Utgiven i Forum nr 1975-16

Dag eller natt - datatransporterna - går alltid

av Kai Finell Forum 1975-16, sida 16-17, 15.10.1975

Taggar: Teman: datatransport

e Modernt bankväsen bygger på exakta och dagsfärska sifferdata. Filialernas konton måste prompt justeras i takt med uttag och inbetalningar. Likviditetsupplysningar bör likaså ständigt hållas upp to date. Avancerad databehandlingsteknik har numera gett penninginrättningarna möjlighet till precisa snabbkalkyler inom nästan hela den finansiell verksamhetssektorn.

e När Finlands banker, för cirka fem år sedan, övergick till automatisk databehandling koncentrerades ADBkalkylationerna till några få centraler i Helsingfors. Landets vidsträckta bosättningsareal uteslöt tyvärr datatransportproblemens rationella lösning med hjälp av allmänna kommunikationer, i kombination med penninginrättningarnas egna begränsade transportresurser. Samarbete efterlyses. Resultatet blev ett för ändamålet samordnat pionjärföretag —

Data Transport.

yÖ” Första steget togs av andelsoch sparbankerna. Två paketbilsrutter startades på prov mellan huvudstadsbankerna och filialkontoren i Kannus och Vuoksenniska. Av storbankerna anslöt sig KOP, lockad av en månads lovande driftresultat, och följdes snart av både FBF (£ d NFB) och HAB.

För bankernas höga krav på snabbhet och tillförlitlighet var tidtabellsbundna reguljära transportmedel både osmidiga och osäkra. Sålunda utformades ändringar i exempelvis flygtidtabellerna alltför sällan med anknytning till bussturer lämpade för bankrörelsens datatransporter.

Trots högre kostnader blev regelbundet privatflyg i gemensam regi på huvudtransportlederna, jämte samordnad distributions- respektive uppsamlingstransport per bil, en klart gynnsammare lösning.

Elektronisk datatransport per tråd — via de ordinarie telenäten — är otvivelaktigt en både snabb och mångsidig metod. Hos oss dock bunden till dyra fjärrförbindelser, vilka än så länge sällan kan helgarderas genom «automatisk snabbinkoppling av alternativa reservleder. Att utnyttja teletransportsystemets många fördelar så uttömmande att de dryga kostnaderna uppvägs skulle ytterst få storföretag i vårt land mäkta med.

Blygsam början

Eftersom fjärrtransport av alla slags data på teleteknisk väg är otänkbar och be hovet av snabba fysiska datatransporter aldrig kan elimineras startades, för drygt fem år sedan, företaget Data Transport. Enbart för att tillgodose några penninginrättningars behov av säkra och snabba datamaterialtransporter:

Inledningen blev anspråkslös och analyserande försiktig. Företagets chef, Pekka Lumiaho, körde egenhändigt paketbil tur och retur 500 km på provrutten Helsingfors—Vuoksenniska. — Samtidigt började man utarbeta ett hela landet omfattande ADB-transportsystem. Steg för steg förverkligat och utvidgat på basen av provdriftens praktiska erfarenheter.

På långa sträckor klarade bilar inte ensamma den knappt tillmätta transporttiden. Snabbare trafikmedel krävdes. Flygplan, enkom utrustade för tidtabellsbunden datatransport, kunde dock ekonomiskt försvaras endast på huvudtransportleder med tillräckligt stor och regelbunden fraktvolym.

Dag eller natt datatransforterna går al

För passagerarna är det tämligen egalt om de tidigaste — normalt separata — morgonturerna mellan tex Helsingfors, Kuopio och Joensuu ibland. sammanslås till en enda tur- och returresa med ett och samma flygplan.

Kuopioresenärerna kommer eventuellt litet för tidigt fram och Joensuupassagerarna, på grund av omvägen till Kuopio, kanske först kl 08.00 till målet i stället för 07.40 enligt tidtabellen. Till Helsingfors anländer både kuopio- och joensuubor däremot, tack vare något forcerad flygning, endast obetydligt försenade. För datatransporternas del medför däremot redan en kvarts försening på morgonen ett allvarligt avbräck i den omsorgsfullt inarbetade rutinen. På långa huvudtransportleder är därför punktligt privatflyg ett nästan ofrånkomligt krav om inte hela nejdens affärsliv ska drabbas av incidenser som det merkantila livet redan lärt sig betrakta som osannolika avbräck i verksamheten.

Trafikflyget oberäkneligt

Självständigt allvädersflyg

Eftersom datatransporterna främst skedde ytterom banktid, då normala penningtransaktioner och affärsaktiviteter låg nere, föll det reguljära trafikflyget alltför ofta ur bilden. På trafiksvaga inrikesrutter är det nationalekonomiskt helt försvarligt att då och då, vid litet passagerarunderlag, dirigera tidtabellsbundet flyg via ordinarie landningsplatser på sidan om turlistans uppgifter.

