Utgiven i Forum nr 1997-12

Det sista Goda Året?

av Leif Bergström Forum 1997-12, sida 36-37, 15.12.1997

Taggar: Orter: USA

OVER HERE

Leif Bergström, New York

Det sista Goda Året ÄR USA INNE I EN SUPERLÅNG UPPGÅNG MED RÖTTER I REAGANERAN? ELLER ÄR ÅR 1997 VÅGKAMMEN —- OCH BLIR NÄSTA ÅR EN DJUPDYKNING DÅ DEN EKONOMISKA BUBBLAN SLUTLIGT SPRICKER orgondagen styrs av två megatrender: den pågående teknologiska revolutionen och en lika omvälvande politisk process - kapitalismens, demokratins och frihandelns spridning. Tillsammans kan de leda till en 23-årig ny tillväxtera. Detta enligt förespråkarna för “den rya ekonomin” en skola som vinner alltfler anhängare i USA. Ekonomer har debatterat huruvida dagens ekonomiska resultat - den lägsta arbetslösheten på 24 år, lägsta inflationstakten på 33 år och en historisk börshausse - är en tillfällig abnormalitet eller tecken på att gårdagens modeller är…just det - gårdagens. Redan under den ekonomiska svackan i början av 90-talet fanns det de som talade om downsizing, outsourcing, distansarbete och magrare, effektivare företagsmodeller soms ‘den nya paradigmen’. Ett begrepp som då hade många negativa förtecken.

Den långa boomen

Men i somras tog nätkulturens främsta tidskrift, Wired, på 20 sidor upp samma fenomen samt lade till konstateranden om tekniska landvinningar och profetior om framtida genombrott. Resultatet var ett hyperoptimistisk scenari för 25 års tillväxt parat med ökad frihet och öppenhet (se bilden nedan). Under rubriken The Long Boom beskrev ekonomen Peter Schwartz och journalisten Peter Leyden hur ferm tekniksektorer - persondatorer, telekommunikation, bioteknik, nanoteknologi och alternativ energi - kan lägga grunden för en lång tillväxt utan att hota miljön. De hävdar att vi faktiskt redan är 15 år in i denna ljuva 40-åriga tillväxtfas som började med Margaret Thatchers och Ronald Reagans attack mot skattetryck och statens inblandning i all ekonomisk verksamhet samt med 80-talets datorisering och avreglering av amerikanska telekommarknaden. Ett sådant epos i en tidskrift vars layout skriker i neonfärger skulle lätt ha kunnat avfärdas som tillkommet i internetfantasters egenintresse. Men när aktiemarknaden rasade i slutet av oktober återhämtade den oväntat snabbt åtminstone en del av förlusterna. Valutakriserna i Asien tycktes från amerikansk horisont plötsligt mindre oroväckande. Och etablerade medier skrev snart om ‘Den nya ekonomin (Business Week), eller frågade ”Är tillväxten permanent?” (US. News & World Report). Inte så att de rakt upp och ned köpte Schwartz/Leydens rosiga sce Sköna Nya Värl nario. Men i jakten på förklaringar av oväntade händelser citerades sidorna i Wired flitigt.

Orginalet är en allomfattande kristallkula som förutspår att de första hybridbilarna kan vara kommersiellt konkurrenskraftiga inom några år för att senare ersättas av vätedrivna bilar (se senaste numret av Forum), att biotekniken kring år 2005 kommer att revolutionera hälsovården och något senare jordbruket, att den fortsatta globaliseringen leder till en gemensamt finansierad folkmängd kring 11 miljarder, samtidigt som Kina går om USA som världens största ekonomi.

Vad andra bedömare fäst sig vid är mer kontrollerbara uppgifter. Enbart i Silicon Valley startas varje vecka elva nya företag. Liknande högteknikområden blomstrar i New York och Boston - för att inte tala om Indien och Brasilien. Många av dessa nystartade företag går naturligtvis samma öde till mötes som alltid väntat en stor andel nya företag. Men tillräckligt många klarar sig och skapar nya entreprenörmiljonärer som erbjuder relativt välbetalda arbeten för specialister. Byggsektorn och bilindustrin var tidigare drivande för den amerikanska ekonomin. Idag svarar informationstekniken för 25 Å År 2010 Är 2000 Medicinska transplantat a från djur tca 2005) USA:s tillväxt: 4 procent USA tillåter lå e-poströstning joe Satellitsystem för internet fa 2003) Kris i Mellanöstern: Svår ekonomisk fundamentalism och olj omställning i Europa

Processor med 350 miljoner transistorer hemmamarknaden (ca 2006)

Japan liberaliserar

Vad kan vi vänta oss i början på det nya årtusendet? Nätkulturens språkrör “Wired’i USA bar tippat utvecklingen och listat någr kraschar med nätekonomin

Datoriserad simultantolkning bryter alla språkbarriärer Bilar drivna (ca 2013 med rent vät År 2020

Global tillväxt: 6 procent

Människans medellivslängd 120 år (ca 2015 i DNA-baserade datorer under utvecklin tekniska, medicinska och sociala milstolpar Prognoserna baserar sig på nuläget och den beräknade framstegstakten.

FORUM NR 12/9 30 procent av tillväxten,

Enligt många ekonomer ställer detta gamla begrepp på huvudet. Så har frågan om inflationsstatistiken är rättvisande debatterats i USA under mer än ett år. Den nya ekonomins förespråkare hävdar att prisfallen inom bland annat datorindustrin inte ges tillräcklig vikt, medan en del traditionalister menar att det snarare är priset på en för tillfället genomsnittlig maskin som ska mötas, snarare än att jämföra den med priset för ett år sedan på en dator med lika många megabytes.

