Utgiven i Forum nr 2013-02

Energi i stället för papper

av Janne Salonen Forum 2013-02, sida 08, 21.02.2013

Taggar: Teman: skogsindustrin

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2013

Skogsindustrin, en av Finlands gamla stora exportindustrier, har i flera år befunnit sig mitt ien påtvingad strukturomvandling. Orsakerna ligger i den teknisk utvecklingen, i synnerhet i mediernas migration till internet.

JANNE SALONEN TEXT X Detta har redan i flera år drabbat efterfrågan på tidningspapper, som globalt har gått ner (utom möjligen i någon enstaka tillväxtekonomi i Asien). I USA har nedgången varit närmare hälften, och också i Europa 20-30 procent. Nedgången ser ut att bara fortsätta, om än inte i lika dramatisk takt.

Nu kan övriga tryckpapper så som finpapper och bestrukna eller obestrukna tryckpapper, komma att drabbas av samma utveckling i och med att läsplattorna vinner spridning.

Alla stora skogskoncerner såväl i Finland som globalt står inför utmaningen att sälja sin produktion av tryckpapper på en vikande marknad till vikande priser. Det säger sig självt att i ett sådant marknadsläge är nyinvesteringar i nya maskiner praktiskt taget obefintlig.

Metsä-koncernen, i vilken börsnoterade M- Real ingår, har aktivt avyttrat sina tryckpappersproduktionstillgångar och håller nu på att fokusera på cellulosa, trävaror och kartong. Stora Enso håller på med en liknande omstrukturering, även om bolaget fortfarande har stora tillgångar i tryckpapper. Men satsningarna fokuserar helt på andra affärs områden, som till exempel vätskeförpackningar. Inom kartong och förpackningar är de globala utsikternaljusa för skogsindustrin. Ett problem kan dock vara att alla skogskoncerner nu investerar i just detta.

Redan under en lång tid har pappersmaskiner i Finland stängts så gott som årligen och denna utveckling fortsätter. Tills vidare har dock inte produktions- och exportvolymerna sjunkit så mycket, eftersom de stängda maskinerna hittills har varit de äldsta och minsta. Men allt eftersom maskinerna åldras stängs allt större pappersmaskiner för gott de kommande åren.

Tills vidare har produktionen koncentrerats till de nyaste och snabbaste maskinerna. Talande för situationen är att antalet yrkesverksamma medlemmar i Pappersarbetarförbundet har sjunkit från 40 000 år 1980 till 15 000 i dag, och minskningen fortsätter.

Skogsbolagen blir allt mer selektiva i förhållande till skogsägarna, vilkas marknadsposition ser ut att försvagas, inte minst eftersom importen från Ryssland återigen blir friare till följd av Rysslands inträde i WTO.

Men en allt större del av den ved som tidigare hade sålts som pappersved kommer att säljas som energived; bland annat Helsingfors Energi har vidlyftiga planer på att utöka sin användning av biomassa, med andra ord ved, i sin energiproduktion.

Mot denna bakgrund klarade sig de stora skogskoncernerna förbluffande bra under 2012. De gjorde alla vinst även om den inte var bländande. Under några år gjorde i synnerhet Metsä (och dess dotterbolag M-Real) och Stora Enso kraftiga förluster och tvingades till stora nedskrivningar, men nu är de finansiellt på starkare grund. Både Stora Enso och UPM-Kymmene gjorde vinster före skatt på över 400 miljoner euro på en koncernomsättning på strax över 10 miljarder euro. För båda koncernerna sjönk vinsten med över 20 procent, men mot bakgrunden av den mycket svåra branschomställningen var detta hyggliga resultat.

| stället för pappel

Stora Ensos chef JOUKO KARVINEN har upprepade gånger uttryckt en vilja att avyttra allt vad företaget har i tryckpappertillgångar. Problemet är att det inte finns någon köpare. UPM-Kymmenes dilemma är ännu större, eftersom bolaget är så stort i tryckpapper (utom tidningspapper).

UPM-Kymmenes strategi nu är tydligt att försöka mjölka så mycket man kan från sin tryckpappersproduktion, med minimala investeringar. Frågan är om marknaden viker sig för snabbt för att denna strategi kan vara hållbar. Hittills har det fungerat någorlunda. Men talande är att bolaget knappast gör någon vinst alls på sin stora produktion av tryckpapper; vinsterna kommer från cellulosa och, allt mer, från energi.

Det skulle inte vara omöjligt för UPM att omvandla sig till en energikoncern med de stora tillgångar man har i Pohjolan Voima och därigenom i kärnkraftsbolaget TVO. Särskilt då den nya kärnkraftsenheten äntligen kan tas i drift (återigen framskjutet, nu till 2016), blir energitillgångarna ännu viktigare för UPM.

En möjlighet för både Stora Enso och UPM-Kymmene kunde vara att avknoppa och kombinera sina tryckpappertillgångar, för en kontrollerad nedmontering av kapaciteten och maximering av kassaflödet. Det kan dock hända att EU:s konkurrenskommissionär inte godkänner detta.

Enallt större del av den ved som tidigare sålts som pappersved blir nu energived.

Utgiven i Forum nr 2013-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."