Exercisreglemente med knektmentalitet eller sunda ledarprinciper?

Forum 1969-13, sida 10-11, 03.09.1969

Taggar: Bolag: Kiirunavaara Ab (LKAB) Personer: A. Rautavaara Teman: företagande

Undervisningsrådet A. Rautavaara:

Exercisreglemente med knektmentalitet eller sunda ledarprinciper — Några kommentarer till det svenska storföretaget LKAB:s 31 teser gällande ledarskap

Då fan läser bibeln opererar han med trick som omfattar bland annät generalisering, semantiska förvrängningar av ord och begrepp, plockandet av detaljer från ett större logiskt sammanhang och en ordagrant satanisk konst att göra vitt till svart. Allt detta har det svenska storföretaget Luossavaara—Kiirunavaara Ab (LKAB) förmodligen lärt sig efter att ha 1967 fastspikat sina 31 teser om Iedarskapsprinciper. Enligt den socialdemokratiska pressen, och då särskilt »Aftonbladet», försökte LKAB hemlighålla sina teser. Det påstås bland annat, att koncernens direktör skulle ha sagt, att »det finns ingen anledning att fråga arbetarna vad de tycker om ledarutbildningen. Om man arbetat 20—30 år inom det här området måste man väl veta huru arbetare tänker». Trots en synbarligen effektiv informationsspärr råkade de numera mycket utförligt ventilerade 31 teserna i händerna på »utomstående», och då var det färdigt. Debatten blev både frän och hård. Några axplock gällande LKAB:s 31 teser e Aftonbladet: »knektmentalitet», »exercisreglemente», »att ifrågasätta order är liktydigt med sabotage».

e Dagens Nyheter bidrog till debatten med kåsören Red Top’s kommentarer omskrivna till regler för hans trogne chauför Jenkins.

Kåseriet börjar med orden »När jag såg att envoyén Arne S. Lundberg vid det statliga företaget LKAB låtit en amerikansk expert utarbeta en handbok i arbetsledarskap som innehåller en massa teser om hur personalen skall bete sig, blev jag liksom tokig av avundsjuka och skrev omedelbart ned en handledning i hur min trogne chaufför Jenkins bör uppträda.»

Sedan tolkar han LKAB:s teser i följande stil:

Tes 2 »Jenkins skall icke hava någon annan vilja än min.»

Tes 4 »Det åligger Jenkins att varje morgon hälsa sin herre genom att rulla sig i stoftet på sin buk (mage).»>

Tes 7 »Jenkins framgång är beroende av min framgång.»

Tes 10 »Om jag befaller Jenkins att stanna bilen på en plats där parkeringsförbud råder, skall han själv ta ansvaret härför.»

Tes 19 »Vid de tillfällen då passagerarna i bilen tillhör vänstergrupper skall Jenkins dua sin chef på ett demokratiskt fullvärdigt sätt. e Direktör Arne Hultqvist i Ekonomisk Företagsledning: »Så vitt jag förstår kan det här arbetet (de 31 teserna) ha gjort nytta för att avhjälpa företagets brister. e Direktör Hans Robertsson (konsult): »Men när ett företag gör en så här stor satsning tycker man att det borde ha mera av lärdomarna från de senaste decenniernas forskningsresultat.» (Författaren av denna artikel instämmer! e Intendent Arne Derefelt: »Som sådant tror jag det (de 31 teserna och arbetet bakom dem) kan ha gjort god nytta. — Men vill man använda teserna som ledarskapsprinciper, är man inne på en farlig väg. De är föråldrade. e Intendent Thore Sandström, Svenska Handelsbanken: »Man har på ett mycket skickligt sätt utbildat personalen inte bara i föråldrade, utan. direkt dåliga idéer.» (Troligen det mest elaka som sagts om LKAB:s 31 teser.).

10 Forum 13/69

Undervisningsrådet A. Rautavaar »Vad är detta?»

Jag har all anledning att tro att läsaren redan blivit irriterad och kräver en närmare förklaring om vad de 31 teserna egentligen går ut på. Jag gör nu avsiktligt samma fel som förorsakade den livliga svenska debatten, med andra ord uppräknar jag de 31 teserna utan kommentarer. Sanningen är nämligen densamma som i Luthers katekes, vars »teser» är så korta och svårtolkade, att de fordrar en utförlig kommentar enligt principen » Vad är detta». I LKAB:s 91 sidor långa skrift »Samspelet i en organisation och principer för ledarskap» ingår utom mycket utförliga informationer gällande tesernas tillkomst och motiv, även noggranna kommentarer tes för tes. Först då man läst dem a) förstår man tesernas mening, åtminstone delvis b) får en försvarlig förklaring om varför vissa teser är sinsemellan direkt motsägande c) anar varför teserna är dels »anno Dazumal», patriarkalisktautokratiska och dels modernt demokratiska d) uppfattar — med vissa reservationer — att normer gällande ledarskap i ett företag kan vara en blandning av både statiskt och dynamiskt tänkande.

