Utgiven i Forum nr 1973-13

Effektiv databehandling med paketlösningar

av Gunnar Nyström Forum 1973-13, sida 38, 05.09.1973

Taggar: Teman: databehandling

e Vid senaste årsskifte svarade ADB-cheferna i trettiofem finländska företag på hur generella administrativa ADB-tillämpningar användes i deras företag. Det visade sig att det var de aktiva som kände till de möjligheter som paketlösningar öppnade — de passiva hade ofta inte ens hört talas om färdiga tillämp ningar (underbetyg åt ADB-marknadsförare?).

  • Fil mag Gunnar Nyström gjorde undersökningen. Han tror här att ”skräppaketen” automatiskt kommer att gallras bort med tiden till förmån för de hög klassiga tillämpningslösningarna.

Effektiv databehandling med paketlösningar

En paketlösning av ett databehandlingsproblem är en mängd generella program som utarbetats systemtekniskt, så att flere olika användares fordringar tillgodosetts inom en och samma tillämpning. De generella tillämpningarna, som i mera vardagligt språkbruk brukar kallas paketlösningar, är något relativt nytt inom databranchen, inte bara i Finland utan i hela världen. Själva idén om generella ADB-tillämpningar framkastades i den internationella fackpressen i början på 1960-talet. Det var ungefär samtidigt, som den automatiska databehandlingen gjorde sitt intåg i Finland i större skala.

Paketen lanserades ursprungligen av de amerikanska programmerings- och planeringsföretagen (softwarehouses), som livnärde sig på att ge ADB-assistans åt hugade användare. Samtidigt började de också göra programpaket, som de marknadsförde med rätt stor framgång. Det var möjligt att göra sådana paket eftersom uppdragsgivarna ofta hade likartade behov. En annan kategori tillämpningar, som dök upp samtidigt var de, som maskinleverantörerna hade till hands för sina kunder. Skillnaden var vanligen den, att de paket, som producerats av programhusen kunde köras på olika datormärken medan maskinleverantörens paket enkom var avsedda för egna datorer. Att många av programhusen specialiserade sig på IBM-orienterade tillämpningar berodde på IBMs stora marknadsandel på datorsidan.

Tre pakettyper

Någonting revolutionerande har det inte hänt på den internationella marknaden, sedan dessa paket började uppenbara sig, Det enda märkbara är att paketen nu också har nått Finland. Inte bara i form av import. Man kan också skönja en stigande inhemsk produktion.

Det finns olika typer av paketlösningar. De kan delas upp efter omfattning i a generella tillämpninga b allmänna progra c allmänna moduler.

De generella tillämpningarna är som sådana färdiga att tas i bruk. De är alltså helheter, som utför databehandling inom ett förutbestämt område. Tillämpningarna är ofta sådana att användaren kan med hjälp av parameterkort bestämma på vilket specifikt vis uppgiften skall utföras. Detta är vanligen det enda större arbete, som behövs för att ta tillämpninge 3 i bruk. Tillämpningarna förutsätter vanligen att de manuella rutinerna, som föregår och följer efter den automatiska databehandlingen, är väl utvecklade och framför all definierade. Till de allmänna programmen måste den enskilda användaren i allmänhet lägga till egna inläsnings- och utskriftsrutiner. Ibland måste till och med de enskilda programmen bindas ihop av användaren för ått helheten skall fungera. Med andra ord: denna typ av databehandling fordrar alltid någon typ av planerings- och programmeringsarbete innan helheten fungerar. Alltid är det inte ens fråga om en helhet, utan det kan röra sig om en del till ett annat större system. De allmänna modulerna är små rutiner, som kan inkluderas i de flesta program i en eller annan form. Deras uppgift är alltid att förenkla programmeringsarbetet och ibland endast standardisera driftverksamheten. Denna sistnämnda grupp brukar man inte räkna till släkten generella tillämpningar, trots att de i verkligheten hör hit. Också i denna artikel förbises de i fortsättningen. En generell ADB-tillämpning är helt allmänt alltså en mängd färdigt testade och dokumenterade programhelheter, med varierande flexibilitet när det gäller inmatat och utproducerat material samt operationsregler. En generell tillämpning är vanligen avsedd att helt täcka ett område av ett företags databehandling. De tre vanligaste orsakerna till varför företag har fastnat för en generell tillämpning är: a problemen inom olika tillämpningsområden är ofta likadana b planerings- och programmeringskostnaderna är en betydande del av alla databehandlingskostnader (enligt vissa undersökningar ungeför 40 procent av totalkostnaderna) c företagen har blivit mer kostnadsmedvetna även ifråga om datautgifter.

Inhemskt favoriseras En bild av situationen i Finland hur den såg ut kan man bilda sig på basis av de resultat undertecknad erhöll som svar på tio frågor angående generella administrativa ADB-tillämpningar, som ställdes till olika företags ADB-chefer. Av de 35 företag som svarade meddelade kring årsskiftet 1972—1973 sjutton att de redan tagit i bruk åtminstone en generell tillämpning. Bland den som använde sig av dessa paketlösningar fanns fem företag, som var verkliga storanvändare med finländska mått mätta. De använde i medeltal var och Vänd!

Forum 13/1973

Utgiven i Forum nr 1973-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."