Export av byggnadsprojekt kräver tålamod, tålamod...

Forum 1976-18, sida 17-18, 17.11.1976

Taggar: Personer: Tauno Mäkinen Teman: export

FORUM 18 - 7 17

Export av byggnadsprojekt kräver tålamod, tålamod…

— Att exportera byggnadsprojekt är inte detsamma som att sälja varor utomlands. Det är en verksamhet som spänner sig över många år. Det krävs resurser och en nästan fanatisk tro på att det ska löna sig. Man lever med projektet, ja man nästan känner sig gift med projektet i långa tider. Det kan också vara frustrerande…

Såhär sa dipling Tauno Mäkinen, verkställande direktör för Oy Yleinen Insinööritoimisto - Allmänna Ingenjörsbyrån Ab (YIT) i ett tal nyligen.

=» YIT gjorde sina första trevande framstötar på den internationella entreprenadmarknaden så tidigt som 1958. I staden Karbala i Irak fick man kontrakt på ett mindre vattenkraftverk. Efterhand har uppdragen svällt ut, blivit mera omfattande, mera tekniskt krävande och mera raffinerade.

I allmänhet strävar företaget till sk totalentreprenader enligt ”nyckeln i handen” -principen. Bolaget sköter planeringen från det första utkastet till den sista detaljen, anskaffar maskiner och handhar monteringen, sätter i gång driften, övervakar och utbildar lokal personal. Tills allt löper som det ska, Enbart det sista skedet — processinkörningen och utbildningen av personalen — kan sträcka sig över flera år. YIT har också åtagit sig under- och delentreprenader. ,

I fjol redovisade bolagets exportgrupp för följande aktiviteter utomlands e I Sovjetunionen var verksamheten i huvudsak koncentrerad på Svetogorsk, där man körde i gång avfallsreningsverket för det första skedet av cellulosa- och papperskombinatet. Planeringen och anskaffningen av maskiner för det andra skedets vattenverk inleddes och samtidigt hade man två delentreprenader.

e I Saudi-Arabien fortsatte drifts-, underhålls- och skolningsentreprenaden på avfallsvattensystemet i Medina. På hösten ingicks ett underentreprenadavtal om byggnadsarbetena på Public Security Hospital i Riyadh. Arbetena inleddes i slutet av året.

Tauno Mäkinen: — Det gäller att sovra både när det gäller marknadsområden och val av objekt för projektexport.

e Till Bahrain offererades installationsarbetena till ett oljeraffineri. I Abu-Dhabi kunde man i december underteckna avtal om uppförande av ett kvarn- och siloprojekt.

e I Akaba godkände Jordan Petroleum Company ett avtal om uppförande av oljecisterner med tillhörande maskineri. I Amman slutfördes en entreprenad som gällde utbildningen av personal för stadens vattenoch avloppsreningsverk.

e I Tanzania fortsatte det andra skedet av det sk Mtwara-Lindi-projektet inom ramen för Finlands utvecklingshjälp. Med utrikesministeriet kom man överens om att fortsätta arbetet till utgången av innevarande år.

e Till skolningscentralen i Mimosa, Sambia levererades stålhallar och Finncampelement. Dethär skedde inom ramen för Finlands utvecklingskredit. Arbetsgruppen Finnwater, i vilken YIT ingår, fick i uppdrag att utföra provborrningar på tennfyndigheterna i Kyerwan.

e Som ett nytt land i marknadsföringsprogrammet upptogs Libyen, där YIT delto i mässan i Tripoli. Bolaget inregistrerades också som entreprenörföretag i landet,

Nya utlandserövringar

Orderstocken har i år kompletterats med bla följande beställningar: e Till Sovjetunionen skall levereras en första serie omfattande 9 reningsanläggningar för dricksvatten. Det är fråga om en sk paketanläggning, Struja 100, som utvecklats i samråd med sovjetryska tekniska institut, Kapaciteten är 100 må/dygn. Struja 100 var utställd på Interbytmash-expon i Moskva i september i år och väckte genast stort intresse. Nästa år hoppas man att antalet levererade anläggningar skall vara upp i 50. e Med V/K Lenfintorg ingicks ett avtal om uppförande av en fabriksbyggnad för elektronikindustri i Minsk, Entreprenadsumman är 10,5 miljoner mark. Fabriksbyggnaderna har ett kubikinnehåll om 160 000 m3 och våningsytan är 20000 m?. Entreprenaden är det första konkreta resultatet av gemensamt = finländskt-sovjetiskt planeringsarbete som pågått i över ett års tid. Fabriksbyggnadens stålkonstruktioner, vägg-, fönster- och dörrelement skall levereras av YIT som installationsfärdiga element. Dessutom levererar YIT annat byggnadsmaterial, installationsförnödenheter och de specialverktyg som krävs för byggnadsarbetet. Materialleveranserna skall vara slutförda före årsskiftet. Arbetskraften kommer att vara rysk. På grund av den korta leveranstiden har projektet i år gett sysselsättning åt fem verkstäder runt hela Finland. e Från Mellersta Östern har inkommit förfrågningar på underjordiska oljeupplag av stålbetong. Tillsammans med Rintekno Oy, Geotek Oy och ingenjörsbyrån Erkki Juva Oy har YIT bildat en forsknings-, produktutvecklings- och marknadsföringsgrupp som går under namet Åcuroc. Det står för Associated Companies for underground rock caverns, Gruppen har sedan tidigare en mångårig erfarenhet av underjordiska upplag, speciellt sådana som är insprängda i berg, Hittills har man projekterat upplag på inemot 8 miljoner må för råolja och andra oljeprodukter. Det är en bra referens att åberopa. Intresset för underjordisk upplagring av olja har på senaste tid kraftigt vuxit över hela världen och det främst av följande orsaker: Vänd 18

