Det eviga kretsloppet

av Christer Ekebom Forum 1986-15, sida 16-17, 09.10.1986

Taggar: Teman: Förpackningar

laset är idealiskt som förpackningsGraea i många avseenden. Gla sets två största nackdelar är den rätt höga vikten och den låga stöttåligheten. Glaset är emellertid både giftfritt och luktfritt och dessutom absolut tätt. Dessa egenskaper kommer väl till pass framför allt inom livsmedelsindustrin. Därför är glasförpackningar, närmast flaskor och burkar av olika slag, fortfarande rätt allmänna, trots att det idag finns en uppsjö rmer eller mindre konkurrerande material.

Glaset är mycket användbart i returförpackningar (flaskor) eftersom det är slitstarkt och tål upprepade tvättningar. Och när förpackningen har slitits så mycket att den kasseras, kan den återanvändas som råmaterial till en ny förpackning.

18

Glas är ett användbart och nyttigt material, men också ett problem. Glaset bryts inte inom rimlig tid ner i naturen. Men kasserat glas kan återanvändas. Därför finns det nu också i Finland konkreta planer på en utveckling av glasinsamlingen.

Det eviga kretsloppet

Industriavfallet återanvänds

De returflaskor som tas ur bruk, används I mycket stor utsträckning som råmaterial vid glasindustrin, men i vårt samhälle förekommer en hel del glasförpackningar och andra glasprodukter som inte normalt återanvänds, utan som efter användningen helt enkelt kasseras. Och kasseringen har hittills inneburit detsamma som slutlig uppbevaring på avstjälpningsplatsen. På soptippen gör glaset ingen som helst nytta, tvärtom. Väl nergrävt i avfallsmassorna, bibehålls glaset praktiskt taget oförändrat i kanske tusentals år! Glaset är, som ämne betraktat, visserligen jämförbart med stenmaterial och det förorsakar därför inga följdskador i naturen. Men de tusentals ton

FRÅN LAND TILL LAND I SÄKER FAMILJEHAND

OY MERIKIITO AB

SÖRNÄS STRANDVÄG 31 00500 HELSINGFORS Tel. (90) 709 0 glas som varje år deponeras på våra soptippar, kunde användas på ett vettigare sätt. Glaset kan nämligen smältas upp och formas om till en ny förpackning (eller något annat föremål) ett obegränsat antal gånger, en egenskap som glaset är tämligen ensamt om.

Sorteringen viktig

Glasinsamling är emellertid ett problemkomplex för sig. Vi har redan en lång tids erfarenhet av insamlingspapper och dess hantering, men glaset är en betydligt besvärligare produkt i detta avseende. Insamlingen av kasserat glas måste börja i hushållen. Det gäller att ”uppfostra” hushållen att genast vid kasseringen sortera glaset så att det uppbevaras separat från annat avfall. Dessutom gäller det för hushållen att se till att det insamlade glasavfallet är rent, aävs inte innehåller främmande ämnen såsom metall (kapsyler) eller annat stengods än rent glas. Man kan alltså inte slänga en sönderslagen porslinsmugg tillsammans med glaset.

När dessa åtgärder har vidtagits i hushållen, bör någon annan instans, företrädesvis kommunerna, ombesörja själva insamlingen genom att på lämpliga ställen placera ut insamlingsstationer dit hushållen kan föra sitt glasavfall.

Vid insamlingsstationen ska glaset dessutom färgsepareras, dvs färgat glas och klart glas ska placeras skilt för sig.

Slarv ofrånkomligt

Det är alltså en hel del olika faktorer som måste fungera tillfredsställande för att insamlingen av glasavfall från hushållen ska fungera, Det är ett känt faktum att man inte kan räkna med att hushållen till 100 procent följer anvisningarna. Med glasavfallet hamnar såväl metallkapsyler och burklock som plastpåsar och porslin. Och det klara och färgade glaset blandas i en salig röra.

Om glasavfallet har den här konsistensen, är det som sådant oanvändbart!

