Utgiven i Forum nr 1993-10

Hellre medlemskap än totalt beroende

av Christian Schönberg Forum 1993-10, sida 07, 26.08.1993

Taggar: Teman: samarbete

nordisterna, vara klokt att irritera betydande opinioner genom att bromsa upp det nordiska regiontåget i detta skede.

Men nu när alla nordiska länders blickar koncentreras på Europa och största delen av energin går åt till att anpassa oss till gemenskapens krav, har vi då krafter och kapacitet att därutöver samla oss till gemensamma kraftåtgärder på det nordiska planet? Och kan vi överhuvudtaget samarbeta i specifika nordiska frågor inom EG-sfären?

Pär Stenbäck erkänner problemen och nämner som exempel just Danmark där den statliga byråkratin inte alltid hinner med i svängarna. Däremot kunde man enligt gencralsekreteraren genom en övertänkt nordisk arbetsfördelning lätta på bördorna inom många sektorer.

— Vi får inte riskera hamna i den ”EGfälla” som säger att varje land måste förhandla absolut nationellt. Det finns ju ingen som kan hindra en politisk koordineTing i detta skede. Men efter ett tänkt EG-medlemskap står det klart att vi i Nordiska rådet att skall behandla en samarbetsklausul (typ BeNeLux) för att koordinera våra gemensamma intressen. Danmark står visserligen en aning på sidan i de här tankegångarna eftersom man under många år redan vant sig vid andra samarbetspartners, men knappast kommer det ändå på sikt att försvåra det nordiska samarbetet.

Stenbäck påpekar att det ändå inte är meningen att nordiska länder i egenskap av EG-medlemmar alltid bör finna konsensus och rösta lika i alla situationer. Det skulle säkert väcka bittra känslor hos andra medlemmar. Samarbetspartners kommer i vissa frågor också att hittas bland andra stater inom gemenskapen. EG är ju inte en monolit som skulle reglera alla i alla avseenden, som dessvärre mången tycks tra. Nationella avgöranden kommer fortfarande att spela en stor roll i framtiden.

Nordiska klausulen

Nordiska klausulen går ut på att regionalt samarbete i Norden skall kunna fortsätta, också efter ett tänkt medlemskap i den europeiska gemenskapen, d.v.s. inom Nordiska rådet, Nordiskt ministerråd och övriga befintliga samarbetsformer.

— Det är ingen hemlighet och inget vi behöver skämmas för. Visserligen kommer det att finnas en viss misstänksamhet närmast i Sydcuropa vilket i sin tur betyder att vi måste anstränga oss att förklara vilken typ av samarbete det handlar om eller egentligen primärt vad det inte är fråga om. Samarbetet har ju inte tillkommit på grund av EG, utan är något som har vuxit fram på ett organiskt sätt, ett naturligt sätt grundande sig på kulturella, språkliga och historiska faktorer och naturligtvis på den geografiska närheten.

Det gäller alltså för politikerna är kunna klargöra för folket att Norden inte kommer att splittras även om vi går med i EG. Närsamarbetet kommer att fortbestå, vilket t.o.m. kan vara den lilla detalj som får folk att säga ja till EG i den kommande folkomröstningen. Mycket handlar om symbolvärden. Våra öden upplevs i da fortsättning på sid 35

Boligminister

Flemming Kotad-Svendsen uppmanar såväl journalister som politiker att öka informationsintensiteten.

Hellre medlemskap än totalt beroende

Christian Schönberg

Danmark prioriterade den påverkningsmöjlighete inom ett europeiskt samarbete frumom ett problematisk förhålland mäktig granne, samtidigt som ma räddade jordbruket från undergång.

inister Flemming Kofod-SvendM: som hör till EG-förespråkar na i Danmark är naturligtvis lättad över att hans land röstade JA till Maastricht. Enligt honom kunde beslutet däremot ha tagits redan i den förra folkomröstningen eftersom ett fullt medlemskap i EG/EU är den enda möjligheten att själv aktivt kunna påverka framtida utveckling i det gemensamma Europa, det forna östblocket inbegripet. Danskarnas färska JA förändrar inte dagens situation, vilket däremot ett NEJ definitivt skulle ha gjort.

Men, hör då Danmark fortfarande till Norden — Det finns inget land som står närmare Danmark än de nordiska länderna, säger den danske boligministern som också har ansvar för östersjö- och specifikt nordiska frågor. Såväl kulturellt som språkligt hör ju Norge och Sverige till samma släkt. Demokratitraditionerna är likartade, miljöengagemangen följer samma principer, liksora inställningen till tredje världen och de baltiska länderna. Det här betyder ju fördenskull inte att vi skulle ha samma uppfattning i alla frågeställningar. Exempelvis skiljer sig den danska synen på fiske- och jordbruksproblemen markant från den som f.n. råder i Norge.

Ministern hoppas att också de övriga nordiska länderna skall säga JA till EG, eftersom han har svårt att tänka sig ett Europa där den nordligaste gränslinjen skulle dras genom de danska sunden.

— Oberoende av slutresultatet har jag naturligtvis full respekt för varje enskilt lands avgörande i frågan. Hur det än kommer all gå måste vi se till att anpassa oss till det framtida nordiska samarbetet p ett konstruktivt sätt. Överhuvudtaget bör intresset för samarbete bygga på folkens behov och önskemål. En nordisk samordningsminister bör alltså inte se som sin primära uppgift att pressa befolkningen i nån speciell riktning.

Efter drygt tjugo års samboförhållande med EG kan man med fog ställa sig frågan huruvida danskarna fortfarande har en egen identitet.

Är dansken fortfarande dansk — Visst är vi fortfarande danskar. Jag kan inte tänka mig att vi i övriga nordiska ögon skulle bete oss på ett annorlunda sätt än förut. Man kunde kanske i stället ställa sig frågan om Danmark måhända har varit mindre engagerat i det nordiska samarbetel under EG-åren, vilket jag inte heller kan tänka mig vore fallet. Skulle vi i tiden inte ha gått med i EG skulle vi i dag inte ha alltför många danska jordbrukare kvar på fälten och skulle vi inte vara medlemmar av gemenskapen skulle vi i stället ha en icke avundsvärd position som ”liten granne till mäktig stormakt”. Vilket i praktiken skulle betyda totalt beroende.

Flemming Kofod-Svendsen upplever bristen på information som cen beklaglig realitet och tar en del av skulden på det politiska etablissemanget.

— En av politikerns viktigaste uppgift är att informera. Vi måste få befolkningen att förstå vad det innebär att vara medlem i den europeiska gemenskapen celler unionen. Det finns en massa saker EG gör som vi anser självklara, medan en stora allmänheten kanske inte är lika väl orienterad. Såväl politiker som journalister har här en stor och gemensam uppgift att fylla den existerande luckan. LJ

Utgiven i Forum nr 1993-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."