Elektronik på toppnivå

av Sten von Hellens Forum 1969-13, sida 13-14, 03.09.1969

Taggar: Personer: Jorma Wallasvaara Teman: elektronik

Elektronik på toppnivå

Det hela började år 1950 med 4000 mark som banklån och en villig fader som gick i borgen. Den första produkten från Jorma Wallasvaaras enmansföretag var en fuktighetsregulator för textilindustrins torkugnar — sedan blev det silotermometrar och andra värmetekniska mätinstrument. Ute i världen satte i början av 1950-talet den stora uranruschen in. Oy Wallac Ab ville vara med om den och så började man år 1954 tillverka små geigerräknare för uranprospektering. Det var den första produkten i en serie kärnelektroniska produkter som skapat Wallac ryktbarhet på världsmarknaden.

När man försökte sälja de första geigerräknarna till försvarsmakten ville den presumtiva köparen inte riktigt tro på det nya företagets möjligheter att tillverka kvalitetsprodukter. Man var inne i efterdyningarna av VWVihuri-flygplansrabaldret. Det allmänna tänkesättet var — varför köpa dåligt inhemskt när man kan få bra utländska produkter. Men Wallac lyckades övertala försvaret att prova geigerräknarna. Det gav Wallac en bas att bygga på och möjligheter att utveckla sin verksamhet. Från första början insåg Jorma Wallasvaara att det produktsortiment som han hade förutsatte en intensiv export, om företaget överhuvud skulle kunna expandera. I mitten av 1950talet kom exporten i gång. Man lyckades bland annat med konststycket att sälja geigerräknare till amerikanska reaktorer och forskningsinstitut. Exporten var till en början ett slags slumpskytte. Ett parti hit — ett annat dit. Man försökte på många olika sätt men det brast i planmässighet. Nu har företaget över 40 representanter som är fackmän inom elektroniken och inte bara försäljare av de produkter som Wallac tillverkar. Wallac har utvecklats från en hobby-firma till norra Europas ledande företag på sitt område. Den utvecklingen har till största delen berott på att man inom Wallac redan tidigt insåg att Finland var för litet som marknad. Finland förslår som experimentmarknad, Norden är hemmamarknad och övriga världen är den egentliga exportmarknaden. — Hur bearbetar ni marknaden? — Vi försökte till en början gå cocktailvägen till beställningarna, med det menar jag att vi genom informationstillfällen försökte sälja en produkt direkt från ritbordet, men det gick inte. — Mean kan inte gå ut från det att kunden skall komma till en och man själv sitter och vänter på kunden. Genom att flitigt vara med på internationella mässor har vi lyckats skapa kontakter inom facket. För en mera direkt försäljning har vi skaffat en utställningsbuss som har ambulerat från sjukhus till universitet och högskolor över hela Europa. Det är viktigt att kunden skall få se med egna ögon och känna med egen hand, med det menar jag att han skall kunna handskas med apparaterna och verkligen pröva vad de går för. — Vad är hemligheten med Wallac’s framgång? -— Det är konkurrenskraftiga artiklar, artiklar som både till pris och egenskaper är det förmånligaste på marknaden. När det gäller försäljningen har vi också fäst mycket stor vikt vid försäljningspersonalens yrkeskunskap — både på det vetenskapliga och det försäljningsmässiga planet. — Att planera och leda en försäljning är också ur vår synpunkt mycket viktigt. Vi måste veta på förhand vad som finns, vad som borde finnas och vad som är önskedrömmen i fråga om produkterna på marknaden. Dessutom är vissa detaljer av Vänd!

Jorma Wallasvaara, mannen bakom Wallac poserar här vid bolagets försäljningsschlager, vätskescintillationsräknaren.

Forum 13/69 13

Elektronik på toppniv vikt — jag har t.ex. personligen drivit på det att ytfinishen på våra produkter är så hög som möjligt. Dessutom är det självklart att vi måste vara i stånd att erbjuda service på de produkter som vi säljer.

— Vi har också varit tvungna att gå över från det gamla prototypsförfarandet till en mera modern metod. Vi har helt enkelt inte mera tid att offra ett par tre år på att utveckla en ny prototyp. Det går om man vill att redan på konstruktionsstadiet komma underfund med om en produkt fungerar eller inte. Det är bara en fråga om noggrannhet i planeringen. Hittills har man byggt s.a.s. på en höft — sen har man testat prototypen och sett efter om den fungerar eller inte. Inom vå . FAKTA OM OY WALLAC A e Grundat: 1954 i Åbo. + Årsomsättning: 1959 183000 mk, 1968 3,4 miljoner mk, beräknad omsättning 1973 10 miljoner mk. + Produkter: Värmeteknisk apparatur, kärnfysiska mätapparater, med en vätskescintillationsmätare som stor försäljningsschlager.

