Utgiven i Forum nr 2012-03

En kris på två plan

av Patrik Lindfors Forum 2012-03, sida 07, 29.03.2012

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2012

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum.

Oberoende av hur förnuftig modellen med Solidium än är eliminerar den inte de politiska risker som alltid hör ihop med statligt ägande.

En kris på två plan

När staten är ägare i börsbolag hamnar marknadsekonomin och po litiken på kollisionskurs med jämna mellanrum. Den här gången ledde försöket att rädda Finnair från en ledarskapskris til en politisk kris, över två år efter att besluten om bonusar och ersättningar till högsta ledningen fattades.

Staten har under årens lopp fått utstå hård kritik för att vara en inkonsekvent och oberäknelig ägare i börsbolag. För att råda bot på detta koncentrerades det statliga ägandet till bolaget Solidium. Det var en vettig lösning som skapade tydligare ramar för hur staten förvaltar sitt ägande i olika bolag. Men oberoende av hur förnuftig modellen än är eliminerar den inte de politiska risker som alltid hör ihop med statligt ägande.

Moraliska avväganden kan inte heller i detalj regleras genom direktiv och regelverk. I företag fattas viktiga beslut av enskilda personer som handlar utgående från egna erfarenheter och eget omdöme.

De flesta förstår att direktörerna och styrelsemedlemmarna i ett krisdrabbat bolag måste fatta stora beslut i snabb takt utan tillgång till fullständig information.

Grundregel nummer ett är i sådana situationer att informera ägarna och övriga berörda om vad som görs och varför, förutsatt att det inte finns juridiska hinder för detta. Förståelsen för radikala beslut är i allmänhet mycket större vid samma tidpunkt som besluten fattas eftersom situationen då är konkret och akut.

Kommer informationen fram i ett senare skede är förståelsen mycket mindre eftersom situationen sannolikt har förändrats och det dessutom står klart att ledningen har hemlighållit information.

Krisen i Finnair berörs i några olika artiklar och kolumner i detta nummer av Forum. Janne Salonen konstaterar i sin kommentar på sid 11 att bonusrabaldret har lett till att det förlustdrabbade Finnairs verkliga problem hamnat i skymundan, nämligen lönsamheten. Mikael Ingberg skriver i sin kolumn på sidan 38 att bonusarrangemangetisig inte är unikt för ett börsbolag, men att statens agerande i frågan ger en inkonsekvent bild av den statliga ägarstyrningen.

Finnair tvingas nu ta sig ur två parallella kriser. Bolaget måste få bukt med lönsam heten och rentvå sitt rykte inför personalen och kunderna. Båda processerna kommer att ta en lång tid. 4 000 medlemmar i Forumgruppen på Linkedi » Forumgruppen på Linked In (Forum - det finlandssvenska affärsnätverket) har nu 4 000 medlemmar. Att Forumgruppen, som har svenska som språk, vuxit till en av de största Linked In-grupperna i Finland visar att det finns en efterfrågan på en seriös plattform för diskussion och nätverkande.

» Forumgruppen är en sluten grupp, och de diskussioner som förs i gruppen är synliga endast för medlemmarna. Om du ännu inte är medlem igruppen kan du ansluta dig genom att gå in på Forums webbplats www.forummag.fi, och där klicka på rutan uppe till höger med rubriken ”Forum på LinkedIn”.

» Om du undrar hur du ska gå tillväga för att starta en diskussion kan du gå in i gruppen och klicka på “See all” under ”Manager’s Choice"

Där klickar du på Så här startar du en diskussion! för att få en kort förklaring. Om du har frågor gällande hur gruppen fungerar eller till exempel förslag för hur gruppen kan utvecklas kan du gärna skicka ett mejl till patrik.lindfors&forum.fi.

» För tillfället pågår många intressanta diskussioner i Forumgruppen, varav en refereras på sidan 44 i detta nummer.

» På www.forummag,fi finns en del material som inte har publicerats i den tryckta tidningen.

www.forummag.fi feedback Q forum.f lorum

Forum för ekonomi och teknik Utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forummag.fi Adress: Mannerheimvägen 18, 7 vån. 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 Helårsprenumeration inom Norden: 96 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik .lindforseforum.fi

Patrik Harald, redaktionsche 010 322 5250, patrik haraldÖ&forum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Megatrender)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikael.lonnqvist&forum.fi

Katja Lönnqvist: 010 322 525 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaeforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga:10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 8,90 euro

Tryckeri: “4 PunaMusta Tammerfors 201

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på

Galerie Art Gloss 130 g/m2 och Novapress Silk

Bog/m?

Utgiven i Forum nr 2012-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."