Utgiven i Forum nr 1974-05

Byggnadsboomen höll annu i sig

av G. M-z Forum 1974-05, sida 23-24, 20.03.1974

Taggar: Teman: byggande

MIERCATOR

Byggnadsboomen höll ännu i sig

De nyligen frisläppta siffrorna för byggnadsverksamheten under fjolårets tredje kvartal har lett till en revision av totalsiffrorna för Mercators index för den produktiva aktiviteten. Nya siffror för handeln har också bidragit till att totalIndexens nivå har höjts. Per arbetsdag kom totalindexen därför att i november ligga i det närmaste 9 procent högre än året förut och var nu 347 poäng.

Om man utgår från i förskott tillgängliga siffror för industrin och skogsbruket i december och från prognoser för övriga sektorer kommer man vidare till att totalindexen för december bör ligga mellan 4 och 5 procent högre än året förut. Denna ökning uppnåddes trots tydliga bakslagstendenser inom industrin. Den genomsnittliga tillväxten under hela året 1973 var enligt denna kalkyl i det närmaste 5 procent. Detta är ett gott resultat eftersom strejkerna under våren och försommaren minskade produktionstakten under somliga månader (se tabellen över de procentuella förändringarna).

Totalindexens procentuella förändringar sedan motsvarande månad och kvartal föregående år 1972 månad kvartal Oktober + 6 +5 November + 5 +7 December +11 + 1973 Januari + 5 +8 Februari + 7 +5 Mars + 4 +5 April + 2 +38 Maj + 1 -—0 Juni —4 +1 Juli + 6 +3 Augusti + 8 +7 September + 8 +7 Oktober + 7 +8 November +9 + 1) Index per arbetsdag. Kvartalsserien utgörs av glidande kvartal med förändringstalen placerade på de successiva tremånadsperiodernas respektive mittmånad.

Forum 5/74

Investeringarna

Byggnadsstatistiken för tredje kvartalet i fjol visar att industrins investeringar kom i gång på allvar när EG-frågan klarnade. Kubsiffran för nyigångsatta byggnadsprojekt inom industrin ökade under kvartalet med över 40 procent och den sammanlagda . -kuben- för pågående byggnadsprojekt låg nästan en tredjedel högre än året förut.

Att industrins byggnadsinvesteringar kom i gång på allvar först senaste höst har självfallet lett till en eftersläpning i maskininvesteringarna. Detta avspeglar sig i maskinindustrin produktionsvolym. Den låg i november—december bara 5 procent över föregående års nivå. Den elektrotekniska industrins produktionsvolym har visserligen tidigare expanderat mera påtagligt och låg i november 12 procent över föregående års volym. Men i december fick man kännas vid ett bakslag med en minskning till 7 procent under föregående års nivå.

Bostadsmarknaden

Också inom bostadsbyggandet visade det sig en tydligt brist på balans.” Stocken av pågående byggen var nästan en femtedel större än året förut. Bostadsstyrelsens program gav alltså avsett resultat så här långt. Men expansionen kommer att avmattas på grund av kreditläget. Under tredje kvartalet ökade kuben för igångsatta nya projekt bara 8 procent. Och i november—december = minskades antalet ansökta och beviljade nya byggnadstillstånd me nästan 30 procent jämfört med läget året förut. Byggnadskrisen är tydligt på väg, trots att byggandet änsålänge har fullt upp med att klara puckeln av gamla projekt.

Byggnadsmaterialindustrin låg i .

november 7 procent över produktionsvolymens nivå året förut; Men i december sjönk produktionsvolymen med 3 procent under föregående års nivå Decemberminskningen kan visserligen antas vara tillfällig, Men någon påtaglig expansion är det i ingen händelse tal om i materialproduktionen.

Skogssektorn ,

Träindustrin var fortfarande på alerten. Dess produktionsvolym låg i november 20 procent och i december 14 procent över föregående års volymnivå. Stock avverkningarna följde samm kurva. De var i november 40 procent och i december 7 procent större än föregående år vid samma tid.

440 -T 440 420 420 400 400 380 380 360 360 340 340 320 320 300 300 280 TR ner 280 AR, 260 BRALILIIILTTTT Etrrg, 260 tär, 240 240 220 220 200 200 vanns MÅNADSINDEX PER ARBETSDAG 180 i 180 I Homo Vv OVoOOOVE MILO VIE IK OS XOOXE XII 23

MIERCATOR

Pappersindustrin ökar betydligt försiktigare. Industriproduktionen var i november 6 procent större än året förut men i december 1 procent mindre än föregående år räknat per arbetsdag. Avverkningen av råvaran pappersved var i november 7 procent större än året förut. Men i december hade avverkningarna minskats med hela 22 procent jämfört med året förut. Pappersindustrin lever dock nu delvis också på stock som råvara, så avverkningssiffrorna behöver inte tas som tecken på något direkt katastrofläge.

