Det nya samhället kräver nya ledare

av Christian Sundgren Forum 1985-10, sida 12-13, 05.06.1985

Taggar: Personer: Warren Bennis Teman: ledarskap

IRA DRMINAR

WARREN BENNIS

NYCKELDATA OM BENNIS

Warren Bennis, ekonomie doktor från MIT.

Professor vid University of Southern California, i management och företagsadministration. Tidigare professor vid MIT. Harvard, Boston, IMEDE (Lausanne), Buffalo och Cincinnati.

Författare till 15 böcker, den senaste: Leaders Taking Charge (1985). Styrelseordförande vid tidningen New Management. L — Klasskampen i USA idag står mellan gamla och nya företagsledare, säger ledarskapsproteten Warren Bennis. — I de stora företagen finns en klar distans mer lan ägarna och företagsledningen, och det skapar ineffektivitet. Mindre företagsenheter känner av ägartrycket och det stimulerar till effektivt ledarskap.

sa.

DET NYA SAMHÄLLET KRÄVER NYA LEDARE

TESER

Kriterier för en bra ledare enligt Warren Bennis:

Ledaren måste ha ett mål, en vision.

Ledaren måste formulera detta må till er gemensam uppgift med sina anställda.

Ledaren måste inge förtroende. Ledaren måste låta de anställda utvecklas inom ramen för den gemensamma uppgiften.

12

Jakten efter nya ledare pågår för fullt. Men hur skall den nya ledaren se ut? Skall han tänka med vänstra eller högra hjärnhalvan? Håller den toppstyrda organisationen ihop, om han cyklar till jobbet? Har hon någon chans alls hat fungerar inte längre med toppsko lad arbetskraft. Nu gäller det att få de anställda att trivas och bjuda till. Finformationssamhället är de anställda den viktigaste resursen. Vinstfixeringen får träda tillbaka för andra målsättningar.

| Frnnge som bygger på makt och

Panik’i leden

De stora tekniska omställningarna upplevs av många företag som ett hot mot hela organisationen. Den centraliserade förvalt 10/1985 FÖRUN ningen har inte längre någon överblick över de snabbt växande nya sektorerna. Respekten för de gamla stora organisationerna och deras ledare är inte lika stor som förr. Nya aktörer träder fram. Medan de gamla går på managementkurser för att hänga med… Managementlitteratur säljs i dag som aldring förr.

— Det är ett varningstecken. Det går inte att gripa efter patentmediciner och tro att företag som stagnerar, blomstrar upp efter att VD gått en veckokurs i japanskt management!

Det hävdar Warren Bennis, managementprofessorn från University of Southern California i Los Angeles. Han är i dag toppnamnet då det gäller management, ledarskap och företagsorganisation.

Klasskamp mellan gamla och nya företagsledare

Warren Bennis ser i dag i USA en allt tydligare konflikt mellan de företagsledare som håller sig till gamla styrsystem, och de nya ledare som satsar på decentraliserad styrning med självstyrning, kreativitet och innovation.

— Jag brukar säga att klasskampen i USA i dag står mellan gamla och nya företagsledare. Skillnaden är den, att i de stora företagen finns det en klar distans mellan ägarna och företagslecningen. Det skapar en viss alienation och ineffektivitet. Medan mindre företagsenheter känner av ägartrycket — och stimuleras till ett effektivt ledarskap.

— Storföretagens historia börja närma sig sitt slut, I dag är det unga företagare som med nya småföretag står för den amerikanska tillväxten. Det är de små inom de nya branscherna, som står för de miljoner nya arbetsplatser som skapats — inte storföretagen!

Bennis analys gäller det amerikanska samhället, men med tanke på den ekonomiska maktkoncentration vi har i det finländska näringslivet, har den kanske ännu större relevans här. Både inom den privata och den statliga sektorn har vi sådana ekonomiska storenheter där avståndet från ägarna blivit alltför stort. Organisationerna lever ett liv för sig, utan att ledarskapet behöver prestera nya visioner. Allt rullar på i invand lunk utan att de anställda behöver känna sig engagerade eller motiverade.

Puls på 90 storledare

Warren Bennis är inte bara teoretikern som lär ut sin managementfilosofi från katedern. Under fem års tid har han träffat och studerat 90 företagsledare runt om i USA. Bennis har varit ute efter att kartlägga själva innebörden av ledarskap. Vad gör företagsledaren framgångsrik? Vad gör chefen ineffektiv? De två frågorna ville Bennis ha svar på. Och det förstår man: det är lönsamt att kunna lära ut det ”rätta” ledarskapet — om det kan läras

Bennis studie, som kommer ut i dagarna

FÖRUN 10/1985

BENNIS MED EUROPEISKA ÖGON

ES Boksjö, företagskonsult,

Sefram-Gruppen, Sverige, kommenterar Bennis teser — Warren Bennis hör definitivt till toppnamnen när det gäller företagsledarskap. Han är inne på det vi talat för, nämligen att den föränderlighet och den osäkerhet som omger företagen i dag kräver mera nytänkande och innovationsförmåga inom företagen.

