Utgiven i Forum nr 1986-04

Etablering i USA

Forum 1986-04, sida 27-28, 06.03.1986

Taggar: Orter: USA Teman: ekonomi

haft en företag i Åbo, och kände mig mogen för den utmaningen igen.

Arbetsgivaren biev klient

I Finland är det vanligaste att arbetsgivaren blir förnärmad då en anställd säger upp sig. Inte så Wärtsilä.

— Lars och mitt arbete för bolaget har fortsatt, med den skilnaden att vi är självständiga företagare. Wärtsilä — hela koncernen — är faktiskt en av våra största kunder, och vi jobbar som teammedlemmar inom ramen för de projekt vi engageras för.

Helicons arbetsfördelning är förenklat dem, att Haapio är konsult med internationella avtal som specialområde och Norrmén tar hand om uppdrag med tonvikt på strategi och ledning av internationella operationer.

Bolagets tredje part är Aira Haapio (VD:s mor), som förestår kontorsfunktionerna. Däremot köper Helicon alla telex-, teletexoch telefax- samt sekreterartjänster av tjänsteföretaget Office House.

Hittills har — dels av historiska skäl — klienterna främst utgjoris av stora och medelstora företag, som är inne i ett starkt internationaliseringsskede.

— Nu kommer också småföretag in i bilden. Framför allt typen små programhus med helt eller partiellt utländskt ägarska och med import till Finland. Just denna bransch är en starkt växande sektor.

Tänk först!

Haapio konstaterar, att företag som står i beråd att etablera sig utomlands kan spara stora pengar och uncvika dyra misstag genom intelligenta och välplanerade förberedelser hemma — först.

— Know-how som företaget har eller köper i det egna landet biir alltid billigare än den expertis som i alla fall till en viss utsträckning måste köpas I det nya marknadslandet.

Vad som kan göras på hemmaplan är att bit för bit gå igenom den egna produktens eller tjänstens konkurrensduglighet i ny milJö, pris- och distributionsfrågor, etableringsformen, studera tilltänkta samarbetspartners I sömmarna kreditmässigt, ta reda på avtals- och annan rättspraxis i landet och så vidare — AVv fullkomligt avgörande psykologisk betydelse är att den finländska parten behåller initiativet i egna händer, säger Helena Haapio. — Det betyder i klartext att själv göra upp utkast till avtal och kontrakt, och säga ”Det här är våra målsättningar" — i stället för att, vilket är sorgligt vanligt, ödmjukt fråga vad samarbetsparten i spe önskar. Det gäller att hela tiden inrikta sig på att den nya verksamheten skall bli affärsmässigt lönande — annars kan man lika

Etablering i

USA är en lockande utmaning för företag som vill växa och få nya marknader. För att lyckas räcker det inte med att ha en unik och konkurrenskraftig produkt eller service att lansera. Etablering i USA förutsätter — oavsett formen — kännedom om och beaktande av lokal ekonomisk struktur, lagstiftning och tom livsstilar. USA är definitivt inte ”hemmamarknad” för nordiska företag.

FÖRUN 4/198 verksamhet i USA utgå från helt andra premisser än de som gäller hans hemland. Därför är det viktigt att olikheterna i affärsbeteendet klarläggs och konstateras i ett så tdigt skede som möjligt.

Det krävs noggranna och detaljerade undersökningar för att komma underfund med om en vara eller en tjänst har en presumtiv marknad i USA. Också många andra frågor måste finna svar för att det rätta tillvägagångssättet skall kunna väljas. Erfarenheten har visat att vissa inledanåtgärder är av vital betydelse: etableringsmålsättning och definition av strategier och marknader rätt sammansatt investeringsteam kännedom om huvuddragen i amerikansk beskattning, lagstiftning, finansiering och redovisning e anställning av de rätta nyckelpersoner na i USA e analys av affärsklimate Även om många av dessa punkter kan verka fundamentala, är det klart att fram - utländsk företagare som planera oe o gärna stanna hemma. Och det är den assertiva parten som brukar dra den större ekonomiska nyttan. . .

Nya branscher

Haapio säger att hon som småföretagare har de ypperligaste möjligheter att haka på nya fenomen i marknadsfältet. Med sikte på detta har hon ”för säkerhets skull" redan grundat ett franchisingkonsultbolag, Franchise Consulting Franchisco Lid för att ha beredskap att erbjuda tjänster år utländska huvudmän då tiden är mogen. Hennes eget diplomarbete för Exportinstitutet handlar om franchising — nu vill hon omsätta kunnandet i praktiken.

