Utgiven i Forum nr 1980-14

Carter tror på solen

av Christian Sundgren Forum 1980-14, sida 10-12, 24.09.1980

Taggar: Teman: energi

Carter tror på solen

USA:s stora energiimport förklarar inte bara de ekonomiska problemen hemma, utan också det spända internationella läget. Beroendet av saudi-oljan har ökat snabbt sedan energikrisen. 1973 importerade USA 15 procent av sin olja — idag hela 50 procent. Importen går nu på 100 miljarder dollar i året.

USA:s egna eneraireserver (kol, uran) används tillsvidare inte av kostnadsskäl och strategiska orsaker. Oljebolagen gör idag storvinster med hjälp av

OPEC:s höga prisläge.

Carter-administrationen vet att detta inte kan fortsätta. Med National Energy Act från i fjol går man in för at satsa på inhemsk energi.

Solenergin skall få en betydande roll i morgondagens USA. Solpanelerna går åt som smör i solsken, men experterna säger att kärnkraften är den enda möjligheten för USA, om man vill öka självförsörjninge fram till år 2000.

Ö Solenergin är ingen ny ”uppfinning”. I USA utnyttjades solenergin redan under förra århundradet. Då som nu var det i det soliga Kalifornien man förstod sig på solens billiga energi. Gratis varmvatten skryter man med i reklamannonsen på sidan 12. Företaget Day and Nights reklam från 1918 visar att man inte heller var dum nog att tro, atlegnahemshuset skulle kunna värmas med enbart solenergi. De kombinerade uppvärmningssystemen fanns redan vid sekelskiftet.

Det som satte stopp för vidare utvecklandet av solenergin var oljefyndigheterna i USA på 1920-talet. Oljan blev den nya energiformen och skulle lösa alla problem, och höja amerikanernas levnadsstandard. Att det hela inte var så problemfritt vet vi idag. Det amerikanska bilburna samhället håller på att duka under för de stigande olje- och bensinpriserna. Det är därför naturligt, att de alternativa energiformerna intresserar och att solenergin därmed kommer igen.

20 procent av energin från solen är 2000 Carter-administrationens National Energy Åct innebär en satsning på de inhemska energiformerna — framför allt solen. Med skattelättnader, billiga statslån, och långfristiga lågräntelån från privatbankerna skulle investering 1 arna i inhemska energialternativ få fart.

Målet var — såsom president Carter uttryckte det — ati solen skulle stå för 20 procent i den amerikanska energiförsörjningen är 2000. Det är en ambitiös mäåälsättning. Antagligen för ambitiös. Solens andel tillsammans med andra alternativa energiformer står för bara någon procent idag. Det är oljan, kolet och naturgasen som är basen 1 den amerikanska energiförsörjningen idag.

Solen lyser över Kalifornien

I Kalifornien lever de gamla solenergilraditionerna upp igen. Alla vet att solen skiner de flesta av årets dagar — så varför inte utnyttja den.

I delstaten Kalifornien har de statliga bidragen — tll —solenerginvesteringar kompletterats med betydande regionala stödformer. Detta har skapat en snabbt växande solmarknad för småföretagen i området. De säljer allt från solfilter till bärbara solpaneler för semester- och husvagnsbruk.

Hälften av alla solenergisystem finns i Kalifornien. Solpaneler ser man på snart sagt varje hus. Bygg-det-självvarianterna är inte de vackraste precis. Man räknar med att solindustrin år 1990 kommer att vara en business på 7 miljarder dollar i Kalifornien. Branschen skall ha fler anställda än el- och gassektorn.

Solklart och enkelt — Du behöver bara knäppa från sommar till vinter. eller tvärtom, och ställa in den temperatur du vill ha. Det säger John Whitcombe, en av delägarna i företaget Trident Energy

Solpanelerna är vanligast på egnahemshus. Kalifornien går också höghus över till solsystem. Här ett höghus med 25 lägenheter i San Francisco, som nu utnyttjar solen för varmvattenuppvärmning.

