Utgiven i Forum nr 1974-05

Hangöfabrik kör igång tillverkning av penicillin

av Bengt Bergman Forum 1974-05, sida 13-14, 20.03.1974

Taggar: Orter: Hangö

Penicilllinmögel i agarskålar.

Västnyländsk industri:

Hangöfabrik kör igång tillverkning av penicillin

Sommaren 1970 fattades beslut om att grunda medicinföretaget Fermion Oy. Samverkande parter är Orion-koncernen och statsägda Kemira Oy som äger var sin hälft av aktiekapitalet om 15 miljoner mark. För att främja en snabb start köptes av Orion dess kemianläggningar i Mankans, Esbo vilka kompletterades

Forum 5/7 och utvidgas fram till hösten 1973. I Mankans finns nu utrymmen för forskning, produktion och administration om sammanlagt över 10 000 kubikmeter.

I Mankans sker företrädesvis tillverkningen av kemiska medicinråvaror medan de två andra huvudlinjerna i Fer mions tillverkning lokaliserats till Hangö. Här sker redan den första tillverkningen av mikrobiologiskt framställd antibiotika — penicillin — och följande steg som tas inom kort innebär produktion av sk halvsyntetisk antibiotika där det mikrobiologiska och kemiska kunnandet förenas. Vänd 13

Byggnadsentreprenören Åke Nyström och VD Jouko Saarnio studerar ritningar.

Beslutet om fabriken i Hangö fattades i januari 1972 och Fermion slöt ett arrende- och köpavtal med Hangö stad som tillförsäkrar bolaget ett 30 hektar stort område. Därtill har Fermion förvärvat ett närliggande 20 hektar stort område på Bromarf kommuns område. Bakgrunden till den finländska penicillintillverkningen är en strävan att dels göra landet självförsörjande i råvaruhänseende, dels att söka utvidga exporten. Denna form av nyexport anses ha goda utvecklingsmöjligheter på skilda håll i världen. Samarbetet mellan det privatägda Orion och statsägda Kemira grundar sig på en strävan att uppfyll 1 riktlinjerna i ett par statliga kommittébetänkanden där en utveckling av denna sektor inom den kemiska industrin rekommenderas ske enligt fifty-fifty-principen.

Erforderlig know-how har förvärvats i Tjeckoslovakien. Totalinvesteringarna i Hangö för anläggningen om 46 000 kubikmeter stiger till 40 miljoner mark. Inledningsvis blir arbetsstyrkan omkring 70 personer men sedan utvidgningarna till en beräknad kostnad om 10 miljoner mark skett stiger den till ca 150. I första skedet satsas främst på penicillin och årsproduktionen beräknas till ca 120 ton.

Årsproduktion 120 to 80—90 procent går på export

Fermions försäljning under innevarande år har uppskattas till ca 23 miljoner mark. Av en årsproduktion om 120 ton beräknas 80—90 procent kunna exporteras medan resten skall täcka den inhemska medicinindustrins behov som är 20—235 ton penicillin.

Det importpenicillin som den finländska läkemedelsindustrin nu förbrukar har ett värde om ca 6 miljoner mark.

Treskiftsarbete

Anläggningen kommer att köras i oavbrutet treskiftsarbete. Utgångspunkten för processen är en mögelsvamp som får frodas i sk. fermentorer. Näring tillförs i form av kolhydrater — socker, proteiner samt soja-, och jordnötsmjöl. Under jäsningsprocessen inblåses steril luft. Kylvattnet — jäsningen alstrar värme — tas från havet utanför. Efter jäsningsprocessen sker filtrering, extrahering, kristallisering och rening av penicillinet.

Avfallet renas

Enligt gällande avtal med Hangö stad har staden dragit avloppsledningar till tomtgränsen medan Fermion svarar för omhändertagandet av det fasta spillet och spillvattenbehandlingen innan det förs ut i stadens nät. När Hangö stad får sitt reningsverk fattas de definitiva besluten om hur Fermion och staden skall samverka i avfallsreningen. De första proven på avloppsvattnet från Fermion har tagits men i skrivande stund är deras resultat ännu inte bekanta. Den allmänna opinionen på trakten har visat stort intresse för Fermions vattenskyddsåtgärder. När bolaget sökte sig en etableringsort vid kusten svepte man Över ett mycket vitt område men stannade för Hangö sedan bla Ekenäs stad uppvisat skeptisism med tanke på utsläppen.

Styrelseordförande i Fermion är bergsrådet Martti Hovi, VD fildr Jouko Saarnio och platschef i Hangö filmag Martti Suominen.

(Bengt Bergman) [1

Forum 5/74

Utgiven i Forum nr 1974-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."