Den lavinartat växande databranschen är en annan sektor Helicon skjuter in sig på. Internationell datarätt, bestämmelserna om databanker och datanät — hela denna explosiva bransch utvecklas så snabbt att det tryckta ordet helt enkelt inte hinner med. Och experterna är få, och fullt sysselsatta. ..

— Just nu ägnar jag hälften av min tid åt en ettårig kurs i informationstjänst vid Tekniska högskolan. Betecknande är kanske att bara två jurister i Finland hittills skaffat sig denna utbiläning, säger Helena Haapio. — Här finns de nya tillväxtområdena. Och kanske rätta nischen för ännu ett företag!

Ragnhild Artimo gångsrika etablerare inte tar något för give och undviker att låta känslomässiga aspek ter påverka sig.

Varje investering i USA kräver att ledningen gör klart för sig motivet till investeringen, målsättningen och handlingsstrategin.

Framgångsrika företag genomför vanligen & En analys av den omfattande marknaden i USA och de regionala olikheterna. USA är inte en enda marknad, utan snarare ett lapptäcke av marknader — med varierande befolkningsstruktur, inkomstnivåer och konsumertattityder.

& En fullständig analys av konkurrensläget i USA.

  • En analys av hur varan kommer att sälja i USA.

Chansen att lyckas är större, om följande frågor kan besvaras jakande e Är produkten eller tjänsten unik $ Kommer den att förbi konkurrenskraftig € Är den bättre eller förmånligare än de som finns på marknader 27

USA…

Den som planerar en etablering bör överväga huruvida målsättningen bäst uppnås genom att man förvärvar ett redan existerande bolag, bildar ett joint-ventureföretag, eller startar en egen verksamhet. För- och nackdelar bör noga övervägas.

Ett bolagsköp förutsätter en grundlig analys av bolagets tidigare verksamhet och av jämförbara andra bolag i USA i samma bransch. Denna bör innefatta lönestruktur, cash-flow, säsongvariationer, lönefluktuationer, variationer i bestämmelser, förändringar i kundens köpvanor, handelsrestriktioner etc.

Skapa rätta teamet!

Det är komplicerat att starta ett företag i USA. Men man skall inte låta sig avskräckas; expertutlåtanden och rådgivning jämnar vägen, och minimerar överraskningarna. Ett avgörande steg är att bilda ett sådant team som behärskar så många områden som möjligt innan affären slås fast.

För att man skall kunna värdera köpobjektet, bör man i ett tidigt skede sammanställa ett team bestående av representanter ur företagets egen personal, utomstående rådgivare och revisorer, marknadsförare m il. Teamet bör vara tillräckligt litet för att kunna fungera effektivt. Det bör besitta tekniskt, Juridiskt och ekonomiskt kunnande och rapportera till koncernens centrälförvaltning. Teamet borde också ha tidigare erfarenhet av akvisition i USA — och relativt stor förhandlingsfrihet.

Olikhater i lagar, finansieringsmetoder, beskattningssystem och redovisningsprinciper påverkar | hög grad investeringsbesluen. Utgången är beroende av en mängd faktorer, alltifrån frågan om var man skall placera företaget geografiskt, till komplicerade frågor som vilka federala delstats- och lokala skatter som skal! erläggas, hur förordningar som gäller hälsovård, arbetarskydd och miljövård bör iakttas, vilka arbetsjuridiska frågor som skall beaktas, hur inansieringen kan ordnas, vilken redovisningspraxis som skall följas — och hur marknadsföring och reklam skall skötas.

Avgörande för valet av etableringsort är illgången på nödvändiga resurser till ett rimligt pris — kompetent arbetskraft, leverantörer, råmaterial, energi, transport och distribution. Vissa områden i USA — främst i söder — anses av olika handelsorganisationer vara mycket företagsvänliga. Många stater erbjuder olika slag av finansierings-, beskattnings- och andra stöd. som också bör beaktas.

Jämför finansiella för- och nackdelar

De juridiska och finansiella reglerna varierar I USA. Det är t ex inte alltid nödvändigt att etablera sig just i den stat i vilken ma 2 opererar. Man kan registrera sitt bolag i en stat och operera i en annan.