Historiska paralleller

Schwartz och Leyden jämför dagens situation med två tidigare eror: 1890talet, då järnvägarna gav USA en infrastruktur som tillät nationell kommers, tätt följd av automobilens barndom. 1940-talet, då tekniska landvinningar och ekonomiska initiativ som lagts på hyllan under krigsåren slutligen gavs möjlighet att driva ekonomin.

Båda dessa perioder lade grunden för en serie gyllne tillväxtår. Men de belyser också vad den nya ekonomins förespråkare varnar för - den rosiga framtiden är inte ristad i sten. Politiska beslut och oförutsebara händelser kan dramatiskt förändra bilden. Så punkterades sekelskiftets optimism av ultranationalism och första världskriget, medan eran efter andra världskriget präglades av det kalla kriget och fruktan för en kärnvapenkonfrontation.

En rad märkliga händelser inträffade 1997. Datorpionjären Apple räddades - åtminstone tillfälligt - av en tidigare nemesis, Microsoft. Programjätten anklagades kort därefter av myndigheterna för brott mot konkurrensfriheten i förpackningen av sin nätbrowser tillsammans med operativsystemet Windows. Den amerikanska teleuppstickaren MCI köptes av Worldcom, i en pågående konsolidering av telekommunikationssektorn, affärer som totalt uppgick till 100 miljarder dollar. Och internetreklamen översteg för första gången 1 miljard dollar.

Det är möjligt att framtidens historieskrivare kommer att se 1997 som året då denna nya ekonomi fick ett namn. Men om olyckskorparna får rätt om utvecklingen på finansmarknaderna blir 1998 året då hela bubblan sprack. 9

FORUM NR 12/97

Stabila bostadspriser?

Förväntningarna på höjda bostadspriser vid försäljning har försvagats jämfört med i våras, visar PSW Kiinteistömaailmas fastighetsförmedlarbarometer. I höstens undersökning väntade endast var femte förmedlare en prisstegring och trenden är densamma ifråga om antalet affärer. Tiden som fastigheterna är till salu tros bibehållas på nuvarande nivå eller t.o.m, förlängas något.

Barometern mäter fastighetsförmedlarnas förväntningar med ett halvårs mellanrum. Hösten 1997 deltog 195 förmedlare på 38 orter i förfrågningen.

Den prisstegring som inleddes under fjolåret ser således ut att mattas. Prisförhöjningar på höghuslägenheter väntas nu endast av var femte förmedlare och var sjätte väntar t.o.m. en prissänkning under det närmaste halvåret. Majoriteten, 67 procent, anser dock att priset på höghuslägenhet stannar

Majoriteten av fastighetsförmedlarna Ii PSWs barometer förutspår en stabil prisnivå på egnabermskus samt radbus- och böghbuslägenbeter under inkommande halvå på nuvarande nivå.

Var fjärde förmedlare väntar fortsatta prisförhöjningar på radhuslägenheter och egnahemshus, medan 60 procent tror att den nuvarande prisnivån bibehålls under inkommande halvår. Förmedlarna väntar inte heller att antalet fastighetsaffärer ökar under den närmaste tiden. Fritidshus ingick inte i undersökningen. & PE

Se upp för saltade läkarräkningar!

Konsumentverket varnar för att pris nivån på privata läkarstationer varierar med hundratals mark för samma tjänst. Val av läkarstation kan således stå dig dyrt.

Konsumentverket visar att framförallt priserna på laboratorie-,röntgen- och ultraljudsundersökningar varierar kraftigt. I undersökningen ingick taxorna vid 67 privata läkarstationer i Nyland.

Allmänläkarens arvode för en 20 minuters konsultation varierade mellan 90 och 250 mk. För specialistläkaren var prisgaffeln 120-450, d.v.s. som mest 330 mk! Läkarna får själva bestämma sina arvoden.

Laboratorieundersökningarna följer fasta taxor varför prisvariationerna är mindre än i fråga om läkararvoden. För konsumenten är det emellertid svårt att göra prisjämförelser eftersom de olika läkarstationerna och labben tillämpar olika sätt att prissätta likvärdiga tjänster, anser Konsumentverket. Exempelvis varierade priset på en omfattande undersökning av magsmärtor (inkluderandes två besök hos specialist, flera blodprov, urinprov och ultraljudsundersökning) mellan 1 626 och 2 615 mk. Det framkom också att pris nivån utanför huvudstadsregionen var något lägre än i H:fors, Esbo och Vanda. Fristående läkarstationer höll överlag lägre prisnivå än sådana som ingick i en samarbetskedja. De prismässigt förmånligaste laboratorietjinsterna hade Vita Terveyspalvelut Oy. €& P Ålandsbanken öppnar miljökont andsbanken tar miljön till hjälp i marknadsföringen. I december lanserades det s.k. Miljökontot, som är ett sparkonto med årlig ränta på 2,2 procent.Av denna ränta går 2 procent till deponenten som räntefri intäkt medan 0,2 procent är en bonus som Ålandsbanken skänker direkt till regionala naturskydds- och utvecklingsprojekt. Bonusen kan inte utdelas till deponenten utan projekten väljs av regionala kommittéer i huvudstadsregionen, Åboland, Birkaland, Österbotten samt på Åland. Från miljökontot kan ert avgiftsfritt uttag göras per År, i Övrigt tar banken en provision på en procent av uttagsbeloppet. 9 PE

UH LSNYfL

Utgiven i Forum nr 1997-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."