Oljehandeln

Handelsstatistiken för oktober avslöjar en intressant detalj. Partihandeln med. bränsle var i oktober en tredjedel större än vid samma tid året förut. Detta är dubbelt mer i tillväxt än vad som var genomsnittligt för hela partihandeln. Den ökade näm MERCATORS INDEX för den produktiva aktiviteten.

ligen endast 17 procent i volym, i och för sig inte så litet heller det. I alla fall gick våra oljedistributörer tydligen in i krisen med välfyllda förråd. Också bilisterna försökte tydligen hamstra bensin. Servicestationernas omsättningsvolym låg i oktober 15 procent högre än året förut, medan hela detaljhandeln i genomsnitt endast ökade 11 procent.

Sjöfarten

Sjöfarten hade under hösten en påtaglig slagsida som blev ännu påtagligare i november än under de föregående månaderna. Fraktmängden räknad i ton ökade inom exporten med endast 1 procent över föregående års nivå Däremot växte differensen på importsidan till hela 40 procent och nådde årets rekordnivå. Det kan här kanske vara av intresse att konstatera att importen av mineralolja och mineral Sammandrag

I november var det skogsbruket och byggnadsverksamheten som hade den högsta expanslonsnivån. Dessutom ökade också jordbruket sin produktion I förvånande grad. Det är därför kanske inte så märkvärdigt att Jordbruksinkomsten blivit en stridsfråga för fackföreningssidan.

Industrin utvecklade sig ock sektor november Jordbruket +13 Skogsbruket +25 Industrin +8 Byggnadsv. “+23 Handeln ”+13 Samfärdseln ’ + Totalt + så i november liksom tidigare mycket långsamt. Många branscher, bland dem hela beklädnadssidan,. gick påtagligt tillbaka. Också den kemiska industrin är stagnerande. Däremot utvecklade sig handel och samfärdsel på ett gynnsamt sätt och I samma takt som förut.

Närlngsgrenarnas tillväxttakt Förändringar 1973/72 i 4 per arbetsda december september—november a + “+ oljeprodukter i november var nästan = trefjärdedelar större, räknat i värde, än vad den var ett år tidigare. Hur mycket som var volymökning av detta fram går inte ur statistiken, men den bör ha varit ansenlig eftersom prisstegringarna inte bör ha dominerat bilden ännu i november. (G M—z) O 1948=10 —-— n—-7—=—-——-2 7 Sr on np Onnnnlonoh HroehÄencnsnm-nnmrm rör. Totalindex . Jordbruk Skogsbruk Industri Byggnads- Handel Samfärdsel mån. perarbetsdag (190.0) (23.8) (12.6) (35.8) (8.7) (12.1) (7.2) 1968 237 144 131 324 222 283 223 1969 260 143 144 367 238 313 254 1970 283 141 158 411 256 338 272 1971 288 148 149 420 254 358 275 1972 307 139 134 461 271 393 296 71 72 -73 7 72 -73 -72 -73 -7T2 -73 -72 -73 -72 -73 72 73 -72 -73 1 286 297 31 281 2902 35 123 18 163 177 454 489 253 262 337 398 232 261 I 8276 305 326 spel 323 33 132 126 229 212 502 509 230 247 379 421 250 285 Il s257 315 3I28 s268 319 333 130 119 234 221 489 513 220 244 379 423 262 294 IV 294 302 HO 294 3038 310 137 124 193 217 459 458 223 246 363 377 256 302 VI 285 299 s287 203 308 s288 156 147 st 125 481 488 238 s208 383 391 309 s313 Vv 302 304 s309 287 307 s312 150 141 188 7 452 436 277 sl44 410 420 343 sb33 - VII 241 284 262 245 245 266 149 151 37 4 312 330 286 349 365 308 345 389 vill 279 291 1813 282 302 1325 152 156 57 61 452 469 309 1383 387 430 31 372 IX 296 313 1339 305 315 1331 151 = 151 83 84 472 484 320 1402 402 434 309 337 Xx 307 321 1342 304 325 1356 146 154 103 12 502 524 314 1889 410 1475 295 350 XI 304 IB 347.314 328 358 123 138 121 152 512 530 309 “380 426 “480 I0 346 XI 310 344 “359 304 33 . 19 . 185 159 461 449 276 so 474 - 325 +=

Anm. I totalindexen per arbetsdag har variationerna I månaden utrensats. | övriga serier har endast variationerna i totala antalet dagar I månaden utrensats medan helgdagarnas sänkande inverkar på produktionsvolymen fått kvarstå. De inom parentes angivna siffrorna I tabellhuvudet är gruppernas ursprungliga vikter. “) Preliminär siffra. 1) Korrigerad siffra eller serie. 3) Strejkpåverkad siffra, .. Siffra Icke tillgänglig.

24

Forum 5/74

Utgiven i Forum nr 1974-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."