FORUM 14/8 ä» 703.162 F WALXER

CONBIGED SOLAR AND ARTIFICIAL NEAT WATER NEATER. fpriraten 8 04 Apr 19 180 ; Å ; ;

Frank Walkers patentteckning över en vattenvärmare som går med solenergi från år 1902. Teckningen visar även ”reserysystemet” — köksspisen.

SES SS SSSSASSS

Det viktigaste och mest motiverande argumentet för att gå över till

Patertes iuly 22. 1902.

SANSANN DI Z

System som gått mycket bra. Företaget installerar solenergisystem i nya egnahemsområden. Med solpaneler värms vattnet upp och lagras sedan i tankar eller direkt i rörslingor i husgrunden. På sommaren använder man panelerna för att kyla ner vattnet under natten. Med hjälp av ett litet mikroprocessorsystem fungerar det hela helt automatiskt. Du behöver bara knäppa från sommar till vinter…

Solenergin passar den amerikanska livsstilen

Det är inte bara de ekonomiska motiven som talar för en solenergiinvestering. Trident-företaget har kommit till att det bästa säljargumentet är ideologiskt. John Whitecombe formulerar sig så här – Det amerikanska folket tycker inte om stora institutioner, som bestämmer över dem. Ingen kan fördra Washington-byråkratin. Det viktigaste och mest motiverande argumentet för att gå över till solenergiteknologi blir därför möjligheten att installera energienheten på det egna huset. Att vara decentraliserad, självförsörjande och självständig är ett viktigare säljargument än att konsumenten sparar pengar.

Solpanelen blir allt billigare

Den växande marknaden och den hårda konkurrensen mellan småföretagen på solområdet har sänkt priserna. I USA kan man idag köpa solpaneler för varmvatten för 3000 FIM (mark). Vill man ha ett solsystem för att värma och kyla systemet, får man betala ca 18 000 FIM. Men dessutom får man i skatten avdra nästan 40 procent av investeringskostnaden — så det är fördelaktigt att salsa på solenergin. Isynnerhet då man i Kalifornien kan utnyttja solenergin året om. I Finland måste man ju alltid räkna med kompletterande = energiformer. Men ändå förvånar man sig över att d om

Det amerikanska folket tycker inte om stora institutioner so solenergiteknologi blir i USA möjligheten att installera energienheten — bestämmer över dem. I Kalifornien lever de gamla See gitraditio på det egna huset. Att vara decentraliserad,

Ivförsörjande och — nerna upp igen. Alla vet att solen skiner de flesta av årets dagar självständig är ett viktigare säljargument än att konsumenten sparar — varför inte utnyttja den? Här ett egnahemshusområde i Davis, pengar. Kalifornien. Speciellt i ögonenfallande ser det ju inte ut.

FORUM 14/8
rmarcn som är kopplad till systemet.

finska priserna för vanliga solpaneler skall vara många gånger högre än de amerikanska. Varför?

Tekniken rätt primitiv tillsvidare

Det finns traditioner på solområdet i USA -— men den solteknologi som tillämpas idag är rätt primitiv. Man har tägil steget från passiv solvärme till aktiv. men de tillämpningar används paminner om dem som fanns redan vid sekelskiftet.

De solkollektorer som behövs för att skapa högvärme är outvecklade. Au med solenergin driva turbiner för att få el är därmed inte ekonomiskt gängbart idag.

Tillspetsat har man sagt att hela Arizona måste täckas med solkollektorer om man skall få ut I 000 MW under soliga dagar.

Också när det gäller fotocellerna, med vilka man direkt kan omvandla solstrålar till elenergi mäste mycket ännu göras all de skall kunna användas lönsamt. Idag är Ffotocellerna inte konkurrenskraftiga. Annan elproduktion är billigare. Effektiiviten för de celler som säljs idag lär dessutom ligga under 13 procent.

