Utgiven i Forum nr 2013-03

Beskattning av arv och gåvor mellan Finland och Sverige

av Marcus Kevin Forum 2013-03, sida 09, 28.03.2013

Taggar: Teman: beskattning

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2013

Beskattning av arv och gåvor mellan Finland och Sverige

X Sverige slopade arvs- och gåvoskatten 2005 och det var en lagändring som naturligtvis väckte intresse även i Finland. Debatten kretsade dock främst kring huruvida Finland också borde befria arv och gåvor från skatt.

Mindre uppmärksamhet fästes vid den egentliga inverkan reformen hade på arv och gåvor med anknytning till Finland. Följderna uppdagas regelbundet då det är vanligt med såväl arv som gåvor mellan länderna.

Vid dödsfall följer mani regellagstiftningen i den avlidnes hemland för att bestämma arvingarna och storleken på arvslotterna. Också gåvor regleras främst av lagstiftningen i gåvogivarens hemland. I arvs- och gåvobeskattningen måste man dock även beakta lagstiftningen i de länder där arvingarna eller gåvotagarnaär bosatta.

Enligt finsk skattelagstiftning uppbärs finsk arvsskatt i tre situationer. För det första betalar en arvtagare arvsskatt i Finland om han eller hon är bosatt i Finland vid arvlåtarens död oberoende av var den avlidne var bosatt.

För det andra betalar arvtagaren arvsskatt i Finland om den avlidne vid sin död var bosatt i Finland oberoende var arvtagaren är bosatt.

För det tredje betalar arvtagaren alltid finsk arvsskatt för fastigheter och i vissa fall även för aktier i bostadsaktie- och fastighetsbolag belägna i Finland trots att varken arvlåtaren eller arvtagaren var bosatta i Finland. Samma regler gäller gåvor.

Eftersom många länder har liknande regler kan skattelagarna leda tillatt skatt betalas såväl i arvlåtarens

Marcus Kevin är advokat på Advokatbyrå MK-Law Ab.

”larvs och gåvobeskattningen måste man dock även beakta lagstiftningen ide länder där arvingarna eller gåvotagarna är bosatta eller gåvogivarens som i mottagarens hemland. För att undvika dubbelbeskattning har länder därför ingått skatteavtal där man bestämmer var arvet eller gåvan skall beskattas.

Inom Norden har vi ett skatteavtal enligt vilket skatt betalas endast i det land där arvlåtaren eller gåvogivaren var bosatt. Arvtagaren behöver därmed betala skatt endast i arvlåtarens eller gåvogivarens hemland. Även inom Norden uppbärs dock alltid finsk arvs- eller gåvoskatt för fastigheter och vissa aktier i bolag som äger fastigheter belägna i Finland.

I och med slopandet av arvsskatten trädde Sverige ur det nordiska skatteavtalet för arv och gåvor. Detta ledde till att total arvs- och gåvoskattefrihet gäller endast i det fall då såväl arvlåtaren eller gåvogivaren som mottagaren är bosatta i Sverige. Skattefriheten som Sverige införde 2005 medförde därmed inte någon lindring av beskattningen då arvet och gåvan har anknytning till Finland.

Sammanfattningsvis kan man därfö konstatera följande gällande arv och gåvor mellan Finland och Sverige 1. Arvlåtaren eller gåvogivaren bosatt i Sverige:

En arv- eller gåvotagare som är bosatt i Finland betalar arvs- eller gåvoskatt i Finland.

En arv- eller gåvotagare som är bosatt i Sverige betalar ingen arvseller gåvoskatt varken i Finland eller i Sverige. Fast egendom utgör ett undantag (se punkt 3).

  1. Arvlåtaren eller gåvogivaren bosatt i Finland:

Arv- eller gåvotagaren betalar arvs- eller gåvoskatt i Finland oberoende av var arv- eller gåvotagaren är bosatt.

  1. Både arvlåtaren eller gåvogivaren och mottagaren är bosatta i Sverige:

Arvs- eller gåvoskatt betalas i Finland för fastigheter belägna i Finland.

Arvs- eller gåvoskatt betalas i Finland för aktier i bolag belägna i Finland där över hälften av bolagets tillgångar utgör fast egendom (vanligtvis bostadsaktie- eller fastighetsbolag).

o o oo fa 3 ö Oo S

Utgiven i Forum nr 2013-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."