Utgiven i Forum nr 1997-12

Börskrascher och internationell riskspridning

av Anders Löflund Forum 1997-12, sida 25, 15.12.1997

Taggar: Teman: börsen

Börskrasche och internationell riskspridnin flera tidigare Pengar & Placering-inlägg har vi argumenterat för nyttan med internationell diversifiering av aktieplaceringar. I förra numret påpekade Eva Liljeblom att diversifieringsnyttan dock tenderar att minska under oroliga tider. När osäkerheten ökar, ökar också samvariationen mellan börser. Med andra ord kan nyttan av internationell diversifiering av placeringar minska just då när den mest skulle behövas! Kurserna på 5.g.s. alla världens börser föll ju mycket kraftigt i samband med ”Asien-kraschen’ kring den 28 oktober. De positiva överraskningarna från andra delar av världen uteblev. Ser vi på den kumulativa avkastningen (d.v.s. värdeackumuleringen av utlandsplaceringen) omkring oktober märker vi tydligt börskursraset den 28 oktober (se bild 1). Det marknadsviktade indexet över asiatiska länder har fallit med ca 30 procent under de senaste tre månaderna. De övriga fyra kurvorna i bild 1 är från toppen neråt räknat Finland, likavägd Norden, Europa och Morgan Stanley-världsindexet över alla utvecklade aktiemarknader. Bilden visar tydligt hur finska aktier - med Nokia i spetsen - steg kraftigt under de tre första veckorna i oktober men sedan rasade kraftigare än de bättre diversifierade alternativen. Det allra bäst diversifierade alternativet är världsindexet som under perioden uppvisar en negativ total avkastning på ca -4 procent p.g.a.sinAsienvikt. Märk dock den relativt sett låga kursrörligheten av världsindexet i bild 1! Placeringar utan Asien-exponering ligger vid ca 0 procent över tre månadsperioden. En bättre bild av hur riskerna utvecklades ser man genom att studera avkastningsvolatiliteten (som används som mått på den risk

Bild 1: Kumulativ avkastning i FIM 26.8-26.11.9 03.09. 10.09. 17.09. 24.09. 01.10. 08.10. 15.10. 22.10. 29.10. 05.11.

FORUM NR 12/9 placeraren är utsatt för). I bild 2 visas 15 dagars volatiliteten uttryckt i procent per år. Den högsta kurvan - och således högsta risken - har Finland som av dessa alternativ är den klart sämst diversifierade. Endast under de sista två veckorna har Asien-risken varit absolut sett högre än Finlandrisken. Världsindexet och Europaindexet har de lägsta riskerna men också de stiger från volatilitetsnivån 20 procent upp till nästan 40 procent p.g.a. oroligheterna från Asien i slutet av oktober. Endast den sista veckan börjar visa tecken på ett visst lugnande på de icke-asiatiska börserna. Finland-risken ligger fortfarande på en mycket hög nivå med en kortsiktsvolatilitet på hela 45 procent per annum.

Förutom den absoluta risknivån (volatiliteten) är också samvariationen mellan placeringarna viktig för diversifiering. Samvariationen anger hur börsernas rörelser sammanfaller. Bild 3 visar 15 dagars samvariationen med Asien-börserna (mätt som korrelationskoefficient). Bilden bekräftar att korrelationen mellan börserna numera ligger på en syn Anders Löflun är ekonomie doktor och tf. bitr, professor i finansiell ekonomi vid

Svenska handelshög skolan, Helsingfors.

Bild 2: 15 dagars avkastningsvolatilitet (d.v.s. risk) 1.9-26.11.97 i procent per annum

ONIY4dDVTJ nerligen hög nivå, t.o.m. över +0.80 (värdet +1 är maximum och då skulle börserna röra sig 1:1). Den kortsiktiga korrelationsrisken ökar markant i slutet av oktober från att ha varit nära noll, vilket innebär att för en kort tidsperiod före kraschen fanns S.8.5. inget samband alls till Asienbörsers rörelser.

Vad lär vi oss av allt detta? Jo, att placera i aktier är riskabelt hur väl diversifierad man än är. Diversifieringsnyttan förefaller faktiskt minska just då den mes 15.09. 22.09.

29.09.

10.11.

Bild 3: 15 dagars korrelation med Asien-börser (1=full korrelation, O=ingen korrelation skulle behövas.

MEN, det finns fortfarande avsevärda diversifieringsnyttor med riskspridning över olika länder jämfört med att hålla aktieplaceringarna endast i ett land, såsom t.ex. i Finland med sin stora Nokia-exponering.

Samma eller bättre avkastning till lägre risk tycks fortfarande gälla även vid verkligt turbulenta tider. 01.08 05.09. 11.09. 17.09. 23.08.

Datakälla för de tre bilderna: Morgan Stanley Equity Market index konverterade från USD indexvärden till FIM daglige 29.09.

03.10 09.10.

15.10.

81.10.

18.11.

24.11.

Utgiven i Forum nr 1997-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."