Utgiven i Forum nr 1993-10

Ett av fem år nittiofem

av Christian Schönberg Forum 1993-10, sida 19, 26.08.1993

Taggar: Teman: flygbranschen

Ett av fe år nittiofem

Christian Schönberg

SAS satsar helhjärtat på att överleva i en av de fem europeiska flygbolagsgrupperingar som ännu finns kvar på marknaden år 1995.

H ela den europeiska luftfarten genomgår för närvarande en dramatisk förändringsprocess. Det intensiva bollandet med möjligheter och halvdana försök att sammanfoga nationalistiska revirintressen med ekonomiska realiteter har tillsvidare inte lett till konkreta resultat.

Avregleringen av flygtrafiken lockar nya spelare att satsa på redan etablerade linjer som tillsammans med den allmänna nedgången av passagerarsiffrorna kraftigt anstränger de större flygbolagens ekonomier. Bolagen bar ännu en god bit att flaxa innan man funnit sin plats i rätt familjetillhörighet.

SAS har redan länge intensivjobbat för att sammanföra ett antal europeiska flygbolag under samma tak. Långt gående förhandlingar har förts med holländska KLM, schweiziska Swissair och österrikiska Austrian Airlines. De två sistnämnda har emellertid under sommaren, även om det redan hunnit dementeras, kopplats ihop med mera utpräglade tyskspråkiga intressen under Lufthansas överhöghet. Bekräftelsen på att Lufthansa presenterat ett fusionsförslag för Austrian Airlines kom den 9 augusti. Skulle såväl Swissair som AUA ingå förbund med SAS skulle Lufthansa ha all orsak att känna sig geografiskt sett minst sagt kringränd. Ett definitiv svar vill det tyska bolaget ha före den 20 augusti. Också Finnair som på principiella grunder motsätter sig allt närmare samarbete med skandinaviska SAS söker sig alltmer in under Lufthansas beskyddande vingpennor.

Om samgångsplanerna realiseras enhet SAS:s mönster skulle konsortiet bli störst i Europa med en marknadsandel på 20 procent och ett passagerarunderlag på ca 37 miljoner resenärer på årsbasis. SAS:s andel ligger för närvarande i närheten av 50 procent. En arbetsgrupp som undersökt effekterna av en fusion räknar med att cirka 6 000 jobb kommer att försvinna under åren 1994—1997 medan cirka 2000 nya jobb kommer att uppstå under samma tidsperiod. Flygbolagens totala styrka ligger för närvarande på 67 000 anställda.

Minimalt läckage

En del fusions- och samarbetsplaner ges naturligt nog ut i offentligheten medan underhandlingar av känsligare natur endast förs inom en begränsad inre krets. SAS-direktören Peter Hejland i Danmark vill inte närmare gå in på hut samarbetsförhandlingarna på koncernnivå fortskrider. Han konstaterar kort all fusioner och rationaliseringar är ett måste för att i dag få balans i verksamheten och uppfattar inte omstruktureringen som ett svårbemästrat problem utan föredrar hellre att se den som en attraktiv utmaning. Möjliga problem vill han inte heller kännas vid på förhand utan föredrar att tackla dem i den ordning de uppenbarar sig. Hgjland hör också till dem som förespråkar ett djupare alleuropeiskt samarbete eftersom det synes vara den enda väg som kan leda till bestående stabilitet i Europa.

SAS-direktören Peter Hejland tror definitivt på en stark framtid för SAS i et avreglerat Europa.

Kastrup byggs ut

Framtidsvyerna för SAS och i all synnerhet för Köpenhamns lufthamn är enligt Hgjlands uppfattning goda.

— Köpenhamn är utan tvivel SAS:s viktigaste centralpunkt alla geografiska riktningar beaktade, vilket även innefattar Baltikum och efter Sovjetimperiets sönderfall också de forna öststaterna. Lufthamnen har ett gott tillväxtpotential och ser ut att bli en allt naturligare nordisk knutpunkt i synnerhet om alla nordiska länder om cen tid vinner medlemskap i EG. Men för atl nå status av nordeuropeiski luftfartscentrum krävs att utbyggnadsarbetet fortskrider och at lufthamnens kostnadsstruktur hålls på en konkurrensduglig nivå. Enligt dagens utvidgningsplancer kommer passagerarmängden att öka från 13 miljoner passagerare till 20 miljoner år 2000. Men utan en investeringssatsning i Köpenhamns fufthamn i 12 miljoners klassen kommer vi kanske inte att nå våra mål för utbyggnad av lufthamnen, funderar Peter Hgjland.

En fungerande infrastruktur hör till de viktigaste medlen för att hålla kvar och locka till sig nya passagerare och flygbolag inom den interkontinentala trafiken. År 1998 kommer en järnvägsförbindelse från centralstationen i Köpenhamn till en underjordisk bangård i lufthamnen att vara klar och knyter småningom via den planerade Öresundsbron/tunneln i sinom tid även Sydsverige till sitt influensområde.

— Helt enligt våra önskemål, säger Hgjland men är ändå inte helt nöjd och efterlyser en totalplan för utbyggnadsarbetet. SAS önskar inom cen överskådlig framtid arbeta i en egen passagerarterminal med automatisk bagagesorteringsanläggning och nya fraktutrymmen.

SAS satsar kraftigt på att utveckla och erbjuda goda flygsystem även inom Östersjöregionen där också Finland ingår. Bl.a. trafik på Tammerfors och Vasa hör till nyetableringarna. Också på HelsingforsVanda flygstation har bolaget redan hunnit förstärka sina servicefunktioner. Från början av juli sköter SAS själv handlingfunktionerna av sina och sina samarbetspartners passagerare. Hittills har SAS köpt tjänsterna av Finnair, som nu förlorar sin största handling-kund. L 19

Utgiven i Forum nr 1993-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."