Utgiven i Forum nr 2007-05

Ekonomisk tillväxt förutsätter jämställdhet

av Karita Bekkemellem Forum 2007-05, sida 44, 24.05.2007

Taggar: Teman: politik

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2087

Karlta Bekkemellem är barn- och jämställdhetsminister i Norge.

Ekonomisk tillväxt förutsätter jämställdhet

Inom en nära framtid kommer störstadelen av länderna i Europa att lida av brist på arbetskraft och en ökande andel av befolkningen kommer att bestå av personer över 65 år. Andelen som jobbar kan bli för liten. Europa står inför två huvudsakliga utmaningar: Den första är att se till att det föds fler barn. Den andra är att fler måste arbeta, och arbeta längre. Lösningen på problemen ligger i hur vi ser på familjen och på jämställdhetien nära kombination med arbetsmarknadspolitik, och därmed somen del av en stor modern tillväxtstrategiför regionen. Vi måste såväl öka nativiteten som uppnå en inkluderande arbetskultur.

För att uppnå en genusekonomi måste det ske en omfördelning av makt, omvårdnad och jobb. Det kommer att mötas av motstånd. Människor ger sällan frivilligt bort makt. Det finns motkrafter till en sådan utveckling, och dessa måste bli utmanade, Men en omfördelning av makt, omvårdnad och jobb är den enda hållbara utvecklingen för vår region.

I Norge vet vi att det finns ett positivt samband mellan arbetande kvinnor och fertilitet. Norska kvinnor ligger med 1,9 i topp i Europa vad gäller födelsetal. Det har inte varit så högt sedan 1991. Samtidigt deltar 69 procent av de norska kvinnorna mellan 17 och 74 år i arbetslivet, och delar tätplaceringen i Europa med Sverige och Island, Om vi endast ser till mammor med minst ett barn under 15 år deltar 81 procent i arbetslivet. I de nordiska länderna där det är möjligt att kombinera arbete med familjeliv, tenderar såväl kvinnligt deltagande i arbetsmarknaden som nativitet att vara högre än iländer där kvinnor måste välj mellan att antingen jobba eller skaf- J äm st äll dhet ä a barn.

bestämmer om de stora finansiella resurserna i Norges näringsliv hittas å kvinnor på chefsposition.

steg för att ändra på detta. Vi är det örsta och veterligen det enda lan naden. När man tittar på vilka som för en mo dern och rättvis välfärdssta — det är inte ett Regeringen har tagit ett radikalt re sultat a välfärdsstaten det i världen som har en lag om könsrepresentation i börsnoterade företag (från första januari 2006) och i statsägda bolag och affärsverk (från första januari 2004). Personligen är jag för kvotering. Det handlar inte om att ersätta kompetenta män med mediokra kvinnor, utan om att rekrytera skickliga kvinnor som ersätter mediokra män. Män på ledande positioner har sina egna rekryteringsmetoder.

I januari 2007 uppfyllde 38 procent av alla 525 börsbolags styrelser de nya kraven, men ännu saknar 28 procent av bolagen en kvinnlig styrelsemedlem, Norge är fullt av kompetenta välutbildade kvinnor, så jag utgår från att de krav som lagen ställer lätt borde kunna uppfyllas inom utsatt tid.

I de statsägda bolagen är fördelningen nu 40-6 i medeltal. Frånvaron av kvinnor som ekonomis ka beslutsfattare är ett problem för både affärer och industri och dessutom för tillväxten,

Den regering som jag ingår i betraktar lagstiftningen om kvinnor i bolagsstyrelser som ett viktigt steg mot jämställdhet i ekonomiskt beslutsfattande, ett rättvisare samhälle och en jämnare fördelning av makt. Vi ser det också som en viktig faktor för att skapa välfärd i samhället.

Jag tror starkt på att om vi använder alla tillgängliga mänskliga resurser kommer det att skapas mångfald, som ger kreativitet och som i sin tur för med sig ekonomisk tillväxt.

Det gläder mig att stora aktörer inom utveckling, däribland Världsbanken som genom att implementera sin Gender Action Plan, nu fullständigt erkänner antagandet att det är smart ekonomi att ge ekonomisk makt åt kvinnor. Jämställdhet är hörnstenen och en grundvärdering för en modern och

De ekonomiska resurserna för- hö rnstenen och eM rättvis välfärdsstat - det är inte delas mellan kvinnor och män uti- MN M ett resultat av välfärdsstaten! Ndvarderin från deras deltagande i arbetsmark- gru dv de 8 Moderna samhällen behöve kunna utnyttja alla mänskliga resurser, med personliga kvaliteter, utbildning och färdigheter oavsett kön. Både kvinnor och män måste ha möjlighet att delta i arbetslivet, det sociala livet och familjelivet. m

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."