— De stora organisationerna är för stelbenta i en föränderlig miljö. Det viktiga blir smidighet och flexibilitet. En företagsledare måste därför delegera och låta sina anställda experimentera — de måste få göra fel också. På det sättet kan man skapa det lyft och den innovatioOnsanda som Warren Bennis talar om.

— Jag vill gärna tillägga, att det inte räcker att ledaren har dessa visioner — hela organisationen måste genomsyras av nytänkandet.

Siv Their, pedagog, uneversitetslärare, konsult, säger såhär — Det pedagogiska ledarskapet förmår värdera kunskap och vågar tillåta utveckling. Det är detta de framgångsrika ledarna i Bennis studie lyckas med, när de skapar den ”empowerment” han talar om.

— Egentligen är det långt företagsledarskap enligt principen målinriktning och målbeskrivning som de amerikanska företagsledarna i hans studie följer. I Finland har också en hel rad cheter och ledare gått på kurser och lärt sig vad målinriktningen går ut på. Men efter att ledningsgruppen fått bekanta sig med kursmaterialet, tycks allt hamna i mappen — och företagen styrs som förr.

— Det viktiga för dagens ledare, som vill vara framgångsrika, är att unna de anställda och människorna i sin omgivning tillväxt och utveckling. Företagets målsättning är en sak. Men man måste som ledare kunna se sina adepter växa. Då växer alla tillsammans. En outtömlig källa till stimulans är vad en ledare skall vara. Det är ingen lätt uppgift!

CS i bokform, ger många ledtrådar för företagsledare som vill tänka om. Av de företagsledare Bennis träffade, var två tredjedelar från den privata sektorn, och resten från den offentliga. De flesta var manliga. Bar «6 kvinnor och 6 svarta återfinns bland Ben nis toppledare.

— Jag sökte upp mycket olika organisationer. Jag intervjuade chefer i storföretag som Mc Donald’s — men också idrottsoch orkesterledare samt filmregissörer. Jag fann både ”vänsterhjärnade” och ” högerhjärnade” ledare.

Men det viktiga som förenade de framgångsrika ledarna var att de hade en klar vision om vad företaget skulle göra. De kunde förmedla målsättning till de anställda. De hade de anställdas förtroende, och fick dem att ställa upp för företaget eller organisationen, sammanfattar Warren Bennis sina forskningsresultat.

Helhetssyn och kvinnliga ledare

Det var bara 6 kvinnor som rymdes med Bennis studie. Med tanke på den helhetssyn som de nya ledarna måste ha, tycker man att flera kvinnliga ledare hade haft en plats bland de framgånasrika.

— Men frågar mig ofta om de kvinnliga ledarna skiljer sig från sina manliga kolleger. Men vad jag kom till var. att de inte skiljde sig beträffande ledarstil. För att vara framgångsrika måste de fylla samma krav man i dag ställer på manliga ledare.

— Men på en punkt skiljde de sig, drar sig Bennis till minnes, -— Kvinnorna var överlag mera öppna, och samtidigt mindre medvetna om de maktgrupperingar som fanns inom organisationerna. Och märkligt nog var de större arbetsnarkomaner än sina manliga kolleger! Det måste ha att göra med att en kvinnlig chef hela tiden är under uppsikt. Går det bra — blir det stor uppmärksamhet. Går det illa — blir det ett himla hallå.

— Och ännu en märklig sak, småler managementprofessorn. — Kvinnorna jag träffade var I samtliga fall ensamstående. De flesta hade lämnat sina män. De hade alltså satsat mer på sin karriär än sina manliga kolleger. Dessa i sin tur var — hör och häpna — gifta med sin första hustru och trodde fullt och fast på äktenskapet som institution!

Warren Bennis menar härmed att de manliga och framgångsrika ledarna i högre grad än sina kvinnliga kolleger förstått att tänka på sina närmaste och unna också dem egen utveckling. Någonting att tänka på för våra Yuppie-chefer!

Farligt med ”stora” ledare

Helt visst finns det en stor brist på bra ledare i dag. Men är det inte riskabelt att stirrä sig blind på nya, starka och stora ledare? I ett historiskt perspektiv har det sällan gått bra, när ledaren lockar med sig blinda undgerlydande.

— Dendär frågeställning dyker ofta upp.

13

Utgiven i Forum nr 1985-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."