Ta inte steget in i föråldrad teknik! På Stanford Rescarch Institute har man gjort flera utredningar om USA:s energiframtid. Institutet här tidigare talat rätt varmt för solalternativet. Idag anser man att solen inte kan ge lösningur på kort sikt, och även på 20-30 års sikt kan vindkraften vara ett mer givande energialternativ. Jeffrey Whitver på SRI anser att Carter-administrationens stöd till solenergin är kortsynt. Vi håller på att ta steget in i e 1 isk Night & Dav-installering i ett bostadshus är 1918. Lägg märke till den extr föraldrad och meftektiv solenergiproduktion. Vi behöver inte år 2000:s solenergi är 1985. Det finns ullräckligt med olja och gas i det här landet. Problemet är alt vi kan behöva solenergin är 1990 eller 2000. Men då kommer vi inte att ha den tekniska kunskap som behövs, om vi satsar alla penger på det solkunnande söm finns idag. Den framtida solenergin är mycket invecklad och kräver enorma forskningsanslag under många år framat. Det är förutsättningen för att solen skall bliett nationalekonomiskt alternativ i framtiden.

Småföretagen provkaniner

Det man säger på Stanford Research Institute har de amerikanska storbolagen på energiområdet insett. De låter de statliga anslagen öka och smäföretagen forska fram nya produkter, mnan man själv ger sig in på solenergin på allvar. Idag gör man bättre affärer på annat häll.

Jerry Robinson är småföretagare 1 solbranschen. Han hoppas att huvudstadsborna skall inse att solen också lyser över Washington, då kommer hans affärer äntligen att blomstra.

— Innovationerna kommer från de små företagen. Det går till på två sätt. Den som har idéer i storföretaget wötlnar på byråkratin och startar eget. Eller så är man från början småföretagare, med idéer och innovationslust. Det är småföretagarens villkor för att klara sig i denna företagsvärld, där jättarna dominerar. Stora företag kan inte satsa allt på nya riskfyllda kort. Alltför mycket kan gå förlorat för dem. Riskerna sprids därför på ett flertal småföretag. Mänga gör dåliga affärer och misslyckas. Andra lyckas och överlever. Det gäller oss i solbranschen.

Reduce sour fuel bill 40 per cenL — Let us demonstrate Ho you THE CLIMAX SOLAH WATEit HEATER CO, 188 8. Brordway.

IERCES

Free Hot Water!

No stove or fuel necessary — the sun’s rase utilind

Climax Solar Water Heater C 195 5. BROADWAY EONGOO00 0000 00 0000 0000 00:03 Aret 1900 annonserades det redan om Climax solenergisystem — vattenupphettare — i e dagstidning i södra Kalifornien.

Kärnkraft istället för sol

För att den internationella energisttuationen skall lätta är det knappast USA:s satsning på dagens solteknologi som eger resultat. Kärnkraften ligger närmare till hands. USA har över hälften av västvärldens urantillgångar. Idag svarar kärnkraften ändå för bara 3 procent av energiförsörjningen. Shelby Brewer, chef för kärnkrafisfrågor på energiministeriet i Washington, räknar helt med k-kraften, och anser solenergiplanerna orealistiska — Kolet och uranet är det som var växande elproduktionskapacitet mäste bygga på fram till är 2000. Men hur mycket kol —— hur mycket uran? Om vi räknar med att vi kan utöka kolbasen med 2.5 gånger, måste kärnkraften sta för 200 gigawati år 2000. Det betyder att k-kraftens andel i elproduktionen mäste stiga från nuvarande 13 procent till hela 40 50 procent. Annars klarar vi inte vår energibalans.

Christian Sundgren -S

Litteraturlista Sä Energy in transition 1985-2010, National Reseätch Council ISBN vi 1227:

Solar Energy

Councikon Environment RET KL 1978 om Us Govefnment Pri inting Otficer Stock No 041-011-00036-0 > /Solar Energy Research Report Theodore Barry & Associates 1100 17th Street NW WashingtornD’C 20036 - å Jm Energy Future ÖA Stobaugh och D Yergin Ängnao Iouse. 9 + = BN 0-; 94-501635 km

FORUM 14/80

Utgiven i Forum nr 1980-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."