Utgiven i Forum nr 1987-02

Egen verkstad väl värd priset

av Christer Ekebom Forum 1987-02, sida 11-12, 05.02.1987

Taggar: Bolag: Finnair Teman: flygplansindustrin

Den andra stora produkten vid Nyslottfabriken är trolleys (serveringsvagnar). Årsproduktionen på 300—400 trolleys går uteslutande till att täcka det egna bolagets behov. Också här är tillverkningsmaterialet i huvudsak kompositskivor. Finnair har inte heller för avsikt att försöka erövra andra marknader eftersom konkurrensen redan är hård bland de andra tillverkarna.

Kabinsimulator

En produkt som Niinimäki hoppas mycket av är kabinsimulatorn för utbildning av flygplanspersonal, bl a vid krissituationer. Hittills har fabriken i Nyslott och Vandaenheten totalt levererat sju simulatorer. Förutom det egna bolaget är köparna SAS (4) och McDonnell Douglas).

Åtminstone i det här skedet tillverkar Finnair, på ett undantag när, simulatorer endast till sådana plan man själv flyger med Någon ATR-42-simulator har inte ännu varit aktuell. Men, enligt Niinimäki, finns det inget hinder för att inleda produktion.

— Själva produktionen innebär inget större problem. Men för våra konstruktörer innebär planeringen av varje simulator ett enormt arbete. Ingen simulator är nämligen exakt likadan som en annan. Och vi kan inte heller ge ut planeringsarbetet på entreprenad eftersom allt flygplanskunnande finns hos oss.

Kapaciteten förbättras dock märkbart under nästa budgetår då CAD-CAM-systemet blir fullständigt. Det innebär bl a att schabIoner och handfräsar kan läggas på hyllan. Datorerna kommer att finnas vid de tekniska avdelningarna i Vanda.

Växande marknad

Tillverkningen är inte kontinuerlig och för tillfället finns ingen simulator under arbete på grund av att efterfrågan på världsmarknaden är liten.

— Men jag räknar med att marknaden växer betydligt i och med att luftfartsmyndigheterna, runt om i världen, ökar krave fortsättning på s 23

En DC-10 intagen för service är en rätt imponerande syn. Servicehallen är 18 meter hög för att rymma planets roderparti. Höjden motsvarar ungefär ett femvånings hus.

FORUN 2/1987

Disponent Aarre Niinimäki hoppas få leverera pentryn också till Saab-340.

Pentryn till ATR-42 är huvudprodukten vid Finnairs Nyslottfabrik. Modulen, som tillverkas av kompositskivor och aluminium, är ett resultat av gediget hantverk,

På tapetserarverkstaden tillverkas bl a ovantåg till flygfåtötljer.

Egen verkstad väl värd priset

Teknisk service spelar en stor toll I FInnoirs verksamhet. Av totalt drygt 5 000 anställda vid bolaget arbetar nära 2 000 inom den tekniska sektorn. Deras uppgift är att se til ot flygplanen Tekniskt är flygdualiga.

ce. Om någonting går fel där uppe, börjar goda råd bli mycket dyra. Det gäller därför att se till att eventuella fel upptäcks och åtgärdas redan innan planet lyfter. Varje plan genomgår mellan flygturerna en rutinkontroll på startplattan eller i hanga E: flygplan kräver regelbunden servi ren. I första hand är det motorer och manöverorgan som granskas.

Men denna sk linjeservice måste komp!etteras med en regelbunden grundligare service varvid hela flygplanet genomgår en mycket noggrann kontroll.

vän 1 fortsättning

En fråga som osökt inställer sig är: är det nödvändigt för Finnair att ha en fullt utbyggd egen servicefunktior? I första hand är det den ekonomiska nyttan som ifrågasätts. Pekka Pohjolainen vid flygplansverkstaden, anser att Finnair är mycket väl betjänt av egen servicefunktion. Man bör komma ihåg att Finland geografiskt ligger rätt avlägset från de större servicepunkternå i Europa och USA. Servicen löper mycket smidigare om den kan göras på hemmaplan. Och den blir också billigare än köpt service. En förutsättning är dock att överloppskapaciteten kan säljas till utomstående.

Av den totala servicekapaciteten är idag cirka en tredjedel överlopps och åtminstone hittills har den gått bra att sälja till utomstående. Om man inte skulle sälja tjänster till andra flygbolag, borde rman istället minska på arbetsstyrkan, men därmed skulle servicen också ta längre tid, vilket är mycket oekonomiskt.

Viktigt med snabb service

Ett exempel på detta är den DC-10 som för tillfället är intagen för en totalrenovering. Planet flyger normalt på Tokyo-rutten och den rutten sköts nu med ett annat plan som inte har samma långdistanskapacitet. Detta betyder att planet inte kan bokas fullt. Renoveringen av DC-10an beräknas räcka ungefär fyra veckor. Med mindre presonal skulle ståtiden bli längre och Finnair skulle tvingas flyga med reducerad fraktkapacitet en längre tid.

