Utgiven i Forum nr 1989-13

EES i fokus

av Filip Hamro-Drotz Forum 1989-13, sida 14, 14.09.1989

Taggar: Teman: ekonomi

“MÅLSÄTTNING FÖR DE VÄSTEUROPEISKA LÄNDERNA:

DET EUROPEISKA EKONOMISKA OMRADE e västeuropeiska länderna bildar D historiskt ett enhetligt ekonomisk område. Kulturarvet är gemensamt, handels- och ekonomiska kontakterna har genom tiderna spunnit ett mycket fint nät mellan länderna. Ländernas handelsutbyte sker främst med övriga västeuropeiska länder.

Text: Filip Hamro-Drotz

Under de trettio senaste åren har dock ett nytt fenomen framtonat i Västeuropa — länderna i detta område har delats upp i två ekonomiska helheter: EG och EFTA. Världsdelen har löpt risk att bli ekonomiskt tudelat.

Som en konsekvens av den nya integrationsaktiviteten inom EG har denna ris 3

EG

Belgien Danmark Frankrike Grekland Holland Irland Italien Luxemburg Portugal Spanien Storbritannien Västtyskland

EFTA S Finland == Island Norge Schweiz > Sverig under de senaste åren ständigt ökat. EG beslöt 1985 att förverkliga sin egen inre hemmamarknad där ännu existerande tekniska, fysiska och beskattningshinder för ekonomisk samverkan skall elimineras. Av Vitbokens 279 åtgärder är ca hälften godkända, och det verkar som om det utsatta mälet att vid årsskiftet 1992—93 ha skapat möjligheter för fri rörelse av kapital. varor, tjänster och personer till stor del kommer att förverkligas.

Detta vore ju utmärkt lyckligt. eftersom denna utveckling skulle förbättra företagens konkurrenskraft, sporra ekonomin och därmed förbättra sysselsättning och välstånd.

Men detta arbete berör endast de tolv EG-länderna. De övriga västeuropeiska länderna — EFTA-länderna, till vilka även Finland hör — är inte inkluderade i detta arbete.

För att säkerställa att den historiska europeiska ekonomiska helheten skall kunna bestå, krävs konkreta åtgärder. För detta behövs initiativ och aktivitet framför allt från EFTA-håll, eftersom EG helt förståeligt är främst intresserad att förverkliga sin egen inre marknad. Stor aktivitet har även kunnat skönjas under de senaste åren. 1984 gjorde EG och EFTA-länderna ett gemensamt uttalande, den sk Luxemburg-deklarationen, om behovet att knyta ännu närmare kontakter mellan parterna. I denna deklaration nämndes för första gången uttrycket EES, mao European Economic Space.

Målsättningen med EES är att få till stånd en tillräckligt långtgående liberaliseringsprocess i hela Västeuropa jämfört med EG:s interna hemmamarknadsprocess, Man försöker undvika att de ekonomiska aktiviteterna osv i EFTA-länderna ställs i en försämrad situation jämfört med aktiviteterna i EG-länderna då den inre hemmamarknaden förverkligas.

Ursprungligen var EES närmast ett arbetsnamn för dessa intentioner. Efter Luxemburg har parterna i ett otal ämbetsmannagrupper arbetat för att avskaffa närmast tekniska handelshinder i Västeuropa. Många delresultat har även årligen uppnåtts. Målet är att kapital, varor, tjänste fortsättning på sid 2 1 13/1989

FORUN

Utgiven i Forum nr 1989-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."