FORUM 18 : 7 — tomtmarken är dy — stora lager minskar distributionsstörninga — i lämplig jordmån kan lagren byggas till fördelaktiga enhetskostnade — lagren är relativt väl skyddade i händelse av krigstillstån — i underjordiska lager kan explosionsoch brandriskerna minimeras, vilket sänker försäkringskostnaderna

Det modellager som nu projekterats är på 250 000 må. Bottnen ligger på 50 meters djup. Över cisternerna kommer en skyddsplatta och ett jordskikt på flera meter. Väggkonstruktionrna uppförs enligt glidformsmetoden. .

Acuroc kommer att marknadsföra säkerhetslagren överallt där det inte är möjligt att spränga in sig i berg, framförallt i Mellersta-Östern.

e Med tanke på den nordiska marknaden, Sverige och Norge, har YIT grundat dotterbolaget PPTH-Norden som bygger och levererar stålkonstruktioner för industrin, närmast cisterner. Maskinhallen i Peräseinäjoki och därtill anknutna funktioner sysselsätter ca 400 personer. Omsättningen är ca 40 miljoner mark.

e Andra nyheter : — På den erkänt hårda nordamerikansk marknaden har YIT kört fram en grävskopa, som skall tillverkas på licens i USA.

. — För franska beställares räkning har YI projekterat gascisterner.

— I samarbete med Partek skall YIT börja tillverka småhus i Saudi-Arabien. YIT bygger fabriken och Partek levererar maskinerna.

Allmänna Ingenjörsbyrån (YIT)

Allmänna Ingenjörsbyrån grun dades 1912 och är i detta nu

Finlands största företag i bygg nadsentreprenadbranschen. Un der fjolåret kunde YIT till be ställarna överlåta 96 färdigställ da byggprojekt. Det innebär genomsnitt två fullföljda entre prenader varje vecka. Entrepre nadsummorna varierade mella 400 000 och 40 miljoner mark.

Företagets specialområden ä — industri- och kontorsbygge — hotel — kraftver — tunnelbygge — lagerutrymmen i ber — hamna — kanale — broa — vägar.

Andra viktiga verksamhetsom råden är vatten- och avfallsvat tenanläggningar, pumpstationer röranläggningar och renings verk.

Bolagets omsättning var i fjo 393,2 miljoner mark.

Fartygstrafik

YIT har på Medelhavet bedrivit linjetrafik med ro-ro-fartyg mellan Jugoslavien och Saudi-Arabien. Trafiken har gett positiva erfarenheter och nu har YIT beslutat öppna en ny linje från Sverige till Saudi-Arabien,

Bilden visar det projekterade oljeupplaget av armerad betong.

som kommer att trafikeras av ms Leila på 2640 dwt.

Ett nybildat bolag med saudi-arabiska intressenter som huvudaktionärer och YIT som delägare har nyligen placerat en order på två ro-ro-fartyg hos Rauma-Repola Oy. Fartygen skall levereras till beställaren hösten 1977 och våren 1978. Värdet av beställningen är 84 miljoner mark. Avsikten är att bolaget skall bedriva trafik på medelhavsområdet, bl a till Jedda i Saudi-årabien.

Ett varningens ord

För att återknyta till VD Tauno Mäkinens tal ska vi citera några varningens ord. Den som vill inrikta sig på projektexport ska inte störta sig huvudstupa in på äventyrligheter. Han sa bla — Såsom all export börjar också export av byggprojekt med marknadsföring. Det är speciellt viktigt att bekanta sig med de lokala förhållandena i exportlandet. Det gäller att kartlägga landets politiska struktur, beskattningssystemen, garantifrågor, försäkringar, transporter och arbetskraftsfrågor.

— I marknadsföringen ingår också att skapa sig en internationell image, att lära känna konkurrenter, kunder och internationella banker. En viktig sak är att skaffa sig referenser, Utan referenser är det praktiskt taget omöjligt att ge sig in på internationell verksamhet.

— En lokal marknadsundersökning kan kosta bortåt 100000 mark. Lägg härtill kostnaderna för offertgivningen som kan gå upp till 50 000 å 500 000 mark. Mao det gäller att sovra både när det gäller val av marknadsområden och enskilda objekt.

Um

Utgiven i Forum nr 1976-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."