Utgiven i Forum nr 1998-01

Börserna i Norden omstruktureras: Lokal eller samnordisk börs?

av Kaj Hedvall Forum 1998-01, sida 26, 29.01.1998

Taggar: Teman: börsen

PLACERING

Börserna i Norden omstruktureras:

Lokal eller samnordisk börs?

Kaj Hedvall är ekonomie doktor och äldre forskare vid

Svenska handelshögskolan ”Finansplats Stockholm bli världens först börsnoterade aktiebörs. nte oväntat har vi två börser mindre i

Norden när året 1998 inleds. Aktie- oc derivatbörserna slogs samman unde 1997 såväl i Helsingfors som i Stockholm.

Den stora frågan är - ifall samgången av börserna i Köpenhamn och Stockholm blir av - hur många börser vi egentligen kommer att ha i Norden år 2000. Ett namn som figurerat i samtliga arrangemang är ordföranden i OM Gruppen, Olof Stenhammar. Han har en klar vision om Norden som en enda marknadsplats. Blir det Stenhammar som uppfostrar även våra börsbolag till framtidens multinationella storföretag?

Stenhammar - som skapat den framgångsrika derivatbörsen OM i Stockholm - har varit en central gestalt i sammanslagningarna av aktie- och derivatbörserna senaste år i Norden. Sammanslagningen av OM och Stockholms fondbörs i slutet av år 1997 var inte oväntad i sig, men rätt speciell till sin struktur. För det första köptes den anrika fondbörsen i Stockholm upp av Stenhammars OM med ett bud på 1,1 mrd kronor. För det andra gick svenska staten in som ägare med ett förvärv av aktier från Wallenberg-sfären. Finansplats Stockholm blir därmed världens första börsnoterade aktiebörs, med svenska staten som en stor och långsiktig ägare. Rätt unikt är att staten visar ett så stort intresse att vara med, dels som motvikt till Wallenberg-sfären, dels som katalysator till själva affären. Stenhammars vision är att Stockholm skall bli ett centrum för alla slag av finansiella instrument i norra Europa där även hela Norden, Ryssland och Baltikum ingår.

Sommaren 1997 slogs även Helsingfors Fondbörs ihop med derivatbörsen SOM (Finlands Optionsmäklare) till börsen HEX. Motiveringen för samgången liknade den svenska men strukturen var mer traditionell. Företagen slogs helt enkelt ihop och den verkliga integreringen av verksamheterna får vi vänta på. Genom sammanslagningen blev OM Gruppen den näst största ägaren med omkring 16 procent av kapital och röster. Olof Stenhammars visioner kan därför förväntas beröra vårt land på mer än ett sätt. Trots att OM :s koncept visat sig framgångsrikt har HEX beslutat att inte direkt låta sig slukas av Stockholm i likhet med samarbetsplanerna mellan Köpenhamn och Stockholm. HEX håller på att ta i bruk ett nytt aktiehandelssystem med ursprung i

Asutralien och verkar vara fast besluten att försöka bevara sin status som primär handelsplats för finska aktier.

Fastän det kan ligga ett mått av nationell stolthet och finsk halsstarrighet i hur de fortsatta svenska samarbetsinviterna bemötts i Helsingfors, finns det även en grundläggande och svår frågeställning bakom effekterna av börssammanslagningar över nationella gränser. Vilken roll har de nationella och regionala marknadsplatserna egentligen för introduktionen av nya företag på kapitalmarknaderna?

Till skillnad från USA saknar EU en fungerande riskkapitalmarknad för nya tillväxtföretag. Problemet med hur nya Nokia och Vaisala skall bli till gäller inte bara vårt land utan hela Europa. Det verkar finnas ett samförstånd inom EU kring visionen att handeln för europeiska ränteinstrument och internationella storföretag i framtiden kommer att konsolideras till de stora europeiska börserna. Vad som inte är klart är däremot på vilket sätt nya småföretag skall fostras till internationella börsföretag. Skall det ske på regionala (nationella) börser som hittills eller skall företagen direkt integreras med den interpationella handeln av storbolag (m.a.o. introduceras via småföretagslistor på de stora finanscentra)?

Under de senaste åren har börserna i såväl London som Frankfurt påbörjat stora omställningsprojekt som skall resultera i helt nya marknadsstrukturer. Projekten drivs givetvis primärt av kampen om vem som skall bli Europas finanscentrum för ränteinstrument och storföretag. Som en biprodukt kan omställningarna eventuellt resultera i en omstrukturering av de regionala marknadernas roll i Europa. Alla försök att skapa välfungerande marknader för nya tillväxtföretag, såväl i samband med de stora börserna i Europa som i form form av paneuropeiska initiativ, har hittills utfallit dåligt. Det tycks således inte finnas ett enkelt och snabbt svar på frågan huruvida nationella marknader behövs även i framtiden. Skillnaden mellan Olof Stenhammars vision och Helsingforsbörsens strategi avspeglar denna problematik. Helsingfors ser ett mervärde i att nya företag tas fram regionalt, medan Finansplats Stockholm utgår ifrån att förutsättningarna för att behålla en fungerande börsmarknad i Norden är att det finns en marknadsplats av en storlek som kan fungera som motvikt till de stora börsmarknaderna.

Vilken vision som kommer att förverkligas får framtiden utvisa. Olof Stenhammar tycks däremot, via sitt engagemang i samtliga konstellationer, ha försäkrat sig om en nyckelposition oberoende av vilken åsikt som kommer att visa sig vara den riktiga. 9

FORUM NR 1/98

Utgiven i Forum nr 1998-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."