Utgiven i Forum nr 1987-05

Bioanalysatorer med unikt programkoncept

av Ragnhild Artimo Forum 1987-05, sida 12, 19.03.1987

Taggar: Orter: Kuopio Teman: bioteknik

Kuopio Bioanalysatorer me unikt programkoncept

Två avancerade analysatorer — en för aryImidokumentering och en för mätning av pHvörden — har utvecklats av professor Lour professor Lauri Patomäki, är det bo lag som skapats kring och för Arrhytmia Analyser och Reflux Analyser. Arrhytmia Analyser är ett instrument för ”längdsnittsregistrering” av hjärtats EKG-signal under (vanligen) ett dygn. Patienten bär mätaren på sig och EKG-signalen registreras via elektroder och analyseras i analysatorn, som sedan kopplas till en terminal — resultatet körs ut på print för evaluering.

Reflux Analyser är ett instrument för motsvarande registrering av variationer I matstrupens pH-värden förorsakade av okontrollerade magsyreuppstötningar, varvid magsyran temporärt sänker pH-värdet. Många fysiologiska störningar är så svåra att diagnosticera — inte minst då det gäller barnpatienter — att bara noggrann registrering av dessa kemiska förändringar gör det möjligt att nå fram till diagnos.

Båda apparaterna, till det yttre förvillande lika, väger cirka 400 gram och är ungefär lika stora som de fickstereoapparater som nu är så populära.

— Båda analysatorerna baserar sig på en mikroprocessor, inte på rmagnetband söm hittills använda mätare, berättar profesSör Patorhäkl. — Huvudprodukten är inte hårdvarån, utan det program jag utveckla . för denna registrering och för analys av resultaten.

Det har tagit två och ett halvt år att utveckla analysatorerna. Projektet har hittills ”kostat” flera manår, och SITRA och Kera (Utvecklingsområdestonden) har stött projektet i initialskedet. Nu är båda apparaterna i princip marknadsklara, och Kuopio universitets centralsjukhus — som varit engagerat i utvecklingsarbetet redan i ett tidigt skede — och Statens regionala arbetshygienstation använder redan de första exemplaren.

— Totalt inkluderar anlysatorpaketen faktiskt tre delar. Den bärbara registreringsapparaten som patienten är ansluten till under något dygn, en monitor och en grafisk printer som kör ut mätningsresultaten efter utförd undersökning. Hela paketet kommer att kosta runt 40 000 mark, vilket är ungefär en tiondedel av vad nu existerande anläggningar för motsvarande analyser kostat hittills.

Mikroprocessorn i den batteridrivna bärbara apparaten är japansk, datorn har byggts av Biosign. Utvecklandet av apparaterna har förutsatt vetenskapligt forskningsarbete som utförts vid Kuopio universitet och delvis finansierats av Finlands Akademi, Universitetets VAX-dator har varit ett viktigt redskap vid utvecklandet och finstipandet av specialprogrammen. Patomäki understryker att det inte är apparaten, som är ”produkten", utan den slutliga rapporten om EKG- eller pH-variationerna och avvikeiserna.

— Hårdvaran är inte hjärnvaran, och om och när analysatorerna börjar produceras, blir det fråga om legoproduktion — Biosign skall inte bygga någon fabrik utan verkar

Roe Oy, som i praktiken är lika me 1 v som produktutvecklingsbolag. Faktum är ju att det idag snarast finns överkapacitet på elektroniksektorn. Jag har räknat ut att ex en underleverantör skall kunna producera ett års apparatbehov på ungefär en vecka…

Professor Patomäcki, sjukhusfysiker till sin bakgrund, och professor vid Kuopio universitet sedan dess start 1972, har inga planer på att avstå från sin akademikerbana til

Reflux är enkel att använda och registrerar under ett dygn pH-värdena som sedan datoranalyseras. På bilden den bärbara apparaten som väger ungefär 400 gram.

fromma för business. De här två projekten har nu avverkat drivnusstadiet. Nästa steg är att köpa igång marknadsföringen.

— Det ligger klart utanför mitt kompetensområde, erkänner han. — Så jag försöker hitta en marknadsföringspartner, gärna i Helsingfors. Inkörningsskedet på marknaden kräver, då det är fråga om en helt ny teknisk produkt, en hel det informationsoch demonstrationsarbete och övrig marknadsbearbetning. Men för den här branschens produkter är regeln ofta den, att sedan säljer produkten sig själv.

Lauri Patomäkis erfarenheter på småföretagarens bana är blandade. Han konstaterar att SMI-företag klart får en massa stöd i dagens Finland, och också är en tacksam målgrupp för (dyra) konsulter. SITRAsS och Keras stöd får hans fulla erkännande, men han kan inte låta bli att gå åt Statens tekniska forskningscentra! VTT, som enligt hans mening borde vara positivare inställd till finländska hi-tech småföretag med hälsovårdsanknytning. Tjänster och produktgranskning är påfallande dyra. Kunde man inte tänka sig att gynna inhemska företagare på bekostnad av utländska? undrar han.

Patomöki vid Kuopio universitet. Det är fråga om en ”folkmodell” som kostar böra en iondedel av vad tidigare motsvarande ösningar kostar — och lämpar sig för mindre hälsocentraler och privata lökarstationer.

Biosign har idag inga heltidsanställda, däremot flera som är engagerade på projektbas. Patomäki ”räknar” inte med sitt eget under kvällar och veckoslut utförda arbete. Under utvecklingsfasen jobbade förutom han själv några studenter samt en tekniker och en ingenjör med projektet.

Då brukserfarenheterna dokumenterats på centralsjukhuset och arbetshygienstationen, är det dags att gå ut med produkten — och det är ett jobb för en proffsmarknadsförare.

För Patomäki fortsätter — också efter lanseringen — förbättrandet av apparaternas egenskaper. Och han utesluter inte möjligheten av andra medicinska tillämpningar av det koncept han nu tagit fram. Men först vill han få igång de två första projekten framgångsrikt.

Ragnhild Artim — Totalt inkluderar analysatorpaketet tre defar, säger professor Lauri Patomäki. — Den bärbara. registreringsapparaten, en monitor och en grafisk printer för analysrapporten.

Utgiven i Forum nr 1987-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."