En förutsättning för att glasinsamlingen ska lyckas är att avfallet går igenom en rensnings- och soretringsstation, en förbehandlingsanläggning, där främmande föremål och ämnen avlägsnas och olaset sorteras enligt färg. Därefter kan glasavfallet krossas och tas emot av glasbruken.

15/1986 FORUN,

Utländska förebilder

För tillfället är en förbehandlingsstation under planering. Den kommer av allt att döma att placeras i Hyvinge vid Ahlströms därvarande glasullsfabrik. Något definitivt beslut har emellertid ännu inte fattats, berättar Pertti Hörkkö vid glasullsfabriken, Sorteringsstationen kommer att byggas upp enligt modeller i andra länder, bland annat Förbundsrepubliken Tyskland. Glasinsamligen är välutvecklad på kontinenten och där har man redan erfarenheter av systemen.

Ingen affär

Någon god affär är insamlingen inte för industrin. Det insamlade glaset kostar praktiskt taget lika mycket som det råmaterial som används vid tillverkningen av nytt glas. Men genom att blanda in insamlingsglas i smältan, blir energiförbrukningen något lägre, omkring två procent, om smältan innehåller tio procent insamlingsglas, eftersom krossat glas smälter vid en lägre temperatur. Industrin är intresserad av insamlingsglaset av två orsaker: dels vill man slå ett slag för en renare miljö och dels vill man öka självförsörjningsgraden. Ju mera insamlingsglas man kan ta tillvara, desto mindre soda behöver man importera, Detta faktum har också en strategisk betydelse.

idag återanvänds cirka 15 000 ton kasserat glas per år. Det uppstår betydligt mer glasavfall. Bara förpackningsglasindustrin tillverkar cirka 42 000 ton glas per år. Insamlingsglaset från hushållen uppgick i fjol till cirka 1000 ton. Idag samlar man in glas på ett sextiotal orter i vårt land.

För att en sorterings- och rensningsstation ska bli en försvarbar ekonomisk satsNing, bör stationen förses med minst ungefär 15 000 ton glas per år. Denna mängd är inte omöjlig att uppnå, om glasinsamlingen i landet kan organiseras effektivt.

FÖRUN 15/1986

Kommunernas roll avgörande Kommunerna spelar här en avgörande roll. Enligt avfallshanteringslagen ankommer det på kommunerna att ombesörja avfallsinsamlingen och hanteringen. Glasavfallet kan entydigt anses sortera under nämnda lag.

Ingen dyrgrip

En förbehandlingsanläggning för insamlingsglas är i och för sig inte någon märklig anläggning. Investeringskostnaderna uppgår till någonting mellan en och två miljoner mark. Maskinparken är relativt enkel. Det behövs ett antal transportband, några separeringsstationer där magnetiska metallföremål kan avlägsnas och ytterligare anordningar för tvätt och rengörning med blås ning. Huvudparten av insamlingsglaset kontrolleras och sorteras med mänsklig arbetskraft. Vid ett transportband står helt enkelt några kontrollörer som inspekterar det förbipasserande glasavfallet och sorterar ut oanvändbart glas eller främmande föremål. När glaset väl är sorterat och rengjort, krossas det och är färdigt för smältning Undersökningar bland annat om anläggningens storlek pågår. Men parallellt med planeringen av anläggningen måste emellertid själva insamlingssystemet konstrueras och det är en nöt som måste knäckas med statlig och kommunal hjälp. På det hållet är man positivt inställd, så några oöverstigliga problem torde inte föreligga. Om alla planer går i lås, torde anläggningen kunna köra igång någon gång under 1987. Christer Ekebom vikport

För industri, garage, lage . e Sandwich-konstruktion, K-värde 0,38 e Tät — Snabb — Lättanvän e Levereras hand- eller elmanövrerad

Oy Helamestarit Ab. PR 22, 02231 Esbo, tel. (90) 803613 17

Utgiven i Forum nr 1986-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."