till hjärnstammen. Det är en speciell egerskap som ges åt informationsströmmarna. Existensen saknar tids- och rumsdimension; den bara ”är”.

— Existensen är inte bärare av någon sådan information som skulle kunna ifrågasättas, prövas. Den är för observationen av yttre objekt ett slags absolut förnimmelse. Impulserna från hjärnstammen är nödvändiga för hjärnbarken. Observationer är inte möjliga, om inga impulser utgår från hjärnstammen, förklarar Bergström.

— I hjärnstammen råder kaos. Den är en diametral motsats till hjärnbarken, som karakteriseras av system och ordning. I denn konflikt döljer sig också nyckeln till människans kreativitet.

Innan man lyckas förverkliga en tänkande dator, återstår många problem att lösa. Man måste skapa tillräckligt flexibla program, och koordinationen av helheten måste fungera. Det kan också antas att den medvetna datorn kan fungera endast med trevärdeslogik — i stället för dagens binärlogik (=tvåvärdeslogik). Problemen är emellertid inte omöjliga att lösa.

— Jag tror på att dylika experiment kommer att vara framgångsrika. De resurser som behövs är kunniga experter, och tillräcklig datorkapacitet. Sen får man se hur det går, säger Matti Bergström.

Tapani Väänänen 9

Artikeln har publicerats i Uusi Suomi 19.2.1986.

FÖRUN 4/198 ”partikeP sinnesorgan S [J ”partike”

Professor. Matti ’ Bergström har utvecklat ovanstående modell för hur hjärnan. fungerar. Hjärnstammen är ettislags oordningsgenerator, där lakttagelsen. tår ”existensegenskap”. Hjärnbarken är passiv: impulserna från stammen ”väcker” den. Då “exIstensen” och hjärnbarkens “information konfronteras, uppstår växelverkän som resulterar I medvetande om det iakttagna fenomeriet.

25

Utgiven i Forum nr 1986-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."