Privatflyg kapabelt till minutiöst punktliga ankomsttider är dessvärre en dyr lösning. Faktiskt oerhört dyr även med storföretagarmåttstock mätt. I synnerhet som svårutnyttjad väntetid på marken måste inberäknas i driftkostnaderna.

Ett kontraherat samarbete med landets största privatflygföretag — Wihuri koncernens Lento-Huolto Oy, med arbetsnamnet Finnwings — låg därför nära till

L ti hands, I början med dagliga ADB-flygningar endast mellan Helsingfors och Kauhava. En flygledsvägen 350 km lång och ADB-fraktmässigt räntabel huvudrutt.

Den raska utvecklingstakten och hela samtransportidéns målmedvetna organisation ledde osökt till en ändamålsenlig omorganisation av Data Transports inre struktur. Från augusti 1973 verkar firman i en allsidig komposition under namnet Kuljetusliike (sv Transportaffär Ab) P Lumiaho Oy.

I somras täckte bolagets ruttnät bortåt 450 orter i landets samtliga län. Flyglederna — utgående från huvudstaden till Vasa, Uleåborg, Kemi, Rovaniemi, Kuopio, Jyväskylä och Joensuu — trafikerades med fyra snabba 2-motoriga Cessna 402B och en något långsammare enmotorig Cessna A185E, som 1 oktober ersatts av en splitterny 1975-års modell av Cessna 310R.

Emedan snabbhet och punktlighet är datatransportsystemets A och O måste flygplanen utrustas för allvädersflygning. Den minsta enmotoriga var dock inte tillräckligt ofelbar under vintersäsongen varför den vid det här laget torde ha gått andra mindre krävande uppgifter till mötes.

I fjol behövde endast 2,3 /0 av inalles över 3 000 datatransportlandningar omdirigeras till reservfält. Samtliga dock i de ordinarie landningsstationernas acceptabla närhet. ”Större precision än datamaskinerna kunde skryta med” ansåg Forums pilot under en datatransporttur till östra Finland.

Årets nyförvärv i datatransportbranschen. Ett Ilsnabbt 2-motorlgt allvädersplan — 1975-års Cessna 310R, med toppfarten nära 200 knop eller 100 m/s!

Nattlig bearbetning

Reservsystem

Till datatransportsystemets särdrag hör att frakten anländer till Helsingfors någon gång sent på kvällen för att ”datorköras” under natten. Tidigt i morgonottan måste det behandlade materialet åter i väg per flyg. Delvis också med bil redan strax efter midnatt — i den mån tillräckligt material blir klart för återtransport. Penninginrättningarnas otaliga servicepunkter runt om i landet måste, oberoende av om slutetappen avverkas med någon av firmans 70 egna bilar eller andra tillgängliga transportmedel, få sitt material i god tid innan bankdörrarna öppnas på morgonen. | Bankernas dagliga verksamhet är till stor del — och nästan varje pris — beroende av de från huvudstadens räknecentraler anländande uppgifterna. I år har man därtill på prov utnyttjat datatransportorganisationens överskottskapacitet för annan fraktforsling mellan huvudstadens centrallager och filialerna.

Affärsflyget är visserligen fortfarande dyrt men ändå inte så exklusivt lyxigt man kanske tror. Åren 1970—1973 ökade Finnwings totala antal flygtimmar med hela 350 9/0. Inkluderande flygmål i 33 länder och de mest avlägsna så långt borta som i Saudi Arabien, Iran och Kuwait, Det årets omsättning bestod till 25 9/0 av utländsk valuta inbringande beställningar. Tack vare bankernas datatransportsystem steg den inhemska andelen i producerade antalet flygtimmar till 58 9/0.

Vårt nuvarande datatransportsystem är ingalunda ännu vare sig fulländat eller fullbelagt. All ADB-aktivitet styrs av den snabba expansionens många förbättringar och rationaliseringar. Transportsystemet måste smidigt följa utvecklingen som en skugga — och utvidgas i samma mån som ADB-hanteringen vinner ny terräng. Säkra reserv- och parallellturer måste skapas och anpassas till ADB-systemens allt flere och vardagligare tillämpningsformer.

Redan nu har Data Transport ett noga genomtänkt = reservsystem med leder redo att blixtsnabbt tas i bruk. Sviker någon av datatransportens ordinarie länkar följer nämligen ofta en kedjereaktion i någon annan del av nätet. Med. störningar i affärslivets gång, på måhända vitt skilda orter, i besvärligt släptåg. Beredskapen måste därför vara mycket stor och väl fördelad i nätet.

De fysiska datatransporterna synes ha blivit en oumbärlig kommunikationsform som kommit för att stanna under en obestämd tid framåt. När detta läses har troligen också Postbanksrörelsen äntligen anslutit sig till det unika pionjärföretaget på den samordnade ADBfraktforslingens gebit: Med avsevärt ökad omsättning, fraktmängd och kanske nya flygleder, men säkert också en efterlängtad högre verkningsgrad för den i sig kostsamma precisionsflygverksamheten.

(Kai Finell) CO

Utgiven i Forum nr 1975-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."