Utgiven i Forum nr 2010-11

Den nödvändiga tillväxten

av Nicholas Anderson Forum 2010-11, sida 12, 25.11.2010

Taggar: Teman: tillväxt

Hl FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2810

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland oc chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Den nödvändiga tillväxten

En av de svåraste frågorna i da är: Behöver vi ekonomisk tillväxt? Många säger att jorden inte orkar bära en kontinuerlig ekonomisk tillväxt och växande befolkning. Andra är av annan åsikt och påpekar att innovationer och nya lösningar endast kan genereras via tillväxt.

Få av oss noterar hur en årlig tillväxt på två eller tre procent påverkar vårt dagliga liv, men vi vet alla vad som händer när ekonomin plötsligt dyker med tio procent. Utan tillväxt skulle en stor del av världens befolkning inte ha fått uppleva dramatiska förbättringar i sin livskvalitet. I de nordiska länderna har vi aldrig haft det så bra som vi har det i dag. Vi har en utbildad befolkning. Vi är friskare, lever längre och har färre krig. Det är bra i sig, men man måste komma ihåg att hälften av världen ännu inte blivit delaktiga av dessa grundläggande förmåner. Därför kan vi inte stänga dörren för tillväxt — även om vi måste eftersträva en bättre tillväxt.

Om ekonomisk tillväxt betyder hälsa, ett innehålllsrikt liv och möjlighet att arbeta i en trygg och ren omgivning, vilket vi i allmänhet har möjlighet till i Norden, skulle de flesta anse att ekonomisk tillväxt är positivt. Men under de senaste decennierna har vi upplevt många ovälkomna, avsevärda problem kopplade till tillväxt. Vi har sett miljöförstöring som följd av okontrollerad ekonomisk aktivitet — exempelvis nedsmutsning och förstörelse av ekosystem (skogar och fiskebestånd).

Vart tionde år har vi tvingats lösa ut många banker till jättestora kostnader, för att dessa har tagit oöverlagda risker. Vi har sett dramatiska nedskärningar i basservicen för att minska budgetunderskott orsakade av regeringars lättsinniga och improduktiva slöseri. Alla är exempel på tillväxt som har va ness. De satsar tid och krafter på att säkra att miljöriktiga och hållbara standarder tillämpas och förnuftiga bestämmelser efterlevs. De som misslyckas med detta straffas av konsumenter och medier. Man behöver bara se vad som händer med företag som oljebolaget BP. Det finns knappast behov att lista dessa oansvariga företag och länder, De är inte i majoritet, och deras antal krymper.

Då jag bodde i Singapore underströk man vikten av ekonomisk tillväxt. Det betydde framför allt uppbyggandet av ny infrastruktur för att säkra tillgång på rent vatten, förbättrad kollektivtrafik, bättre byggda bostäder, kontor, hotell och köpcentra. Denna bit utgjorde cirka 30 procent av den årliga tillväxten. Handel (containrar som passerar hamnarna), turism och bankverksamhet svarade för en annan stor bit av tillväxten.

Liksom i varje hushåll, är det fint om man har råd med all denna tillväxt utan att ta på sig stora skulder. Man måste göra prioriteringar i anskaffningarna och ha en investeringsplan. Singapore, de nordiska länderna och Tyskland är ypperliga exempel på länder som inser vikten av tillväxt. En del av vår tillväxt” behövs för att ersätta slitage på bland annat infrastruktur, en del av tillväxten genererar innovationer i nya och lönsamma verksamheter, tjänster och produkter. Tillväxt tillåter oss att förnya ekonomin på samma sätt som renovering av en lägenhet,

Dålig tillväxt är som ohämmad girighet; båda tar för sig på bekostnad av andra. God tillväxt är nödvändig så länge vi kan vara hyfsat säkra på att lagar och bestämmelser iakttas, och de offentliga utgifterna hålls inom ramen för nationens ekonomiska bärkraft. Utbildning, demokrati och fria infor mationskanaler är de grundgarantier vi har för att hålla tillräcklig koll p rit en dålig affär, men man kan God tillväxt är att så sker. inte förenkla saken så att till- AA 3 4 2 Vi bör acceptera att yngre och fatväxt automatiskt skulle föra nödvändig sa tigare nationer måste tillåtas snabmed sig dessa problem. länge vi kan vara bare tillväxt. Vi i väst måste nöja oss Tyskarna, svenskarna och hyfs ats äkra på att med en lugnare takt som fortfarande finländarna ser export som en lämnar rum för de förändringar och tillväxtmotor. De flesta före- lagar och innovationer som behövs. I slutändan tag, små och stora, som pro- b estämm els er är det upp till oss själva att statuer ducerar exportvaror, vet att en . hållbar miljöpolicy är bra busi- iakttas.

ett exempel för en hållbar livsstil för vår planet. m

Utgiven i Forum nr 2010-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."