Vidare kan kraven på företagens informationsgivning i USA i vissa fall vara mer, i andra mindre, stränga än | andra länder. Varken federala eller statliga myndigheter fordrar att privatföretag publicerar finansiell information. Däremot måste börsbolag och bolag i vissa reglerade branscher följa US Securities & Exchange Commission’s eller andra statliga myndigheters rapporteringskrav — som är mycket omfattande.

I likhet med den positiva attityden i USA gentemot utländska investeringar, har också kapitalmarknaden i USA en positiv inställning till finansieringsfrågor. Finansieringsmarknaderna är diversifierade och omfattande, och företagens speciella önskemål kan oftast tilmötesgås. Finansieringskostnader tål väl att jämföras med motsvarande kostnader i andra länder.

Många utländska investerare noterar endast vad den kommersiella bankvärlden kan erbjuda, och då försummar de lätt speciella finansieringsformer, skattelättnader och andra hjälpmedel som många stater och städer i USA erbjuder.

För att kunna analysera ett köpobjekts bokslut bör investeraren känna till hur redovisningspraxis I USA avviker från praxis i hemlandet.

  • exempelvis bokförs tillgångar och skulder Ii USA till historiska värden, och uppskrivningar förekommer int & amerikansk redovisning av vissa reglementerade investeringar förutsätter användning av den s k equity-metode & koncernförhållanden medför vissa skattelättnader. Sålunda får ett koncernbolags förlust avdras från ett annat bolags överskott. Endast en skatteceklaration behöver uppgöras för koncer + skatteavdrag av typ lagerreservering görs inte i bokföringen

De amerikanska skattelagarna är komplicerade, och revideras kontinuerligt. Därfö anlitar amerikanska affärsmän mycket oft rådgivande skatteexpertis — och utländska företagare borde göra detsamma. Utländska investerare gör klokt i att anlita erfaren amerikansk personal i de styrande organen. De kan tjäna som förenande länkar mellan amerikanska och utländska beteendemönster, bla beträffande arbets kraft och -lagar, konkurrenssituationer m m. Vidare bör man observera att amerikansk personal kan tycka att möjligheterna till personliga avancemang i företag ägda av utlänningar är begränsade, något som det är skäl att beakta då anställningsvillkoren diskuteras.

Undvik att skicka sådana utländska företagsledare till USA som inte känner till amerikansk affärsmetodik. Det är viktigt att ledningen är medveten om betydelsen av att relationerna till omvärlden och de anställda är goda. Livsstilarna varierar mycket i USA, och rätt etableringsort kan bidra till att locka de rätta nyckelpersonerna.

Fyra kriterie för framgång

Den slutliga målsättningen för en etablerin i USA är naturligtvis vanligen potentiell lön samhet, och lönsamheten beror åtminston delvis på affärsklimatet för utlänska etableringar. I USA är klimatet gynnsamt. Staten policy gentemot utlänska investeringar är li beral, Det finns inga kontroller av eller rest riktioner gällande dividender, räntor eller royalty-betalningar. Dubbelbeskattningen utgör vanligen inte något problem.

Då beslutet att gå in på en marknad fattats, vill investerarna kanske gå in för den form av progressiv expansion som varit nyckeln till många japanska företags framgång. Gången har då varit följande 1. Sänd en marknadsföringsexpert till USA för att studera marknaden, kartlägga konkurrensläget, kontakta den lokala befolkningen och fördjupa sig i olika informationskällor.

  1. Grunda ett cotterbolag eller en filial, och börja marknadsföringen via agenter eller andra distributörer.

  2. Grunda ett producerande dotterbolag och inled lokal distribution.

  3. Utvidga verksamheten till flera orter och inled distribution över hela landet.

De senaste japanska succéerna i USA visar, att framgång är beroende av systematiskt arbete. Och att det lönar sig att beakta den omständigheten att seder och bruk varierar i olika delar av USA. LJ

Revisionsbyrå Hallbäck, Sundholm & Co arrangerade senaste höst för klienter och andra inbjudna en diskussion där Drew Wallace och Don JohnSon, delägare I en av världens största revisionsbyråer, Deloitte Haskins & Sells, redogjorde för faktorer som bör beaktas vid utländsk etablering i USA. Artikeln utgör ett sammandrag av diskussionen.

Byrån förmedlar boken DOING BUSINESS IN THE UNITED STATES OF AMERICA — A GUIDE FOR THE FOREIGN INVESTOR (utgiven av Deloltte Haskins & Sells) i vilken många av de frågor som berörts i artikeln behandlas mer detaljerat.

4/1986 FÖRUN,

Utgiven i Forum nr 1986-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."