  • Ägare: Jorma Wallasvaara och LKB Medical, sedan årsskiftet på fifty-fifty-basis.

  • Mannen bakom det hela: Jorma Wallaswaara, född 1929, sex klasser i läroverk, arbetat i Sverige som radiomontör, självlärd på elektronikens område och huvudansvarig för Wallacs produkter. O

VÄTSKESCINTILLATIONSRAKNAREN:

Användningsområde: Inom den biokemiska grundforskningen och på sjukhusen.

Arbetsmetod: Genom att man ersätter det naturliga vätet med radioaktivt väte, tritium, och det naturliga kolet med radioaktivt kol 14 kan man bestämma mängden av organiska ämnen med en känslighet av 10—11 g. d.v.s. en billiontedels gram. Scintillationsräkningen grundar sig på att man löser det radioaktiva provet och scintillationsämnet i samma lösningsmedel. Den radioaktiva strålningen ger ljusimpulser som sedan avläses med ljuskänsliga rör och signalen går till en analysenhet. Efter analysenheten är en radskrivare inkopplad. Vätskescintillationsräknaren som Wallac tillverkar representerar just nu den absoluta toppen av vad som produceras i världen. Känsligheten är mycket stor, man kan mäta mängder av ett billiontedels gram. Denna egenskap har gjort att räknaren speciellt lämpar sig för biokemisk grundforskning. Inom medicinen är det också av mycket stor vikt att man får möjligheter att mäta mycket små mängder av olika ämnen.

14 Forum 13/6 bransch har vi inte råd med ett så långsamt förfarande.

Ett exempel: från det att idén kläcktes tog det nio månader tills vi hade den första vätskescintillationsräknaren ute på marknaden.

En skötesynd hos finländska företag som vi har försökt undvika är den, att man vanligen inte har tillräckligt informationsoch handledningsmaterial på kundens språk. Det kravet har vi försökt tillmötesgå. Våra små försäljningsresurser har varit en black om foten. Det är förklaringen till att det svenska bolaget LKB-Medical har övertagit femtio procent av aktiestocken i Oy Wallac Ab. Det ger oss möjligheter att genom samarbete med LKB-gruppen erövra ett land i stöten och vi är fast beslutna att erövra Europa med våra produkter. LKB ger oss den extra breda bas som vi behöver för det.

— Vi ser inte på LKB som lilla bror på storebror. Allt beror på oss själva. Om vi orkar arbeta kommer vi att gå betydligt längre än vad som varit möjligt på egen hand. Vi väntar oss att omsättningen skall tredubblas på fem år. Samarbetet med LKB ger dessutom möjligheter att skapa produkter som är ännu bättre än förut.

— Vad är det viktigaste i produktutvecklingen — Det är att man inte ställer för låga fordringar på sig själv och utvecklingsarbetet. Man får inte säga att det eller det är omöjligt att göra — det gäller att åtminstone försöka och då märker man att det går att komma betydligt längre än vad man trott. Det är också viktigt att man så långt som möjligt går in för specialisering.

— Hur kom ni att satsa på elektronikindustrin — Jag tror, som jag redan sade, på en specialisering inom elektroniken. Det är en bransch som kräver förhållandevis lite kapital och som dessutom avgjort har framtiden för sig. Ingenjörs- och teknikerutbildningen i vårt land är på hög nivå internationellt sett. Det att vi har kunnigt folk ger oss möjligheter att satsa på verkligt komplicerade produkter. Kunskap och kvalitet är nånting som vi absolut måste ta tillvara. Om vi utvecklar en specialinriktad elektronikindustri i vårt land har den verkligt goda chanser att slå sig fram på världsmarknaden. — Det att vi inte är någon gammal nation på elektronikindustrins område anser jag enbart vara en fördel. Vi sjunker inte lika lätt in i sådana tankegångar som att »så har man inte gjort tidigare och därför kan vi inte heller».

— Utvecklingen inom elektroniken är oerhört snabb, en produkt kan bli hopplöst föråldrad på tre till fem år och säkert inom tio år och då är det bra att vi inte har någon tradition som skulle bromsa ett nytänkande inom branschen.

— Hur ser ni på samarbetet med vetenskapsmännen — Det är a och o för oss i Wallac. Vår produktion bygger ju till största delen på instrument och redskap som skall användas av dem. Vi måste veta vad vetenskapsmännen vill ha och allra helst vad de vill ha om några år. Därför kommer vi att grunda ett vetenskapligt råd vid Wallac som kommer att bestå av vetenskapsmän vid universiteten. Rådet skall arbeta med och för oss och det kommer att stå i kontakt med motsvarande råd i Sverige och andra länder. Genom att få veta vad vetenskapsmännen vill ha och vad de behöver för instrument kommer vi att kunna vidareutveckla våra produkter i rätt riktning. Sten von Hellens

Utgiven i Forum nr 1969-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."