Utgiven i Forum nr 2009-03

Demokrati med sju årvälstånd utan sju nödår

av Ben Malmström Forum 2009-03, sida 16, 26.03.2009

Taggar: Teman: politk

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2089

DEBATT

Skicka din debattartikel till feedback&forum.f. Vi välkomnar även kortare texter.

Demokrati med sju år välstånd utan sju nödår

X Den under år 2008 uppkomna depressionen framkallar en mängd analyser och rekommendatione för åtgärder av olika slag ochi olika riktningar. De är ofta sinsemellan överensstämmande, men så är inte alltid fallet. Det råder ingen brist på varken nationalekonomisk eller företagsekonomisk kunskap och litteratur, men problemet är att utpeka de riktiga lösningarna och uppnå enighet om riktiga tillämpningar. Problemen är komplexa såväl ekonomiskt som i psykologiskt avseende. Samhället och dess funktioner är komplicerade och svåra att överblicka och behärska och de påverkar i hög grad ekonomi och uppnående - ochi synnerhet också upprätthållande —- av välstånd.

Statsvetenskapen uppvisar ett antal teorier om samhällens uppbyggnad och administration samt utveckling och säkrande av välstånd och samhällets funktioner. Man tänker då på begrepp som merkantilism, socialism, kommunism, liberalism, kapitalism med flera ”-ismer; som i olika sammanhang beprövats med större eller mindre framgång.

I bibeln läser man om sju goda och sju dåliga år. Lärdomen var och är att förbereda samhället med klokhet under de sju goda åren inför sju år av missväxt och misär. Då förbereds även återgången till följande sju

Ben Malmström är professor och teknologie doktor.

goda år. Lärdomen gäller fortfarande i dag, men hur ska den förverkligas i dagens komplicerade värld?

Tumultartade följder. Det franska slagordet “jämlikhet, frihet, broderskap” är utan tvivel en av grunderna till vårt nuvarande samhälle. Historien förtäljer emellertid att följderna till att börja med var tumult artade tills vårt demokratiska statsskick stabiliserat sig.

Nutida demokratier karakteriseras av en tredelning: lagstiftande parlament, exekutiv regering och domstolsväsende, vilka väljs genom folkval direkt eller mindre indirekt genom politiska processer. Den exekutiva regeringen har som uppgift att leda samhällets olika processer och aktiviteter på ett så att säga demokratiskt sätt.

Den övergripande ekonomiska principen som visat sig ge bästa välmåga är “fri marknadsekonomi! Det är den folkvalda statliga ledningens uppgift att reglera och övervaka denna.

Välmågan baserar sig ytterst på individers aktivitet och energi för att uppnå och säkra välmågan. Reglering och övervakning gäller då främst säkring av förutsättningarna för företagsamhet och sociala aspekter i samhället i form av lagstiftning och utveckling av samhällets infrastruktur,

Hur ska en recession eller depression undvikas när såväl den fria marknadsekonomin som den politiska viljan fallerar?

Den reella ekonomin består ju av individuell verksamhet och företag för produktion, handel och finansiell verksamhet, vilka bildar ett komplicerat nätverk som under sju goda år presterar välmåga men samtidigt innehåller frön till sju dåliga år.

Det är uppenbart att inte metoder tillämpas som effektivt kunde förverkliga uppdagande och definiering av snedvridningar som den fria marknadsekonomins självbalanserande mekanismer inte alltid förmår behärska och korrigera — inte ens någon av ovannämnda”-ismer!

Ny ekonomisk forskning, Det är likaså uppenbart att ett helt område inom ekonomisk forskning bör utvecklas för att behärska problemet, såväl analys som syntes för att korrigera den fria marknadsekonomins brister. Det gäller säkert också att öka inblicken i företagens revision och finansiella och annan verksamhet utan att omintetgöra konfidentialitetens fordringar och den fria marknadsekonomins förutsättningar.

Förenligt med demokrati såväl som fri marknadsekonomi är att samhällets institutioner och demokratiska ledning och lagstiftning ingriper. Men den erforderliga kunskapen och politiska viljan måste finnas. Hur ska en recession eller depression undvikas när såväl den fria marknadsekonomin som den politiska viljan fallerar? Här finns ett stort behov av forskning och utveckling inom ekonomisk vetenskap. m

Utgiven i Forum nr 2009-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."