Utgiven i Forum nr 2009-03

Bra läge inför uppgång

av Patrik Lindfors Forum 2009-03, sida 09, 26.03.2009

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2089

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Finland har en industristruktur som drabbas hårt i en globalrecession. Men när det vänder ligger vi rätt bra till.

Bra läge inför uppgång

Statistiken visar att Finlands ekonomi nu rasar i samma takt som vid de pressionen under början av 1990-talet. Det gäller bland annat industriproduktionen och BNP-tillväxten.

Som alltid i sådana här sammanhang är det naturligt att jämföra med Sverige. Finland har ingen enskild bransch som hotar att gå under, vilket är fallet med personbilstillverkningen i Sverige. Vår banksektor står också på betydligt stabilare ben än några av de svenska storbankerna. Jämför vi sedan med övriga Europa har vi än så länge klarat oss rätt lindrigt undan krisen.

Finlands statsskuld är stor, cirka 55 miljarder euro, men rätt liten jämfört med d flesta andra länder. Statsfinanserna står även till övriga delar på en stadig grund. Det sänker priset på den nya upplåning som staten nu tvingas till.

Industristrukturen har breddats avsevärt jämfört med situationen inför krisen på 1990-talet. Den inhemska industrins konkurrenskraft är också betydligt bättre än då.

Vår industri är ytterst exportberoende, och drabbas därför hårt av en global recession. Fördelen med exportberoendet är att uppgången kan bli snabb när världshandeln igen kommer igång. Det viktiga är nu att inte skära ner och spara bort den produktionskapacitet och det kunnande som behövs när konjunkturen vänder till det bättre. m

Nätverk på nätet för Forumläsare

Nu finns det egna Forum-grupper på både Facebook och Linked In. Grupperna har namnet ‘Forum - det finlandssvenska affärsnätverket! och är öppna för alla.

Orsaken till att Forum-grupperna grundats är enkel: de flesta är redan med i Facebook eller Linked In. Många är med för att ‘det hör till, men har inte gått in för att aktivt använda nättjänsterna, Forum-grupperna kan nu fungera som en inkörsport till sociala nätverk på nätet, eftersom det är lätt att gå med och man antagligen ser något bekant namn bland de övriga medlemmarna. Och det är inte svårt att inse nyttan med att vara med. Det är lätt kommunicera med de övriga medlemmarna, antingen direkt eller offentligt på den öppna diskussionsspalten. Genom att lägga ut en fråga eller kommentera någonting man vill diskutera kan man få synpunkter och råd av de övriga medlemmarna. Grupperna fungerar också som anslagstavla, där medlemmarna kan lägga ut information om kommande evenemang, som sedan kan följas upp med en diskussion efteråt.

Forumgrupperna har grundats av Kaj Arnö som också skriver om sociala nätverk på nätet i varje nummer av Forum. I sina kolumner beskriver han utgående från sina egna erfarenheter nyttan medatt aktivera sig i sociala nätverk på nätet, och ger konkreta råd för hur man kommer igång. Dessutom varnar han för vissa saker som det inte lönar sig att göra, bland annat vilken typ av personlig information det är vettigt att undvika att lägga ut på nätet. Kajs kolumner kan läsas ipappersversionen av Forum, och på Forum-grupperna på Facebook och Linked In. Båda grupperna har redan över hundra medlemmar.

Sociala nätverk har en stor betydelse. I ett finlandssvenskt sammanhang ter sig den observationenrätt självklar. Nätverk gör det mycket lätttare och snabbare att ta och förverkliga initiativ. Samtidigt sänks ribban för att ta kontakt. Det handlar om en form av socialt kapital, som i forskningen använts för att förklara varför vissa regioner är mer framgångsrika än andra. När kontakterna mellan människoma är täta och bygger på förtroende skapas det en grogrund för kreativitet och företagande. Sociala nätverk på nätet är ett bra verktyg för att stärka det sociala kapitalet. www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi Heidi Backas, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 55, heidi. backas forum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Richard Brander (kolumnist, EU-hörnan)

Kaj Arnö (kolumnist, Bli social på nätet)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sam bjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10799 exemplar (januari-december 2008)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2009

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Maxigloss 130 g/m? och Maxisilk 90 g/m?

Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2009-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."