Utgiven i Forum nr 1985-01

Börskometen Tietotehdas Oy

av Bjarne Nyman Forum 1985-01, sida 20-21, 23.01.1985

Taggar: Bolag: Tietotehdas Oy Teman: ekonomi

FRUN äg FÖRUN ADB-varuhuset Tietotehdas:

VÅRT STARKA SYSTEMKUNNANDERÖNER UPPSKATTNING UTOMLANDS

Det färska börsföretaget Tietotehdas Oy kunde för senaste verksamhetsår visa på en omsättningsökning av tidigare oskådad storlek. På koncernnivå var ökningen hela 65 procent, varav de införskaffade Avonius-bolagen med sin 18 månader långa period

Av BJARNE NYMAN

BE En annan orsak är enligt VD Luukkonen företagets ägarstruktur, som medgav ordentliga villkor redan från starten. Bakom Tietotehdas ligger ju Föreningsbanken och 13 storföretag, av vilka nästan alla från första början var stora och goda kunder.

Bakgrundsföretagens del i omsättningen för Tietotehdas har i alla fall hela tiden minskat och de står idag för ungefär en tredjedel av omsättningen.

Snabbt växande nya delar

Under de 16 år som förflutit sedan Tietotehdas grundades har också företagets affärsidé genomgått förändringar. Nya element har tillkommit. Idag kommer bara en fjärdedel av omsättningen från den ursprungliga affärsidén, d vs dataserviceidén. Också denna del växer fortfarande, men inte i samma utsträckning som de nya delarna. De övriga tre fjärdedelarna av omsättningen består till ungefär lika stora delar av hårdvara, skräddarsydde system för storföretagen och standardprogramvaror.

Trots att mikrodatorerna har funnits på marknaden under flera års tid valde Tietotehdas att vänta och se hur marknaden skulle utvecklas. Först under senaste verksamhetsår då IBM på allvar började lansera sin persondator på den finländska marknaden tyckte Tietotehdas, att det var dags att göra en inbrytning också på detta område. En inbrytning som tydligen lyckades mycket väl, eftersom mikroboomen stod för ca 20 procentenheter av omsättningsökningen senaste år.

Tietotehdas har i alla fall ända sedan å 2 stod för 26 procentenheter.

Mikroboomen stod för sammanlagt 20 procentenheter av om sättningsökningen.

— Men den verkliga orsaken till framgången står nog att söka i personalen, säger VD Juhani Luukkonen, För närvarande arbetar ca 900 ambitiösa människor dagligen med pannan i veck. Trycket är hårt. Under sådana omständigheter måste det bl resultat.

1975 haft hårdvara på sitt program, d vs man har sålt Data Generals datorer.

— Men vi har inte på något sätt bundit oss enbart till IBM och Data General. Vi håller händerna fria och är i princip öppna för alla datormärken, Det viktigaste är att vi kan erbjuda vår kund den bästa lösningen, säger Juhani Luukkonen.

— Det kan lätt hända att skalan utökas, men tillsvidare har IBM och Data General varit de bästa märkena enligt vår åsikt.

En annan sak är sedan att Tietotehdas, speciellt servicebranschenheten, gör sina programvaror så att de passar ihop med många olika datormärken, IBM, Honeywell, Tandem, Burroughs, HP, 0 8 v.

På mikrodatorsidan anpasas de produkter koncernen har på sitt program till ett 20-tal olika datormärken.

Organisatoriska förändringar

Många människor har den bilden av Tietotehdas, att företaget flitigt köper upp andar företag i branschen. Den bilden är inte riktigt med sanningen överensstämmande, eftersom företaget — tillsvidare — under hela sin existens införskaffat endast två företag, Finnsystems Oy år 1976 och ATK-Yhtymä Avonius Oy härom året.

— Men visst är vi på alla sätt medvetna om att företagsköp innebär ett sätt att växa. Vi har inte avstått från tanken på att också i framtiden köpa upp företag. Det finns hela tiden någon hos oss som också funderar på sådana saker, säger Luukkonen.

För ett företag som vill växa snabbt och som lider av bristen på människor med gedigna fackkunskaper är ju företagsköp e väg att lösa problem. Men det finns naturligtvis också andra orsaker till att företag köps och säljs.

— När aktiemajoriteten i Avonius-bolagen köptes fick vi just den verksamhet utanför helsingforsregionen som vi länge hade önskat, samtidigt som vi fick specialister på IBM-minidatorer, konstaterar Luukkonen.

En orsak till den vrånga företagsköparbilden kan vara de organisatoriska förändringar som Tietotehdas-koncernen genomgått under den senaste tiden. Senaste sommar grundades Businessman Oy, som i huvudsak har tagit hand om mikrodatorsidan och den s k dealer-verksamheten, och i höstas grundades TT-Innovation Oy för att ha hand om konsulterings- och skolningsverksamhet.

Genom att grunda dessa bolag klargjordes arbetsfördelningen mellan moderbolaget med sina resultatenheter och de redan existerande dotterbolagen. Just nu består Tietotehdas-koncernen av sammanlagt elva resultatenheter, av vilka dotterbolagen utgör sex enheter.

