Den marknadstekniska revolutionen

Forum 1974-05, sida 30, 20.03.1974

Taggar: Personer: Bo Arpi Teman: ekonomi

— kemisk industr — atomkraftver — petrokemisk industri — träförädlingsindustri — livsmedelsindustri — annan industri

Standardkvaliteter i rostfritt finns att köpa litet varstans, men hos Suomen Bofors får Ni dessutom tillgång till Uddeholms unika kunnande inom området rostfria stål för särskilt

Suomen Bofors marknadsför nu Uddeholms rostfria plåt rosion, spänningskorrosion eller höga temperaturer samt uppfyller höga hållfasthetskrav, för att nämna ett par exempel.

Det lönar sig alltid att kontakta e r ör, tråd , linor, stång- krävande ändamål. . specialist och gäller i synnerhet Å fråga och band materi al Uddeholm tillverkar special- ae dard sortiment och special kvaliteter som stoppar för allmänkor samt gjutgods för

Tillverkare:

Försäljning tel. 90-553 16

Kontakta oss nästa gång.

UDDEHOLM SUOMEN BOFORS

Strömber; ägen 10, 00370 Helsingfors 37 “Den marknadstekniska revolutionen

Ekon dr Bo Arpi höll i samband med Finlands marknadsforskningsförenings (Suomen markkinointitutkimusseura — ry) årsmöte i början av mars ett föredrag om den marknadstekniska revolutionen.

Marknadsföring — försäljning

Dr Arpi utgick från begreppen försäljning och marknadsföring som ännu idag av många felaktigt uppfattas som synonymer. Han förklarade skillnaden genom att definiera försäljning som en metod med vilken man löser företagets kortsiktiga problem genom att göra sig av med de produkter man tillverkat. Medan marknadsföring är en kun dorienterad metod genom vilken man undersöker, förutsäger och tillgodoser kundbehov bättre än konkurrenterna och på så sätt får företaget att överleva, växa och vara lönsamt.

Modeordet marknadsteknik

Här behövs marknadsanalys, prognoser, marknadsföringsplanering, marknadsmässig produktutveckling, metoder för styrning och kontroll av marknadsföringen. Allt detta faller utanför begreppet försäljning och samlas under rubrike 3 marknadsteknik, ett modeord som dykt upp under de allra senaste åren, bl a i platsannonser och facklitteratur.

Ett påtagligt bevis för behovet av dylik teknik är att svenska Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Institutet för Förtetagsledning (IFL) tillsammans grundar ett = näringslivsfinansierat Marknadstekniskt Centrum i Stockholm som inleder sin verksamhet den 1 april i år,

Marknadsföringen en flaskhals

Nordiska företag — i synnerhet sådana som tvingats ut på internationella marknader för att kunna expandera — har insett att det inte är konstruktörsskickligheten eller produktionen utan marknadsföringen som utgör en flaskhals.

Tekniken finns, varför kan den inte utnyttjas tillfullo? Enligt Bo Arpi gäller det först att ändra på företagsledningarnas inställning till de här sakerna och sedan få igång en effektiv skolning. Den allmäna inställningen är tyvärr fortfarande på många håll att ”det är fint att konstruera och producera, men fult att marknadsföra”. Så beror det ju också på vad man talar om: Finn Finland-kampanjerna utomlands upplevs som något v kan vara stolta över, men ett utländskt företags inbrytning på den finländska marknaden tas som ett allvarligt hot.

Som ett exempel på hur marknadsforskning uppfattas nämnde dr Arpi att det idag i Sverige satsas omkring 100 gånger så mycket på = ingenjörstekniskt forsknings- och utvecklingsarbete som på kvalificerat marknadstekniskt forsknings- och utvecklingsarbete. Detta måste vara en oacceptabel situation då marknadsföringskostnaderna ofta utgör en tredjedel eller mera av varans slutpris.

Bo Arpi underströk vikten av en effektiverad marknadsföring och sade att denna nås främst genom bättre undervisning och kvalificerad vidareutbildning.

Hur det kan gå

Avslutningsvis gav dr Arpi ett exempel på hur det kan gå i praktiken: ett svenskt företag hade lagt ned 10000 000 kr på att utveckla en produkt för en exportmarknad. Styrelsen tog upp ett förslag till behandling som gick ut på att offra ytterligare 16 000 000 kr för samma ändamål. Men då marknadsföringssidan samtidigt föreslog att man skulle satsa 50000 kr på en marknadsundersökning me sikte på att ta reda på om det fanns någon marknad för produkten förfasade man sig över summans storlek.

Till saken hör att produkten inte längre existerar pga att det inte fanns någon marknad för den…

Ekon dr Bo Arpl

Forum 5/74

Utgiven i Forum nr 1974-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."