Utgiven i Forum nr 1976-18

Den ”osynliga” plasten är här för att stanna

av Walter Flander Forum 1976-18, sida 13-14, 17.11.1976

Taggar: Teman: plaster

FORUM 18 : 76

Den ”osynliga” plaste är här för att stanna

I din bil består upp till sjuttio kilogram av plast. Du är omringad av plast där du bor och där du arbetar. Det är inte mera lillungens plastleksaker eller korvens förpackning som är plastens viktigaste erövringar. Den osynliga plasten finns överallt, i rymdskepp, i klockor, i datorer. Starkare, tåligare och bättre än någonsin.

Den moderna plastindustrin spelar idag en större roll i vårt dagliga liv än vad lekmannen kanske anar. Det används mera plast där vi inte ser den än där vi är medvetna om plastmaterialens existens.

» SAMTLIGA LIMÄMNEN är på plastbas, med något enstaka undantag. All faner, alla spånplattor, all ytfanering, alla golv- och väggbelägg, alla möbler osv är limmade med bindemedel där plastmaterial är den huvudsakliga komponenten. Dessa plaster kan vara tex fenoler, karbamider, isocyanater, polyvinylacetater, epoxies. Ett undantag är kloroprenerna som vi väl får anta att hör till de syntetiska gummiderivaten, Dessa bindemedel förekommer dock mycket sparsamt i de uppräknade applikationerna.

e ”SIZING” MATERIALEN som används vid framställning av papper och i allmänhet är av dispersionstyp, är alla baserade på polymerer av plasttyp.

» I VÅRA FÄRGER finns bindemedel som i huvudsak är plast, alkyder, uretaner, expoxies m fl, Den gamla hederliga linoljan är en sällsynthet i sin ursprungliga form i dagens färger. För att inte tala om latexfärgerna vilka alla är polymerer. I sanningens namn måste nämnas att det är svårt att dra gränsen mellan syntetiska gummiderivat och polymera kolväten. De senare anses höra till plasternas familj. Kemiskt sett så flyter dessa grupper ganska mycket ihop, speciellt när det gäller bindemedel för färgindustrin.

e INOM DEN ELEKTRISKA INDUSTRIN finner vi ett vidsträckt fält av applikationer för plast. Från pressade komponenter för strömbrytare, kontakter, reläer, stöpslar och vanliga lamphållare till mera sofistikerade användningar på den elektroniska sidan och

Plast i stället för stål, Sprutpistolen kan anslutas till en dammsugare för att spruta tex mattrengörlngsmedel, färger, växtgifter. Den är korrosionsfri, lätt att appllcera och rengöra svagströmmen såsom tex våra vanliga telefonapparater komplicerade detaljer i radio- och televisionstekniken för att inte tala om databranschen med hela det komplex av tex tryckta integrerade kretsar ned till vanliga spolar för programmeringsband.

Men det är inte slut härmed! Hela isoleringssidan: från ledare i form av kablar från stora högspänningskablar ned till de minsta ledare som förekommer i elektroniken är 95 9/9 av alla isoleringar baserade på polymerer av elastomer typ till vilka plasterna hör.

e NÅGRA EXEMPEL TILL: Mellan 35 till 70 kg av vikten hos alla personbilar som finns på marknaden består av plast: Då skall vi komma ihåg att plasternas specifika vikt i allmänhet är under 1,5. Volymmässigt blir det en hel del plast i alla bilar.

e DE SYNTETISKA FIBRERNAS roll är stor inom textilindustrin. Faktum är att räknat i ton finns det mera syntetiska fibrer i användning i i-ländernas textilindustri än det finns naturfibrer. Lekmannen reflekterar kanske inte alltid över plasternas vidsträckta användning.

Han upptäcker materialet i förpackningar, filmer och folier. Kanske märker han plaster i leksaker och i en och annan hushållspryl. Knapparna på tv-appara ten, radion och hushållsmaskinerna kanske fångar hans intresse. Men han tänker knappast på att golvet han går på är plast, antingen det nu sedan är av typen ”korkmatta” eller heltäckande matta. Det är bara rent trä och olika golvmaterial av betongnatur som inte innehåller plast. Undantag är ju också äkta mattor och rena ullprodukter. Köket med sin moderna inredning består i de allra flesta fall av laminater antingen av träliknande struktur eller helt släta. Materialet är då plast urea eller melamin armerat med cellulosafibrer och på ett eller annat sätt med tillsatta färgämnen. Badrummets granna tapet är ganska säkert en vinyltapet. Det är inte att förundra sig över att plastmaterial i världsstatistiken över olika materialförbrukning har distanserat alla andra metaller volymmässigt sätt utom järn och stål. Man säger att stålet kommer att distanseras inom 80talet.

Vänd 14

FORUM 18 > 76

Vad ligger bakom plastens frammarsch på olika fronter?

Några synpunkter:

Det är frågan om en syntetprodukt där man genom långt driven kemisk teknologi har kunnat ta fram just de specifika egenskaper som krävs i varje enskilt fall.

Råvarutillgången är praktiskt taget obegränsad. Huvudråvaran är råolja, men förbrukning av olja för detta ändamål är idag ungefär 2,5 ?/o av världsförbrukningen. Med det höga förädlingsvärde som plasterna har torde användningen av olja för plastindustrins behov vara säkrat för långa tider framåt. Förresten är plasten inte på något sätt beroende av oljan som enda råvarukälla. Vad man framför allt behöver är eten, Och det kan man få ur tex stenkol eller sulfitsprit. Oljan som råvara i plastindustrin är relativt sent tillkommen men är antagligen tillsvidare den billigaste. Som komplement till kolvätena behövs bla klor och syror. Alla dessa råvaror är kemiskt sett relativt lätt åtkomliga. Så det kan aldrig bli frågan om att någon geografiskt och strategiskt skulle kunna behärska plastindustrins råvaror i ordets fulla bemär kelse.

