Utgiven i Forum nr 2007-05

Fortsatt högkonjunktur

av Mats Kockberg Forum 2007-05, sida 16, 24.05.2007

Taggar: Teman: ekonomi

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2087

GALLUP

Fortsatt högkonjunktur

IH Prognos-Forum. Cheferna för de finländska storbolagen ser få tecken på att ekonomin avmattas under den kommande halvårsperioden.

MATS KOCKBERG/INTERPERSONA TEXT Den entydiga slutsatsen av vårens PrognosForum är att vd:arna för de största finländska företagen räknar med en fortsatt stark konjunktur. Det ser bra ut för landets ekonomi och det samma gäller företagsledarnas syn på det egna företaget - även om optimismen på den punkten något avtagit sedan i höstas. Konsultbolaget INTERPERSONA utförde konjunkturenkäten för Forums räkning i månadsskiftet april/maj. Prognos-Forum består av fyra enkla frågor som riktas till vd:arna för de drygt 400 största finländska företagen. Enkäten görs som en webbaserad undersökning. Undersökningen uppgörs, administreras och analyseras av In 100

Hur tror Ni att den allmänna ekonomiska situationen Finland utvecklas under de kommande sex rnånaderna terpersona, Av de tillfrågade vd:arna svarade 21 procent på enkäten. Prognos-Forum har utförts två gånger årligen sedan starten år 1993 och detta är den 28:e undersökningen. Nästa Prognos-Forum görs i månadsskiftet oktober/november 2007.

Brist på byggare. JOUKO KANGASNIEMI, ekonoMist på FINLANDS NÄRINGSLIV EK, anser att resultaten från vårens Prognos-Forum ligger väl i linje med EK:s egen konjunkturbarometer från maj 2007.

“Gallupen visar att företagen väntar att det gynnsamma konjunkturläget fortsätter stabilt. Den starka världsekonomin återspeglas i Pro gnos-Forums svar eftersom merparten räknar med att faktureringen ökar”. säger Kangasniemi. Antalet anställda har enligt EK ökat såvälinom byggbranschen, industrin som servicesektorn. Antalet arbetsplatser väntas öka bland annat inom teknologiindustrin. Inom byggbranschen är bristen på kompetent arbetskraft stor. “Företagen fortsätter enligt Prognos-Forum att rekrytera personal, men andelen företag som planerar att öka sin personalstyrka har ändå minskat en del jämfört med senaste undersökning. Tillgången på arbetskraft är en av de centrala utmaningarna inför framtiden. Redan nu råder det brist på kompetent arbetskraft inom många branscher”. säger Kangasniemi. m

Hur utvecklas Ert företags fakturering under de kommande sex månaderna - LE 75 50 50 25 25 0 kol kol A 9 2 8 ITS SH 5 FS 5 SS 5 S&S 5 SS FI &

Stabilt i den finländska ekonomin

Fortsatt goda tider för Finland. Så kunde man konkludera företagsledarnas svar på frågan om hur man tror att det ekonomiska läget utvecklas under nästa halvårsperiod. Resultatet i vårens enkät är på den punkten i praktiken exakt identiskt med utgången senaste höst. De globala signalerna är fortsättningsvis positiva. Hemma har den nya regeringen hälsats välkommen av näringslivet. Konsumenterna spenderar fortsatt friskt. Allt detta skapar framtidstro - åtminstone fram till årsskiftet …

Lätt dämpad optimism för egna affärer Företagsledarna ser optimistiskt på utsikterna för det egna bolaget. Två tredjedelar räknar med att faktureringen kommer att öka under de följande sex månaderna. Andelen är fortfarande mycket hög men dock 7 procentenheter lägre än i månadsskiftet oktober/november. Signalen är svag men märkbar och antyder att vissa chefer observerar tecken på avmattning. Någon allmän nedgång i den ekonomiska aktiviteten ser det i ljuset av vårens Prognos-Forum inte ut att bli under senare hälften av 2007.

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."