Dags att skrota gränserna!

Forum 1975-12, sida 29-30, 20.08.1975

Taggar: Personer: Magnus Kull Teman: kultur

De senast balsaxarna levereras av Ahlström

För cellulosaindustrin har Ahlström utvecklat en sax och arkavläggare lämpad för både långsamma och snabba torkmaskiner. Maskinen skär och staplar såväl torr som våt (35-50 6) massa. Den producerar både normalark och omslagsark utan att banan behöver brytas för omställning.

Funktionen är enkel: massabanan från torken skärs i ark som staplas i önskad höjd. Efter spetsdragningen arbetar maskinen helt automatiskt och obemannad.

Vägningen av arkstaplarna sker automatiskt. Ahlströms patenterade kamsystem fungerar klanderfritt även vid höga hastigheter och lämpar sig för båd överlapps- och enskild stapling. Kammens unik funktionssätt garanterar att alla ark, även de underst och översta, är i rak stapel.

Några data - tillräcklig kapacitet för alla moderna torkmaskine - rnassabanans ytvikt 300-2000 g/m” —- hastighet max 250 m/min. Vid hastigheter över 100 m/min tillämpas överlappsstaplin - största levererade arbetsbredd 6.700 m - stapelvikt automatiskt 100-1000 kg.

Våra saxleveranser omspänner hela världen. Ak tuella order i detta nu är maskiner till ett flerta europeiska länder samt till USA.

AHLSTRÖM

A. Ahlström Osakeyhtiö

Karhula Verkstad

SF-48601 KARHULA, FINLAND Tel. Kotka 952-63100

Telex Kotka 53-110 ursus sf Telegram ursus karhula

I Sverige

A. Ahlström Svenska Industrier Ab Lindövägen 77, Box 604 60228 NORRKÖPING 6

Tel. 011-106230

Telex 643 28 alswed s

Vad skulle Du vilja göra som direktör för Helvar

SS G Vad tror folk att Helvar är?

En radio- och TV-fabrik, säger de allra flesta.

Och ändå har Helvar inte på sju år tillverkat vare sig radio- eller TV-apparater.

Helvar grundades 1921 för varuutbytet mellan Finland och Polen; namnet Helvar bildades av de första stavelserna i orden Helsingfors och Warszawa.

År 1930 började Helvar på egen hand tillverka radiomottagare.

År 1956 kom produktionen av TV-apparater igång; dessa blev snart Helvars huvudartikel.

Ända sedan krigstiden har Helvar också haft elmateriel på sitt program.

Mycket snart märkte vi att just detta område erbjöd alldeles nya möjligheter.

Och år 1968 hade företaget skaffat sig en så stark position och djupgående knowhow som tillverkare av elmateriel, att vi beslöt att helt koncentrera oss på detta område.

före 1980?

Vad är då Helvar i dag?

Ett helt inhemskt, internationellt känt företag, som utvecklar och tillverkar elmateriel.

Helvar har två egna fabriker, varav en i Sockenbacka i Helsingfors och en nyare, som blev färdig 1973, i Högfors.

Fabrikernas sammanlagda areal är i dag 16.000 m2. I Högfors finns utrymme reserverat för en betydande expansion.

Bolaget investerar årligen en betydande summa i utveckling av produkter och produktionsmaskineri.

Helvar har två egna produktutvecklingsavdelningar, den ena för elmateriel och den andra fär eiektronik.

Helvar sysselsätter i dag ca 500 personer.

Företagets kunder finns i ett flertal branscher. De är bl.a. tillverkare av belysningsarmaturer, bastuaggregat och fördelningscentraler.

I fjol omsatte Helvar elmateriel för över 50 Mmk, varav belysningstillbehör svarade för 80 Y» och kontaktorer, motorskydd och ljusregulatorer för 20 Y.

Dessutom har Helvar en självständigt arbetande radio- och TV-sektion som i Finland har agenturen för Sony (omsättning 11 Mmk).

Helvars marknadsandel i sin bransch är betydande: den största produktgruppen täcker över 50 4) av den nordiska marknaden.

OY HELVARS FÖRSÄLJNING

Elmateriel, export OD Elmateriel, inhemsk försäljning Radio- och TVLJ försäljnin 60 Mrm 40 Mmk 20 Mm 1970-1971 1972 1973 197 Öka Pr ff

Dieter Aminoff, verkst.dir.

Helvar

Varför vill Helvar ha nya krafter i ledningen 1. Helvar är ett väletablerat företag med stora möjligheter att anta de utmaningar framtiden har i beredskap. Vi vill förstärka ledningsgruppen med en ny medlem för att bättre kunna möta dessa utmaningar. 2. Helvar är ett företag med mycket god arbetsanda som vi ytterligare vill utveckla. Vår personal är kvalificerad och pålitlig, och det hoppas vi den skall vara också i fortsättningen. Därför behöver vi i framskjuten ställning ännu en person som med sina personliga egenskaper kan inspirera sin omgivning och få den med sig. 3. Elmateriel är en av världens snabbast expanderande branscher och vi vill också framledes vara med om att skapa innovationer. Till det behövs en ledarkraft som har erfarenhet av marknadsföring, sinne för affärer och lyhördhet för de möjligheter framtiden erbjuder.

Om Du vore vice VD från början av 1976, tur skulle Du vilja forma Din framtid hos Helvar?

Avsikten är att Du, om Du lyckas, efter en lagom lång inkörningstid blir utnämnd till YD med därtill hörande befogenheter och ansvar.

Om Du har en känsla av att vi talar om Dig, kontakta då mig direkt (telefon 55 08 29) eller vår företagskonsult, överingenjör Roar Sunde (Asbjörn Habberstad, telefon 641 131).

Vi har båda reserverat den 25 och 26 augusti för konfidentiella telefonkontakter.

Skriftliga ansökningar skickas till mig under nedanstående adress.

Bäckvägen 1-3, 00380 Helsingfors 38, telefon 90-55 01 21

Utgiven i Forum nr 1975-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."