Utgiven i Forum nr 1986-12

Bergull-know how blir steinull

av Ragnhild Artimo Forum 1986-12, sida 37, 28.08.1986

Taggar: Teman: företag

IIORDEN Et

Annan Steinullarverksmidjan HF i septem | ber för ett år sedan körde igång den is ländska produktionen av steinull — berg ull — var plastisolationsmaterial av typ sty rox den enda byggnadsisolation som tillver kades lokalt — resten importerades. Nu till verkar Steinullarverksmidjan inhemsk steinull av basalt — och musselskal.

För Island är det viktigt att så långt som möjligt uttnyttja egna material- och energiresurser — och att ”hushålla” med ut ländsk valuta. Klimatet å sin sida ställer obevekligen krav på isolationen av byggnader och rörledningar.

Egen modern isolationsproduktion blev en nödvändighet.

Partek partner

Steinultarverksmidjan genomfördes som ett helnordiskt projekt. Partek var en naturlig know-how-samarbetspartner — med tiotals års erfarenhet i branschen och med över 50 procent av den finländska marknaden.

— Baserat på denna erfarenhet och på modern teknologi har fabriken skräddarsytts för isländska förhållanden med sikte på att den nya isländska steinullprodukten både kvalitets- och prismässigt skall svara mot behov och förväntningar, säger Pentti Ljungqvist, produktlinjedirektör vid Partek och bolagets representant i Steinullarverksmidjans direktion — Partek äger idag 12 procent av företaget.

Ljungqvist berättar, att maskinerna och utrustningen, med undantag av elugnarna, har levererats av Partek och dess dotterbolag Jungers, och Göte-Jungers i Göteborg har övervakat installationerna. Värdet av affären var ca 17 Mmk.

Förutom den isländsk-finländska huvudaxeln har delleveranser också kommit från de övriga nordiska länderna — norska EF kem har levererat smältugnen. Och Nordisk Industrialiseringsfond har på ett avgörande sätt bidragit till projektets förverkligande.

Övriga samarbetspartners har givetvis varit bl a isländska staten och Saudarkrokur kommun.

Första året fullt Stelnullarverksmidjan firar ettårsdag om ett par veckor.

— Produktionen har kommit väl igång, säger VD Thordur Hilmarsson. — Då vi uppnår full kapacitet skall årsproduktionen ligga kring 6 000 ton. Kvaliteten har varit god — och det är med speciell tillfredsställelse vi kunnat konstatera, att vår steinull är mindre ”dammintensiv” att hantera än våra utländska konkurrenters produkter . ..

Med andra ord: kunderna har varit nöjda. Men helt problemfri är den nya fabrikens verksamhetsmiljö inte — Efter flera år av stabil tillväxt i byggnadsbranschen står vi nu klart inför en

FORUN 12/1986

Tidigare var denna i ett kyligt Q sprodukt helt en ikon som rn

Steinullarverksmidjan I Saudarkrokur ”

Parteks bergull-know-how blir

STEINUL stagnation, och tyngapunkten förskjuts från nybyggande till sanering och renovering. Det påverkar marknadssituationen. Så vi siktar på export också — för att kompensera volymnedgången här hemma. Närmast blir det fråga om Färöarna och Grönland, och då transporten sker sjövägen, är kostnaderna inte skyhöga.

Hilmarsson säger att Steinullarverksmidjan hoppas kunna exportera 10—15 procent av produktionen. Exporten har redan inletts.

— Vi kan inte heller nöja oss med bara byggnadsisolationsrmaterial, utan arbetar på att utveckla tekniska isolationsmaterial för vilka marknadsutsikterna är positiva. Det förutsätter att vi satsar på produktutveckling.

Råmaterial för tvåtusen år

Råmaterialtillgången är praktiskt taget obegränsad. Basalt fås från lava, som tas helt nära fabriken, och som med den här takten beräknas räcka för ett par tusen år…

På kortare sikt är marknadsanpassningen den centrala frågan.

— Vi är medvetna om att de två tre första åren kommer att erbjuda en del svårigheter att sy ihop det finansiella gapet som starten i en litet olycklig marknadssituation medför. Men problem är till för att lösas. Den viktigaste uppgiften är att utöka produktionsvolymen — i princip tar kunderna emot den nya inhemska produkten med öppna armar. Inte bara för att den är inhemsk — utan för att den är konkurrenskraftig.

Företaget hur nu 35 anställda. Nyckelpersonerna har utbildats för sina uppgifter av Partek, den övriga personalen på ort och ställe.

Pentti Ljungqvist säger att Steinullarverksmidjan har varit en viktig utmaning för Partek, och gett nya erfarenheter. Som internationellt projekt är fabriken också en ypperlig referens med tanke på framtida uppdrag. Parteks engagemang på Island är givetvis ”tills vidare” — så länge det är till ömsesidigt utbyte. — Ragnhild Artimo om : än |

Utgiven i Forum nr 1986-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."