— Fortfarande finns det dock överlappningar, speciellt då man tittar på koncernen ur kundens synvinkel, säger Luukkonen. Ett medelstort industriföretag kan få offert från Avonius Oy (med en IBM-minidator som hårdvara), från industrienheten (med Data General som hårdvara) eller så kan företaget köpa tjänster från serviceenheten och därmed klara sig utan egna datorer.

— Dessutom kan samma företag köpa mikrodatorer av Businessman, systemprogramvara från Finnsystems och använda TFInnovation för konsultering och ut bilding.

Tietotehdas-koncernen säljer många av de internationellt kända databolagens hårdvara och standardprogram, tex Lotus, Digital Research, Tecmar, Micro Data Base Systems, Satellite Software International och Digital Communications Åssociates, Dotterbolaget Finnsystems har hand om Cullinet- representationen och dotterbolaget Scand-Systems med kontor i Stockholm, Köpenhamn och Oslo har samma representation i de skandinaviska länderna.

Enligt VD Luukkonen finns det konkurrens på alla områden där Tietotehdas är verksamt.

— Vi klarar oss bra i den konkurrensen därför att vi har nära 500 systemerare och programmerare i tjänst. En sådan stab kan inte hittas på andra håll i landet. Också internationellt sett är Tietotehdas ett synnerligen starkt systemeringsbolag, säger Luukkonen. — Utomlands höjer man ögonbrynen, då vi omnämner att vi har 600 systemrare i vår tjänst. ”Men sade Ni inte, att ni kommer från Finland?” blir deras fråga.

Och brist på arbete har de 600 systemerarna och programmerna inte. Enligt Juhani Luukkonen finns det enbart i vårt land behov av hur mycket systemarbete som helst.

— Situationen kan liknas vid en bottenlös brunn. Om en likadan sammanslutning som Tietotehdas — med lika stort kunnande som vi har — en vacker dag droppade ner från himlen, tror jag nog att det skulle finnas arbete för den också.

Det är ju främst de stora företagen som är i behov as systemarbete, Ett storföretag kan idag i ökande utsträckning köpa färdiga program, men det är sällsynt att ett

Det går bra för Tietotehdas. Orsakerna till det är flera. Men en kunning personal är den faktor som bidragit mest, konstaterar VD Juhani Luukkonen.

program som sådant är klart för användning, Om ett företag betalar t ex en miljon mark för att få det exekt anpasset till det egna behovet,

Det är bl a här Tietotehdas kommer in med sitt systemkunnande.

Börsen en utmaning

Tietotehdas har noterats på Helsingfors Fondbörs sedan den första juni i fjol. Också där lyckades företaget enligt förväntningarna. Aktieemissionen som föregick introduktionen övertecknades tredubbelt. Under hela hösten befann sig de nya aktierna ca 30 procent över emissionskursen, vilket enligt företaget är ett gott resultat med tanke på den allmänna kursnedgången.

— Inom företaget har börsintroduktionen uppfattas som en stor utmaning med nya krav på verksamheten. Vi gav en hel del löften i samband med börsintroduktionen till våra aktieägare och till våra kunder — både gamla och potentiella. Att vi kan det vi sysslar med, att Tietotehdas är ett tryggt och långsiktigt alternativ, os v. Dessa löften skall vi infria under många år framåt, konstaterar Luukkonen.

Börsintroduktionen ökade det egna kapitalet hos Tietotehdas till det tredublla. Det innebär en förstärkning av stora mått, särskilt för ett företag som haft det mesta av sitt kapital mellan öronen på personelen.

Så gott som hela Tietotehdas-gruppen är idag hyresgäster. Men nu finns det planer på att bygga ett eget hus med utrymme för ca 450 människor. Huset kommer att kosta ca 75 miljoner mark och inflyttningen beräknas ske under år 1986.

Tillsvidare svag internationell verksamhet

Tietotehdas internationella verksamhet begränsar sig till dotterbolaget ScandSystems i Stockholm, Oslo och Köpenhamn med en gemensam omsättning på ca 10 miljoner SEK. En tredjedel av ScandSystems ägs av ett svenskt programvaruhus, AB-bolaget, ett mjukvarushus med ca 100 anställda. Detta företag är det enda i koncernen som inte uppvisar tillfredsställande resultat.

Enligt VD Juhani Luukkonen är det svaga resultatet en följd av Cullinet-representationen, De system som säljes kostar nämligen ca 1—2 miljoner mark och också mera. Varje enskild affär och hur den tidsmässigt faller in har därför stor betydelse, Ett bra eller dåligt resultat kan vara beroende av en enda affär.

— Men bra är det inte och vi arbetar med lösningar för att befästa och stärka Scand-Systems” verksamhet.

Exporten av Tietotehdas egna system är liten. Några industrisystem har dock exporterats till Norge och Sovjetunionen.

— I framtiden kommer helt säkert programvaruexporten att öka. De nordiska länderna är då ett naturligt första steg. Hittills har den inhemska marknaden emellertid varit helt tillräcklig, och den tvingar oss inte att gå utomlands ännu.

— Men med nuvarande tillväxttakt är den tidpunkten, när vi måste söka marknader på annat håll, kanske inte så långt framför oss i tiden [ 21

Utgiven i Forum nr 1985-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."