Långt automatiserad bearbetningsteknik

Bearbetningstekniken från råvara till färdig produkt kan göras med en utrustning som inte är särskilt kapitalkrävande. Dessutom är bearbetningstekniken långt automatiserad, och detta innebär att tillverkningen inte blir arbetskraftsdominerad på samma sätt som inom metallindustrin. Behovet av högt skolad arbetskraft är relativt litet. Tillverkningen är i de flesta fall miljövänlig, ingen vattenförorening eller otrevligt avfall. Vatten- och kraftbehoven är mycket rimliga. Allt detta gör att det inom plastindustrin på bearbetningssidan karakteristiska företaget är liten och medelstor industri. Undantag finns främst kanske inom textil- och byggnadsindustrin (tex laminattillverkning fordrar större resurser).

Plasten är billig, relativt starkt och beständigt. Plasterna hör till de billigaste av alla material när man jämför den som färdigbearbetad produkt med andra material. Plast kräver obetydlig efterbehandling: = ytbehandling, «målning, putsning eller liknande,

Det är den idealiska materialtypen för massproduktion med relativt liten kapitalinsats.

Nackdelarna med plastmaterialen har hittills varit ” tater m fl.

— låg temperaturbeständighe — relativt hög kallflything under belastnin — ibland dåliga åldringsegenskape — låg rephållfasthe — i flere fall relativt dåliga brandegenskaper.

Det här har gällt plasten fram till mitten av sextiotalet, då ett nytt tänkande inom plasttekniken och dess material började vinna terräng.

Man lanserade då i full skala de sk -: konstruktionsplasterna. ” Dessa material var i de flesta fall inte alltid nödvändigtvis något nytt men man gick in för en ny målinriktning och fick fram nya konstruktionsmaterial vilka kunde framställas med snäva toleranser, vilka hade hög mekanisk hållfasthet, mindre kallflytning, bättre temperaturbeständighet, goda åldringsegenskaper osv.

Typiska material av denna typ var: polykarbonaterna, polyfenylenoxid, polysufoner, polyfenylensulfid, polyterftalater, polyimider och sedan gamla bekanta som förbättrade nylontyper, polyace Nu kunde man med framgång framställa detaljer i instrument med stor precision.. Man tillverkar idag klockor i plast med några få metalldelar (i huvudsak axlar). Man tillverkar detaljer inom sanitetarmatursektorn, delar till datamaskiner och sofistikerad elektronik, hushållsmaskinsdetaljer, låsdetaljer,

En vattenmätare helt gjord av plast har introducerats på marknaden I USA. Jämförd med de tidigare mätarna av metall uppfyller denhär samma kvalitetskrav men är betydligt lättare i vikt.

en lång rad produkter för bilindustrin, kamera-industrin m m.

Samtidigt utvecklades metallisering av plasterna. Idag består en väsentlig del av ”kromglädjen” i en modern bil av metalliserad plast. Detsamma gäller ett flertal hushållsmaskiners knappar, prydnadslister, instrumenttavlor etc,

Detta har gjort att plast snabbt har börjat vinna terräng inom metallindustrins traditionella tillverkningsområden, speciellt där hållfastighetskraven inte är optimala och alltför höga temperaturer inte förekommer. Konstruktionsplaster tillåter dock rätt höga temperaturer. Polyfenylenoxid kan användas vid driftstemperaturer upp till ca 250? och polyimider upp till 400? C. Kostnaderna för de i syrafasta och rostfria material ingående legeringsmetallerna har visat en snabb stegring. Detta har lett till att plasterna också på detta område har vunnit terräng. Även här har nya plastmaterial utvecklats. Traditionellt var PVC det första i större omfattning använda plastmaterialet inom det syrafasta området. Mest bekant är BASF:s VINIDUR. I och med att polyestrarna utvecklades under sista världskriget kom dessa in i bilden och deras användning ökar hela tiden. Främst var det här hetsyre- och bisfenoltyperna som var förhärskande där man ställde anspråk. Idag börjar vinylestrarna alltmera vinna terräng inom detta område, samtidigt som allt större komponenter tillverkar plast. Tankar för syror och kemikalier tillverkas i upp till 3 000 kbm volym. Rör och reaktionstorn i stora dimensioner blir allt vanligare.

När vi här talar om polyestrar kan vi inte glömma dessa materials vidgade användning inom båtbyggnads- för att inte säga skeppsindustrin. Båtar byggs idag till 85 9/0 av plast, men tom fartyg av minsveparstorlek med över 100 tons deplacement tillverkas idag i glasfiberarmerade polyestrar.

En ny trend inom hela denna industrisektor är den snabbt ökade användningen av armeringsmaterial i själva plastmaterialet. Detta gäller såväl termoplaster som härdplasterna. Man har på detta sätt uppnått betydligt bättre hållfasthetsegenskaper samtidigt som man får större hårdhet.

Kolfibrerna är ett speciellt kapitel. De är någonting av de mest hållfasta som" modern teknik känner till. Ultralätta konstruktioner inom flygindustrin, i racerbilar, båtar och rymdfarkoster är typiska applikationer för denna nya intressanta fiber. Priset är tills vidare högt på grund av komplicerade tillverkningsmetoder, men sjunker kontinuerligt.

(Walter Flander)

Utgiven i Forum nr 1976-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."