Utgiven i Forum nr 2010-11

Bort från skuldträsket

av Patrik Lindfors Forum 2010-11, sida 07, 25.11.2010

Taggar: Teman: skuld

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2810

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Om tillväxttakten i den finländska ekonomin halveras i en situation där statens kostnader ökar raseras grunden för dagens välfärdssamhälle.

Bort från skuldträsket

I framtiden kommer ekonomin i Finland att växa med endast 1-2 procen per år. Det kommer inte att räcka till för att upprätthålla ett välfärdssamhälle av nuvarande dimensioner. Den varningen framfördes av Nordiska Investeringsbanken NIB:s vd Johnny Åkerholm på Hankens och Handelsgillet i Helsingfors gemensamma seminarium nyligen,

Den svaga tillväxttakten beror bland annat på att Finlands konkurrenskraft försvagas i förhållande till länder med lägre kostnader. Det som gör situationen kritisk för Finlands del är att tillväxten mattas av samtidigt som statens kostnader skjuter i höjden på grund av en åldrande befolkning.

Björn Wahlroos spädde under seminariet på med att konstatera att många unga kommer att lämna landet om tillväxttakten stannar på en nivå på 1-2 procent. Den tillväxtnivån räcker enligt Wahlroos inte till för att upprätthålla ett samhälle som är tillräckligt attraktivt för att ungdomar ska välja att stanna kvar framom att flytta till utlandet.

På längre sikt är det ändå omöjligt att veta om övriga länder kommer att ha så mycket mer att erbjuda. Dessutom är det många andra faktorer än de statsfinansierade tjänsterna som spelar in när man fattar beslut om att permanent flytta utomlands eller stanna i hemlandet.

Under hanteringen av finanskrisen har Finland, i likhet med många övriga västländer, dragit på sig stora skulder för att kun na pumpa in pengar för att hålla ekonomin igång.

Finland skuldsatte sig kraftigt under depressionen i början av 90-talet. Tack vare en disciplinerad hushållning minskade statsskulden avsevärt efter 1996, men nu har skulden vuxit sig större än då och uppgår till drygt 70 miljarder euro. Det är en skuldsättning som äter upp en stor del av de framtida skattepengarna.

Det krävs en konsekvent och ansvarstagande politik för att bromsa upp skuldsättningen och samtidigt göra det som kan göras för att stärka Finlands rolli den globala ekonomin. I första hand gäller det att se till att en tillräcklig del av arbetsuppgifterna och produktutvecklingen äger rum i Finland när företagen sprider ut sin produktion på ett globalt plan.

Om Finland sjunker djupare ner i skuldträsket samtidigt som tillväxten avtar och de sociala kostnader ökar är krisen ett faktum. I det skedet väljer allt fler att lämna landet, förutsatt att det finns mer lockande alternativ annanstans, HI

Vad anser du? Tror du att en kontinuerlig låg tillväxttakt leder till att allt fler söker sig från Finland eftersom staten inte längre kan erbju da allt det som vi vant oss vid i dag? Gå in på Forum - det finlandssvenska affärsnätverke på Linked In och kommentera. Du hittar en länk tillgruppen på Forums webbplats www.forum.fi. Gå med som medlem i gruppen om du inte redan har gjort det.

Delta i Forums läsarundersökning - vinn presentkor » Vi vill höra dina synpunkter på Forum för ekonomi och teknik och även på Forums affärsnätverk på LinkedIn. Vi gör därför en läsarundersökning som skickas ut per e-post till prenumeranterna. Undersökningen utförs av konsultbolaget Interpersona och tar drygt fem minuter att svara på. Skriv gärna in dina spontana kommentarer under punkten “Hälsningar till Forum”.

En länk till undersökningen finns också på Forums webbplats www.forum.fi. Det är också möjligt att beställa svarsblanketterna som pappersversion. Ring i så fall Interpersona på numret 0207 419 570 eller skicka e-post till kasimir. kockbergQinterpersona.ft.

Bland alla som deltar lottar vi ut presentkort tillnäthandeln Amazon.com.

www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549555 11 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare (09)549 555 33, patrik lindforseforum.fi Heidi Furu, redaktionsche (09)549 555 55, heidi furueforum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Arbete och fritid)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 55522 sambjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 55522, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10 820 exemplar (januari-decermber 2009)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2010

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Gloss 130 g/m2och Galerie One Silk 90 g/m?

Medlemi Tidskrifternas Förbund rf .

Utgiven i Forum nr 2010-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."