Utgiven i Forum nr 1979-07

De första andra inhemska rullade ut

av Sixten Johansson Forum 1979-07, sida 29, 25.04.1979

Taggar: Bolag: Saab-Valmet

utförs de olika arbetsmomenten av arbetsgrupper bestående av två eller flera personer. De grundläggande svetsningsarbetena, som syftar till att hålla ihop karosseriet, utförs av ett team som har ett visst numerärt mål uppställt för varje dag. Därefter transporteras karosserierna till de sk fickor, som infördes i och med organisationsreformen för fyra år sedan. Monteringsbandet har helt slopats, och istället utför två arbetare i fickorna slutskedet av svetsningen samt slipning. Fickorna har planerats så att de möjliggör en ergonomiskt riktig arbetsställning.

— Erfarenheterna av omorganiseringen på svetsavdelningen var ytterst positiva och därför beslöt vi oss ett år senare för att genomföra samma principer också på monteringsavdelningen, säger produktionsdirektör Jouko Tukiainen. Nästan alla arbetsrutiner på fabriken utförs nu i grupp.

På Saab-Valmet är man alltså definitivt nöjd med det nya systemet. Arbetsmotivationen bland arbetarna har ökat, och därigenom har också hela arbetsmiljön förbättrats.

Dessutom är det nya systemet ur pedagogisk synvinkel bättre än det gamla monteringsbandet.

— Den interna kvalitetskontrolien är nu effektivare än tidigare. Efter att ha passerat ett visst antal fickor underkastas varje bil kontinuerligt kontroll, och då fel påträffas kan genast den berörda arbetaren tillkallas för att reparera. I den interna på stickprov baserade minutiösa genomgången av färdiga bilar har vi märkt en tydlig förbättring efter det att team-work-principen togs ibruk. — Tex har antalet under tillverkningsprocessen upptäckta och reparerade fel minskat med hälften. Detta har minskat behovet av reparationsoch kontrollpersonal med ca 20 procent och därigenom betytt en betydande höjning av produktiviteten. Det är av intresse för varje arbetare att utföra sitt arbete så noggrannt som möjligt eftersom fel upptäckta av kvalitetskontrollanterna leder till att hela avdelningens tvåveckorsprestation kanske inte uppnås, något som påverkar lönebildningen i negativ riktning, framhåller Tukiainen. — I personalomsättningen har vi jäm fört de avdelningar där förändringarna gjordes med hela företaget. Tidigare hade vi i karossverkstaden och i monteringen dubbelt så höga omsättningstal som genomsnittligt. Efter förändringarna har personalomsättningen minskat och underskrider nu företagets medeltal. Den enda nackdelen med det nya systemet är att utbildningstiden för de anställda i någon mån har förlängts, beroende på att många fler arbetsuppgifter skall läras den enskilde arbetaren. []

Oy Saab-Valmet Ab: produktionsvolym 1970—7 (antalet färdigställda bilar) 1970 9 000 1971 12 000 1972 16 000 1973 19 000 1974 23 000 1975 25 000 1976 27 000 1977 22 000 1978 23 000

De första andra inhem ka

De första exemplaren av vår andra inhemska personbil,

Euro Chrysler 1307/1508, som också de tillverkats enligt den ovan beskrivna unika hopsättningstekniken, rullade nyligen ut genom portarna på Saab-Valmets fabrik i Nystad och levererades till återförsäljarna — bara åtta månader efter det avtal om tillverkning slutits.

y»” I augusti i fjol ingicks mellan Oy Saab-Valmet Ab och Chrysler France, som hör till Europas största bilkoncern, ett samarbetsavtal om tillverkning av Euro Chrysler (tidigare Chrysler Simca)-personbilar i Nystad. Redan i början av denna månad visades de första färdiga exemplaren, ett hundratal, för pressen och överläts till kunderna. Tillverkningstakten är tillsvidare rätt anspråkslös, åtta bilar per dag, och inverkar inte på tillverkningen av Saab-Valmets huvudprodukt, Saab-bilarna, som fortsätter i nuvarande omfattning.

FORUM 7/79

Euro-Chrysler 1307/1508, som av europeiska journalister valdes till årets bil 1976, kompletterar det inhemska personbilssortimentet med en femdörrarsmodell försedd med 1,3 eller 1,5 liters motor (därav typbeteckningarna 1307 och 1508), och har redan nu rönt god efterfrågan bland återförsäljarna. Efter semestrarna börjar tillverkningen av den mindre modellen, Chrysler Horizon. De första exemplaren av dessa kommer ut på marknaden i höst.

Valet av Euro Chrysler till andra inhemska personbil motiveras me ka rullade u att modellerna till sin konstruktion och funktion lämpar sig för de finländska förhållandena. På de i Finland tillverkade Chrysler-modellerna görs dessutom vissa förändringar för bättre anpassning till våra körförhållanden. Bland annat har man fäst speciell uppmärksamhet vid rostskydds- och lackeringsbehandlingen. Bilarna får ett extra stenskottslackskikt och fullkomlig rostskyddsbehandling av tröskelbalkar och kaross redan i fabriken. Alla bilar har halogenljus och körljustorkare, värmesäte för föraren och nackstöd. Vissa förbättringar har också gjorts på värmesystemet.

Den inhemska förädlingsgraden i de nya Chrysler-bilarna är över 30 procent.

— Ett faktum är, sade Oy SaabValmet Ab:s verkställande direktör Juhani Linnoinen vid presentatiorstillfället, att en försäljningsökning på 1000 inhemska bilar ger arbete åt 100 personer för ett år.

Försäljningen av de nya Euro Chrysler-bilarna kommer att skötas av Crys-Auto Oy för de större modellernas del, medan Oy Scan-Auto Ab handhar försäljningen av Horizon modellerna. (O 29

Utgiven i Forum nr 1979-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."