Jag skall senare citera några kommentarer, men ger först läsaren friheten att med ledning av enbart de 31 teserna bli antingen glad, arg, förbryllad, betänksam eller likgiltig.

De 31 teserna

De 31 teserna, skapade av LKAB:s amerikanska konsult Mr George Kenning, är följande:

Tes 1: I ett företags ledande verksamhet deltar alla som styr arbetsinsatser.

Tes 2: En effektiv företagsorganisation är beroende av samtliga chefers ständiga, målmedvetna och förenade insatser.

Tes 3: Enhetlig ledarteknik kan tillämpas inom varje organisation oberoende av bransch, storlek, produktionsinriktning och personalsammansättning.

Tes 4: En chef är ansvarig för allting inom sitt arbetsområde.

Tes 5: Ledarskapet kräver ett engagemang som inte är till tiden begränsat.

Tes 6: Att delegera är inte att befria sig från chefsansvaret.

Tes 7: Alla chefer är medansvariga i utformandet och tilllämpningen av företagspolitiken.

Tes 8: Företagspolitiken får liv och blir meningsfull endast när varje chef tillämpar den.

Tes 9: En anställd har aldrig mer än en chef.

Tes 10: En chef ska utöva ett aktivt och målinriktat ledarskap.

Tes 11: En chef måste intaga förarplatsen, utöva sina befogenheter, tillämpa fast ledarskap och ha kontrollen över underställd.

Tes 12: Ledarskapet måste utövas objektivt och opartiskt i enlighet med företagsintressets krav.

Tes 13: Varje förändring i en anställds arbetsuppgifter och placering i organisationen måste accepteras såsom vidtagen i företagets intresse.

Tes 14: En chef måste vara beredd att handla även i sådana fall där han saknar formellt bemyndigande.

Tes 15: Effektivt ledarskap är att leda genom styrning, inte genom exempel.

Tes 16: Skicklighet som fackman innebär i och för sig inte skicklighet i ledarskap. En chef kan i princip leda vilken verksamhet som helst.

Tes 17: En chef måste visa fullständig lojalitet mot överordnad.

Tes 18: En chet identifierar sig med, understöder alla beslut i företaget.

Tes 19: Det är varje chefs skyldighet att utöva korrigerande inverkan uppåt.

Tes 20: En chef måste vara beredd att byta ståndpunkt för att stödja högre chef.

Tes 21: Att utföra arbetsuppgifterna med villighet är en merit.

Tes 22: Brist på kvalifikationer hos personalen tyder på oengagerat chefskap.

Tes 23: En ineffektiv underställd är ett resultat av en ineffektiv chef.

Tes 24: Medarbetarens framgång är beroende av chefens framgång. .

Tes 25: Chefsansvar är utan mening om det inte finns därtill knutna positiva eller negativa konsekvenser för den ansvarige.

Tes 26: En chef ska personligen och i direkt kontakt med underställd tillrättalägga felaktigheter.

Tes 27: Den enskildes värde för företaget bestäms av hans bidrag till hela organisationens framgång.

Tes 28: En chef måste själv sörja för sin vidareutveckling. Tes 29: En chef ska utöva sitt ledarskap så att icke-chet endast behöver följa givna order.

Tes 30: De flesta icke-chefer behöver hjälp, uppmärksamhet och ledning från överordnad.

Tes 31: En chef måste alltid intressera sig för överordnades, underordnades och sidoordnades välfärd och framgång.

Varför detta steg?

Detta om detta. Man har all anledning att fråga varför LKAB tagit detta steg. Troligen inte för Kennings blå ögons skull, utan för att sanera sin organisation och ledarskapet inom den. Man må nu säga vad som helst om tesernas innehåll, deras kvalitativa standard och användbarhet i ett modernt företag, så återstår ett mycket positivt drag i LKAB:s aktion: för en gångs skull har man gjort ett djärvt försök att skapa reda på ett företags styrnings- och ledarskapssystem — respektive policy och anda —, ett försök som är lätt att kritisera av både chefer och experter, som kanske ingenting försökt och ingenting åstadkommit för att sanera den villervalla som tyvärr så ofta råder även i »kända» företag vad ledarskap beträffar. Jag påminner mig i detta sammanhang om en gammal god regel, som inpräntades i oss under vår värnpliktstid: »hellre ett dåligt, men med kraft genomfört beslut än inget beslut alls».

Ett pionjärarbete

LKAB:s teser — vi må nu säga vad som helst om dem — är ett pionjärarbete, värt att efterföljas som system även om teserna gärna kunde få en annan form och en annan »filosofi>. Såsom jag redan tidigare påpekade ingår i LKAB:s skrift, som samtidigt är ett kompendium för en mycket effektiv utbildning, utförliga kommentarer. Några belysande exempel:

Tes 17, »En chef måste visa fullständig lojalitet mot överordnad», Forts. på sid. 27

Forum 13/69 LR

Utgiven i Forum nr 1969-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."