Den egna servicefunktionen är också en väsentlig del av Finnairs säkerhetsfilosofi. Personalen känner flygplansflottan mycket bra och samarbetet med driftspersonalen fungerar utmärkt. Servicen blir därmed effektivare och eventuella fel och brister, som kanske är tämligen specifika för våra förhållanden, upptäcks och åtgärdas snabbt. Statistiken visar också att antalet tekniska olyckstillbud under arift för Finnairs flygplan är mycket litet. Passagerarna kan känna sig trygga i Finnairs plan och en stor del av denna trygghet kan tillskrivas det effektiva underhållet.

12

Kontinuerlig bevakning

Underhållet är ingen statisk funktion som upprepas med jämna mellanrum. Under flygningarna registreras hela tiden många slags data från framför allt motorerna. Dessa data sammanställs till statistik varienom avvikelser från det normala snabbt märks. Regelbundet tas också prov av bland annat oljorna i motorerna. Oljans beskaffenhet analyseras mycket noggrannt varvid man snabbt upptäcker exempelvis läckande tätningar eller andra symtom på slitage. Alla dessa kontroller utförs kontinuerligt av linjeservicen.

Nästa år kommer Finnair att installera satellittelefoner i sina flygplan. Dessa telefoner är avsedda att betjäna passagerarna, men också besättningen kan ha nytta av dem. Om det ombord på ett plan — var det än befinner sig i världen -— uppstår något fel, kan besättningen få direkt kontakt med servicefunktionen i Helsingfors, som i sin tur kan ge nyttiga råd för vidare åtgärder eller planera lämplig service när planet återvänder till Finland.

Planeringen viktig

På basen av egen statistik och erfarenhet samt tillverkarens rekommendationer planerar Finnair servicen på sina flygplan. I viss mån styrs servicen också av myndigheterna. Luftfartsstyrelsen måste godkänna varje serviceplan och om Finnair exempelvis vill göra intervallen för totalrenoveringen längre, bör luftfartsstyrelsen godkänna förändringen.

Likaså kan myndigheterna påbjuda åtgärder om vilka det fattats internationella beslut. Detta kan komma ifråga bland annat om det visar sig att en flygolycka någonstans i världen berott på ett konstruktionseller materialfel i ett flygplan.

Tillverkaren utvecklar hela tiden sina konstruktioner och det förekommer att olika komponenter i ett flygplan byts ut mot modernare konstruktioner.

I samband med den grundliga servicen blir hela flygplanet föremål för granskning. Det förekommer ibland korrosionsskador på själva plankroppen eller i de hydrauliska systemen.

Alltid överraskningar

Vid en totalrenovering består det totala arbetet till 20—25 procent av arbeten som förorsakas av fel och skador som upptäcks först vid renoveringen. Tidigare plockades flygplanen ner i så små delar det överhuvudtaget var möjligt, men idag behöver man inte vidta så radikala åtgärder. Med hjälp av röntgenfotografering och ultraljudsundersökningar kan man upptäcka många materialfel utan att konstruktionen behöver plockas isär. Dessa kontroller kan dessutom vid behov utföras i samband med linjeunderhållet om man har skäl att misstänka något materialfel. I samband med totalrenoveringen granskas planet av speciella övervakare som protokollför sina iakttagelser och påbjuder åtgärder vid behov. I allmänhet förekommer några hundra dylika reparationspåbud.

Helheten avgörande

Då Finnair besluter om inköp av nya flygplan, spelar servicefunktionen en central roll. Kostnaden för nyanskaffningen består inte bara av inköpspriset. I totalkostnaden måste man också inkludera kostnaden för underhållet. Om bolaget köper en helt ny plantyp, kan köpet innebära stora investeringar I serviceverkstäderna. Den befintliga verktygsuppsättningen kanske inte alls passar in i det nya flygplanets standard. Detta är fallet bland annat om flygplanet råkar vara byggt enligt millimeterstandarden i stället för tum I detta avseende är en viss ljusning i sikte. De europeiska tillverkarna verkar vara benägna att överge millimetersystemet till förmån för tumsystemet, som är allenarådande på den amerikanska marknaden.

Den servicekapaci har, är utbyggd med per. De modernare på serviceinsats, varfö tet som Finnair idag anke på äldre plantyanen kräver en lägre Finnair numera ka sälja servicekapacite till andra bolag.

Pekka Pohjolainen konstaterar att samarbetet mellan olika flygbolags serviceenheter fungerar mycket bra. Det betyder att fel som uppträder i olika flygplanstyper mycket snabbt kommer också till andra flygbolags kännedom, liksom också åtgärderna.

— Detta vinner alla på, framhåller Pekka Pohjolainen.

Konservatismen ännu stark

Manöverdonen består för det mesta av helt mekaniska vajersystem. Man kan fråga sig hur detta är möjligt i dessa elektronikens tider. Pohjolainen anser att detta enbart beror på konservatism och en ingrodd misstro mot allt nytt. Men i till exempel Airbus 320, som är en helt ny plantyp I Finnairs flotta, sköts manövreringen elektroniskt och det mekaniska arbetet utförs hydrauliskt.

Christer Ekebom 9 I samband med den grundliga genomgången av planets funktioner är motorerna föremål för en mycket ingående och noggrann granskning.

211987 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1987-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."